บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาอนุพุทธประวัติ สำหรับ นักธรรมชั้นโท


ผู้วิจัย : นายกฤติ กิตติธารยังกูร
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : เทคโนโลยีสื่อและการสื่อสาร
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร. เรืองวิทย์ นนทภา

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาอนุพุทธประวัติสา หรับนักธรรมชั้นโทให้ได้ตามเกณฑ์ที่กา หนดไว้ (80/80) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของพระภิกษุสามเณรนักธรรมชั้นโทก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียน โดยดา เนินการวิจัยแบบกึ่งทดลอง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนั้น เป็นพระภิกษุและสามเณรที่กา ลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นโทในสา นักศาสนศึกษาวัดศรีโสดา จา นวน 30 รูป ปี การศึกษา 2552 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (E1/E2) และการหา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Epre-Epost) ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาอนุพุทธประวัติสาหรับ นักธรรมชั้นโท มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยรวมสูงกว่าเกณฑ์ที่กา หนดไว้คือ 82.22/85.89 ผู้เรียนมี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้เรียนมี ความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก


ดาวน์โหลดเอกสาร