บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การผลิตวีดิทัศน์สารคดีเรื่อง ภูมิปัญญาประเพณีการตานขันข้าวแบบล้านนา : กรณีศึกษา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : พระพงศ์ศิริ บุดดีจีน
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : เทคโนโลยีสื่อและการสื่อสาร
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนูม้วน ร่มแก้ว

บทคัดย่อ


การวิจัยเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ผลิตวีดิทัศน์สารคดี 2) สร้าง ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเห็นคุณค่าที่จะสืบทอด และ 3) ประเมินความพึงพอใจวีดิทัศน์สารคดีเรื่อง ภูมิปัญญาประเพณีการตานขันข้าวแบบล้านนา และเผยแพร่สู่ชุมชนตามวัดต่าง ๆ ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ ที่กาหนด จากนั้นประเมินคุณภาพทดสอบความรู้ ความเข้าใจก่อน และหลังรับชม วีดิทัศน์สารคดี และประเมิน ความพึงพอใจภายหลังรับชมวีดิทัศน์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ชาวบ้านที่ไปทาบุญวัดทิพวนาราม ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 30 คนคละเพศ คละอายุ ชายอายุระหว่าง 18-70 ปี หญิงอายุระหว่าง 15 – 60 ปี ประเมินคุณภาพ วีดิทัศน์สารคดี โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 6 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบประเมินคุณภาพ ของวีดิทัศน์สารคดี แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ และแบบสอบถาม ความพึงพอใจ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าดัชนีประสิทธิผลค่าดัชนีความสอดคล้อง ของผู้เชี่ยวชาญ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่าวีดิทัศน์สารคดี ภูมิปัญญาประเพณีการตานขันข้าวแบบล้านนา มีคุณภาพ อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18 ค่าประสิทธิผล ด้านความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 0.7134 ค่าความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 71.34 และ ค่าความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42


ดาวน์โหลดเอกสาร