บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณของสถาบันราชภัฏเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นางกนกวรรณ พวงลังกา
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา การปฏิบัติงานสารบรรณของผู้ปฏิบัติงานสารบรรณในสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการจานวน 43 คน และกลุ่มงานสนับสนุนกิจการสถาบัน จานวน 79 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยปรากฏว่า ในการจัดทาหนังสือราชการ การเก็บรักษาและการยืมหนังสือราชการ และการทาลายหนังสือราชการ ที่มีปัญหามากเป็นอันดับแรกตามความคิดเห็นของประชากร คือ การนาเสนอหนังสือต้องผ่านผู้รับผิดชอบหลายขั้นตอน ขาดสถานที่ในการจัดเก็บหนังสือราชการโดยเฉพาะ และขาดการสารวจหนังสือราชการที่ครบอายุการเก็บรักษา ตามลาดับ ส่วนการรับและส่งหนังสือราชการ ประชากรเห็นว่ามีปัญหาน้อยในภาพรวม แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม กลุ่มงานวิชาการเห็นว่ามีปัญหามากในภาพรวม ในขณะที่กลุ่มงานสนับสนุนกิจการสถาบันเห็นว่ามีปัญหาน้อยในภาพรวม และที่เห็นพ้องต้องกันว่ามีปัญหามากลาดับแรก คือ การรับและการส่งหนังสือราชการต้องผ่านผู้รับผิดชอบหลายขั้นตอน
สาหรับข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณ ส่วนใหญ่เกิดจากตัวผู้ปฏิบัติงาน ระบบวิธีการทางาน ผู้บังคับบัญชา สถานที่ วัสดุและอุปกรณ์ ตามลาดับ ส่วนข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณทั้ง 4 ด้าน สถาบันราชภัฏเชียงใหม่จะต้องมีมาตรการ การแสวงหาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสารบรรณที่มีคุณภาพ ตลอดถึงบารุงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ ปรับระบบวิธีการทางานและนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานสารบรรณ


ดาวน์โหลดเอกสาร