บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การสร้างสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นายณัฐพร ปิงมูลทา
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : เทคโนโลยีสื่อและการสื่อสาร
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสรี ปานซาง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการสร้างสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ ที่เหมาะสมในการนาเสนอให้ผู้ชมตระหนักถึงความสาคัญของความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น โดยกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จานวน 92 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย สื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นที่สร้างขึ้น แบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพของสื่อ และแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ โดยนาผลการประเมินมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่การสร้างสื่อ และการประเมินคุณภาพของสื่อ ในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการสร้างสื่อใช้ตารางวิเคราะห์องค์ประกอบของสื่อจากการ์ตูน แอนิเมชั่นจานวน 5 เรื่อง และนาผลมาเป็นแนวทางในการสร้างสื่อผสมผสานกับการใช้เทคนิค แอนิเมชั่นเสมือนจริง ใช้แนวคิดในการนาชีวิตประจาวันของนักศึกษาเป็นเนื้อเรื่อง เพื่อกระตุ้นผู้ชมให้เกิดความรู้สึกสะเทือนใจจากแรงกดดันของพฤติกรรมตัวละคร และให้เห็นถึงผลเสียของการเป็น ผู้ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นที่สร้างขึ้นประมวลผลเป็นไฟล์วิดีโอ ในรูปแบบความคมชัดสูง ความยาว 5 นาที 30 วินาที ผลการประเมินพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี หมายถึงการสร้างสื่อตามวิธีการและแนวคิดที่ระบุข้างต้นมีความเหมาะสมและสามารถนาไปใช้ประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลดเอกสาร