บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ความพร้อมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 5 ในจังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นายสุทธิพงศ์ พรหมวาส
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวันทน์ ชัยญาณะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวัติ พื้นผาสุข

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ชั้น 5 ในแต่ละอาเภอของจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับความพร้อม ในการบริหารจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาบล และเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการรับการถ่ายโอนอานาจในการบริหารการจัดการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ คือ คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตาบล ชั้น 5 ในจังหวัดเชียงใหม่จานวน 164 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–Way ANOVA) และการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe’ Method) ผลการวิจัยสรุปดังนี้
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการบริหารจัดการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลอาเภอเมือง อาเภอสันทราย อาเภอไชยปราการ อาเภอแม่ออน อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อม ในการจัดการศึกษาขั้นปฐมวัยมากที่สุด องค์การบริหารส่วนตาบลอาเภอดอยสะเก็ด อาเภอฝาง อาเภอสันป่าตอง อาเภอดอยหล่อ อาเภอแม่แจ่ม มีความพร้อมในการจัดการส่งเสริมกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชนมากที่สุด องค์การบริหารส่วนตาบลอาเภอแม่แตง อาเภอแม่อาย มีความพร้อมในการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากที่สุด องค์การบริหารส่วนตาบลอาเภอดอยสะเก็ด อาเภอแม่แตง อาเภอฝาง อาเภอแม่อาย อาเภอสันป่าตอง อาเภอดอยหล่อ อาเภอแม่แจ่ม อาเภอฮอด มีความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานน้อยที่สุด องค์การบริหารส่วนตาบลอาเภอเมือง อาเภอสันทราย อาเภอแม่ออน มีความพร้อมในการจัดบริการให้ความรู้ด้านอาชีพน้อยที่สุด และอาเภอไชยปราการ มีความพร้อมในการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นน้อยที่สุด
2. ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการรับการถ่ายโอนอานาจในการบริหารการจัดการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลอาเภอเมือง อาเภอไชยปราการ อาเภอแม่อาย อาเภอแม่ออน และอาเภอฮอด มีปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณมากที่สุด องค์การบริหารส่วนตาบลอาเภอดอยสะเก็ด อาเภอสันป่าตอง อาเภอดอยหล่อ มีปัญหาและอุปสรรคในการรับการถ่ายโอนอานาจในการบริหารบุคคลมากที่สุด องค์การบริหารส่วนตาบลอาเภอแม่แตง อาเภอแม่แจ่ม มีปัญหาและอุปสรรคในการบริหารวิชาการมากที่สุด องค์การบริหารส่วนตาบลอาเภอสันทราย อาเภอฝาง มีปัญหาและอุปสรรคในการบริหารทั่วไปมากที่สุด องค์การบริหารส่วนตาบลอาเภอเมือง อาเภอ ไชยปราการ อาเภอแม่ออน อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีปัญหาและอุปสรรคในการรับ การถ่ายโอนอานาจในการบริหารบุคคลน้อยที่สุด องค์การบริหารส่วนตาบลอาเภอดอยสะเก็ด อาเภอแม่อาย อาเภอฮอด มีปัญหาและอุปสรรคในการรับการถ่ายโอนอานาจในการบริหารทั่วไป น้อยที่สุด องค์การบริหารส่วนตาบลอาเภอสันทราย อาเภอแม่แตง อาเภอฝาง อาเภอสันป่าตอง อาเภอดอยหล่อ มีปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณน้อยที่สุด
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการบริหารจัดการศึกษาพบว่า มีสภาพความพร้อมที่แตกต่างกัน คือการจัดการศึกษาขั้นปฐมวัย ปริมาณของบุคลากร อาเภอดอยหล่อ มีความพร้อมแตกต่างจากอาเภอเมือง อาเภอดอยสะเก็ด อาเภอสันทราย อาเภอแม่แตง อาเภอไชยปราการ อาเภอแม่อาย อาเภอแม่ออนและอาเภอสันป่าตอง การจัดการส่งเสริมด้านกีฬา นันทนาการ กิจการเด็กและเยาวชน การจัดการศึกษาแก่เยาวชนอย่างหลากหลายและเหมาะสมกับท้องถิ่น อาเภอสันทราย แตกต่างจากอาเภอดอยสะเก็ด อาเภอฝางมีความพร้อมแตกต่างจากอาเภอแม่แตง การดาเนินงาน ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปริมาณของบุคลากร อาเภอ ดอยสะเก็ดมีความพร้อมแตกต่างจากอาเภอสันทราย อาเภอแม่แตง อาเภอไชยปราการ อาเภอฝาง อาเภอสันป่าตอง อาเภอดอยหล่อ อาเภอแม่แจ่ม และอาเภอฮอด อาเภอฝางความพร้อมแตกต่างจากอาเภอแม่แตง
4. เปรียบเทียบรายคู่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษา มีสภาพความพร้อมที่แตกต่างกัน การบริหารบุคคล การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อาเภอแม่แจ่ม มีสภาพความพร้อมแตกต่างจากอาเภอแม่แตง อาเภอดอยสะเก็ด และอาเภอฮอด การบริหารงบประมาณ การถ่ายโอนหนี้สิน/ทรัพย์สิน อาเภอฝางมีสภาพความพร้อมแตกต่างจากอาเภอดอยสะเก็ด อาเภอสันทราย อาเภอแม่แตง การบริหารการเงินและบัญชี อาเภอดอยหล่อความพร้อมแตกต่างจากอาเภอดอยสะเก็ด อาเภอแม่แตง อาเภอฝาง อาเภอแม่อาย และอาเภอแม่ออน การตรวจสอบติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ อาเภอฝางมีสภาพความพร้อมแตกต่างจากอาเภอเมือง อาเภอดอยสะเก็ด อาเภอสันทราย อาเภอแม่แตง อาเภอไชยปราการ อาเภอแม่อาย อาเภอแม่ออน อาเภอสันป่าตอง อาเภอแม่แจ่มและอาเภอฮอด การบริหารทั่วไป การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในชุมชนและสังคม อาเภอฝางมีความพร้อมแตกต่างจากอาเภอเมือง อาเภอดอยสะเก็ด อาเภอสันทราย อาเภอแม่แตง อาเภอดอยหล่อ มีความพร้อมแตกต่างจากอาเภอดอยสะเก็ด อาเภอแม่แตง อาเภอไชยปราการ อาเภอฝาง อาเภอแม่อาย อาเภอแม่ออน และอาเภอสันป่าตอง


ดาวน์โหลดเอกสาร