บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การศึกษาการบริหารเงินนอกงบประมาณของสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2542 - 2544


ผู้วิจัย : นางสาวชมพูนุช เธียรสุภรพงษ์
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มวิชาบริหารจัดการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. อานนท์ เที่ยงตรง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ธรรมพงษา

บทคัดย่อ


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาเกี่ยวกับสถานภาพการบริหารเงิน นอกงบประมาณของสถาบันราชภัฏเชียงใหม่และแนวโน้มการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ รวมถึงการเปรียบเทียบงบประมาณรายรับ งบประมาณที่จัดสรรและรายจ่ายจริงของเงินนอกงบประมาณ ในช่วงปีการศึกษา 2542 – 2544
วิธีดาเนินการวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย โดยศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้ตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่งคือ งานการเงินและ สานักวางแผนและพัฒนา โดยตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายกับรายงานการเงินและเอกสาร การจัดสรรงบประมาณ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบตารางบันทึกข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าสัดส่วน
ผลจากการศึกษาที่สาคัญสรุปได้ดังนี้
1. ด้านงบประมาณรายรับ งบประมาณรายรับของสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ โดยงบประมาณแผ่นดินได้รับการจัดสรรลดลงทุกปี เฉลี่ยร้อยละ 24.24 ในขณะที่เงินนอกงบประมาณมีรายรับเพิ่มขึ้นทั้ง 3 ปีการศึกษาเฉลี่ยร้อยละ 9.20 เงินนอกงบประมาณของสถาบันส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา
2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ สถาบันจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปีเฉลี่ยร้อยละ 8.47 งบประมาณส่วนใหญ่เฉลี่ยร้อยละ 93.48 จัดสรรไว้ใน 3 แผนงานคือ แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้รับการจัดสรรมากที่สุดเฉลี่ยร้อยละ 41.27 รองลงมาคือ แผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉลี่ยร้อยละ 36.52 และแผนงานปรับปรุงคุณภาพ การศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉลี่ยร้อยละ 15.69 มีงบประมาณเพียงส่วนน้อยจัดสรรไว้ใน 4 แผนงานคือ แผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ได้รับจัดสรรเฉลี่ยร้อยละ 0.28 แผนงานวิจัยระดับ อุดมศึกษาเฉลี่ยร้อยละ 0.92 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมเฉลี่ยร้อยละ 0.07 และแผนงาน กิจการนิสิตนักศึกษาเฉลี่ยร้อยละ 4.61 ทั้งนี้จัดสรรเป็นหมวดค่าจ้างชั่วคราวเฉลี่ยร้อยละ 11.42 หมวดตอบแทน ใช้สอย วัสดุ เฉลี่ยร้อยละ 57.26 หมวดสาธารณูปโภคเฉลี่ยร้อยละ 6.66 หมวดครุภัณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 10.65 หมวดที่ดินสิ่งก่อสร้างเฉลี่ยร้อยละ 1.97 หมวดอุดหนุนเฉลี่ยร้อยละ 2.36 และหมวดรายจ่ายอื่นเฉลี่ยร้อยละ 8.26
3. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันใช้จ่ายงบประมาณเฉลี่ยร้อยละ 85.92 งบประมาณคงเหลือจะกันไว้เบิกเหลื่อมปีเฉลี่ยร้อยละ 3.34 โดยกันไว้เบิกในหมวดตอบแทน ใช้สอย วัสดุ มากที่สุด รองลงมาคือหมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง ส่วนการโอนเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มลดลงทั้ง 3 ปีการศึกษา งบประมาณส่วนใหญ่จะโอนจากหมวดตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ไปยังหมวดครุภัณฑ์
ทั้งนี้การใช้จ่ายรายไตรมาส ปีการศึกษา 2542 มีลักษณะแตกต่างกันทุกไตรมาส โดยไตรมาสที่ 2 เบิกจ่ายมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 45.00 ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่ายน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 8.51 ส่วนปีการศึกษา 2543 และปีการศึกษา 2544 เบิกจ่ายในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันทุกไตรมาส ยกเว้นไตรมาสที่ 4 ของปีการศึกษา 2543 และไตรมาสที่ 2 ของปีการศึกษา 2544 เบิกจ่ายสูงกว่าไตรมาสอื่นในปีเดียวกัน


ดาวน์โหลดเอกสาร