บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ


ผู้วิจัย : นางสาวขวัญใจ ธรรมขันโท
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ และสังเคราะห์รูปแบบการจัด การศึกษาแบบเรียนร่วมเพื่อขยายผลการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนจานวน 15 คน ครู ที่เกี่ยวข้อง จานวน 43 คน และผู้ปกครองจานวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามและ แบบสัมภาษณ์ที่ถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ผู้บริหารโรงเรียนเห็นว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมและชุมชนสัมพันธ์ อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนครูที่เกี่ยวข้องมีความเห็นสอดคล้องกับผู้บริหารโรงเรียนในด้านบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมส่งเสริม ส่วนชุมชนสัมพันธ์อยู่ปานกลาง ในการศึกษาเชิงลึกมี 2โรงเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ดี คือโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน และโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ผลการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม พบว่าโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน มีรูปแบบการบริหารทั้งระบบโรงเรียนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนทุกระดับ ส่วนการจัดการเรียนรู้ ยึดหลักการเรียนรวมและความแตกต่างระหว่างบุคคล สาหรับกิจกรรมส่งเสริม มุ่งเน้นบรรยากาศที่เอื้ออาทร และมีเพื่อนอาสาสมัคร ส่วนชุมชนสัมพันธ์โรงเรียนมีเครือข่าย ความสัมพันธ์กับชุมชน มูลนิธิและองค์กรการกุศลทั้งในและต่างประเทศเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุน
สาหรับโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองมีการบริหารจัดการที่อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม ตลอดจนการกาหนดหน้าที่โดยคณะกรรมการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมี การติดตามนิเทศภายในโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้มีกระบวนการสังเกต คัดแยก สัมภาษณ์ เยี่ยมบ้านและประเมินจากครูและผู้เชี่ยวชาญ และมีการจัดสอนตามบ้านส่วนกิจกรรมส่งเสริมมี การส่งเสริมพัฒนาตามศักยภาพของเด็กในโรงเรียน สาหรับในด้านชุมชนสัมพันธ์โรงเรียนเป็น ตัวกลางในการประสานงานทางการแพทย์และทางการศึกษา
ในขั้นขยายผลการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษทาง การศึกษาในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูส่วนใหญ่ในโรงเรียน เครือข่ายเห็นด้วยอย่างมากกับรูปแบบเรียนร่วมของโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนและเห็นด้วยปานกลางกับ รูปแบบการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองและเห็นด้วยอย่างมากต่อการนารูปแบบ 2 โรงเรียนไปดาเนินการได้จริงตามสภาพโรงเรียนซึ่งมีประโยชน์ต่อโรงเรียนเรียนร่วมและทาให้สามารถประสบความสาเร็จในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนได้


ดาวน์โหลดเอกสาร