บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

วีดีทัศน์สารคดีเพื่อการประชาสัมพันธ์และสร้างการมีระเบียบวินัยในตนเอง


ผู้วิจัย : นายภาณุพงศ์ พื้นผาสุข
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : เทคโนโลยีสื่อและการสื่อสาร
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี ปานซาง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนูม้วน ร่มแก้ว

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสื่อวีดีทัศน์ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ สร้างความพึงพอใจ เพื่อการประชาสัมพันธ์และสร้างการมีระเบียบวินัยในตนเอง โดยใช้วิธีการนา เสนอวีดีทัศน์บทภาพยนตร์สารคดี มีการสร้างเนื้อเรื่องที่สอดคล้องกับการสร้างการมีระเบียบ วินัย ตัวละคร บทบาท สถานที่ สถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับสภาพการใช้ชีวิตในปัจจุบันกลุ่มเป้าหมายความต้องการของสังคมที่มีต่อการมีระเบียบวินัยในตนเองมากที่สุด และสามารถถ่ายทอดการแสดงและอารมณ์ให้มีผลกระทบหรือคล้อยตามต่อผู้ชมในเรื่องความตระหนักถึงการมีระเบียบวินัยในตัวเองให้มากที่สุดด้วยการทดสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความพึงพอใจในวิธีการโดยให้ผู้ชมตอบแบบสอบถามทั้งก่อนและหลังการชมสื่อวีดีทัศน์ที่สร้างขึ้น
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองและนักเรียน รวมทั้งสิ้น97 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม วีดีทัศน์สารคดี แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้สื่อ แบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าที (t-test)
ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ต้องการสื่อประเภทวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์และสร้างการมีระเบียบวินัยในตนเองมากถึงร้อยละ 53.65 ประสิทธิภาพของสื่อวีดีทัศน์ซึ่งได้จากผู้เชี่ยวชาญการผลิตและพัฒนาสื่อ จา นวน 5 คน อยู่ที่ระดับมาก ( X =3.51,SD=0.92) ประสิทธิผลของสื่อวีดีทัศน์ก่อนและหลังการรับชมมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง
( X =3.47, SD=0.84)


ดาวน์โหลดเอกสาร