บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การพัฒนาสารคดีวีดีทัศน์สะท้อนสภาพสังคมและวิถีชีวิตของแรงงาน ชนเผาลาหู ่ ่ในอําเภอเมืองเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นายธนิพันธ์ ไชยแก้ว
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : เทคโนโลยีสือและการสือสาร
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ วงศ์แปง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณิดา ถึงแสง

บทคัดย่อ


วิทยานิพนธ์นี3 เป็นการวิจัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาสภาพสังคม และวิถีชีวิตของแรงงานชนเผ่าลาหู่ และเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการมาอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ของแรงงานชนเผ่าลาหู่ 

วิทยานิพนธ์นี3 เป็นวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ3นเป็นเครื่องมือในการ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ+งเป็นผู้ชมที่ชมสื่อสารคดีวีดีทัศน์ แรงงานต่างด้าวชาวลาหู่ ที่อาศัยอยู่ในตำบลป่ าตัน และตำบลช้างเผือก จำนวน 56 คน นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี+ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี+ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเสนอผลการ
ทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจัยพบว่า แรงงานผู้ที่ชมสารคดีวีดีทัศน์ เรื่องแรงงานชนเผ่าลาหู่ แรงงานที่เคยมีทัศนคติด้านลบต่อนายจ้างในอำเภอเมืองเชียงใหม่ มีการปรับเปล+ียนทัศนคติที่ดีขึ3นต่อนายจ้างมาก ขึ3น เนื3อหาของสารคดี แรงงานชนเผ่าลาหู่ มีผลต่อทัศนคติที่ดีในการอาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ขอ แรงงานต่างด้าวชนเผ่าลาหู่ โดยแรงงานได้รับสาระความรู้จากสารคดี รูปแบบ การนำเสนอที่มีผู้ดำเนินเรื่องมีกลวิธีการเปิดเรื่อง การเล่าเรื่อง การใช้ภาษา เพลงประกอบ เสียงบรรยาย ภาพประกอบ เทคนิคการลำดับภาพ เทคนิคที+เกิดจากภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ที+ดีทำให้สามารถสื+อความหมายที่ต้องการได้เป็ นอย่างดี ระยะเวลาในการนำเสนอมีความเหมาะสมกับเนื3อหาสาระในสารคดีแรงงานชนเผ่าลาหู่สามารถใช้ประโยชน์จากรูปแบบการนำเสนอจากสารคดี เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ แรงงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสารคดีแรงงานชนเผ่าลาหู่ เข้าไปช่วยสร้างความเข้าใจให้ความรู้และปรับทัศนคติที่ดี ในการอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และสามารถเป็นประโยชน์แก่ผู้ท+ีกำลังศึกษาหรือว่าสนใจเร+ืองราวของแรงงานชนเผ่าลาหู่


ดาวน์โหลดเอกสาร