บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การพัฒนาชุดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนนักกีฬาลีลาศไทยสู่มาตรฐานสากล


ผู้วิจัย : ภัททิตา โพธิมู
หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา : ผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. เกตุมณี มา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองเดช วงศ์หล้า

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพของผู้ฝึกสอนนักกีฬาลีลาศไทยในปัจจุบันและแนวทางการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนนักกีฬาลีลาศไทยสู่มาตรฐานสากล เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ฝึกสอนนักกีฬาลีลาศไทยให้มีความสามารถในระดับมาตรฐานสากล และเพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนนักกีฬาลีลาศไทยสู่มาตรฐานสากล ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ฝึกสอนของนักกีฬาลีลาศไทย ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคณะกรรมการสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทยและผู้ฝึกสอนของนักกีฬาลีลาศทีมชาติไทย เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถาม แนวการสัมภาษณ์ระดับลึก แนวการวิพากษ์ชุดฝึกอบรม แบบทดสอบความรู้ แบบประเมินภาคปฏิบัติชุดประเมินผลการใช้ชุดฝึกอบรม ส่วนเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมคือ ชุดฝึกอบรมการพัฒนา ผู้ฝึกสอนนักกีฬาลีลาศไทยสู่มาตรฐานสากล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เนื้อหาและการทดสอบค่าที ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
สภาพของผู้ฝึกสอนนักกีฬาลีลาศไทยในปัจจุบัน พบว่า เป็นเพศชายและเพศหญิงจานวนเท่ากัน มีอายุระหว่าง 46-55 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด ในสาขาวิชาพลศึกษา การจัดการทั่วไป การตลาด และบริหารธุรกิจ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การเป็นนักกีฬาลีลาศต่ากว่า 5 ปี แต่มีประสบการณ์การเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาลีลาศมากกว่า 10 ปี มีประสบการณ์การเข้าร่วมการแข่งขันขณะเป็นนักกีฬาลีลาศและในฐานะผู้ฝึกสอน คือ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ระดับภูมิภาคและการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เป็นผู้ฝึกสอนระดับต้นและระดับสูง โดยแนวทางการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนนักกีฬาลีลาศไทยสู่มาตรฐานสากล ด้านบุคลิกภาพและคุณลักษณะของผู้ฝึกสอนนักกีฬาลีลาศได้แก่ ลักษณะบุคลิกภาพคุณลักษณะของผู้ฝึกสอนกีฬาที่ดีของผู้ฝึกสอน แนวทางการพัฒนาพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ฝึกสอน ด้านความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาลีลาศ ได้แก่ หลักสูตรกีฬาลีลาศ ลักษณะ ทักษะพื้นฐานและเทคนิค
พื้นฐานของจังหวะต่าง ๆ ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน ดนตรีและจังหวะดนตรี การจัดและวิธีจัดการแข่งขัน การตัดสินกีฬาลีลาศ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แก่ ความรู้ด้านสรีรวิทยาการกีฬาด้านเวชศาสตร์การกีฬาด้านจิตวิทยาการกีฬาและด้านโภชนาการ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ฝึกสอนนักกีฬาลีลาศไทยให้มีความสามารถในระดับมาตรฐานสากล ด้านองค์ประกอบภายใน พบว่า ผู้ฝึกสอนนักกีฬาลีลาศไทยควรมีลักษณะและมีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การมีบุคลิกภาพและคุณลักษณะของผู้ฝึกสอนนักกีฬา การมีความรู้ความเข้าใจในกีฬาลีลาศและทักษะ การมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้านองค์ประกอบภายนอก พบว่า สิ่งที่สาคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ฝึกสอนนักกีฬาลีลาศไทยให้มีความสามารถในระดับมาตรฐานสากล ได้แก่ สภาพแวดล้อม การส่งเสริมสนับสนุนด้านนโยบายและงบประมาณ และการได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง โดยลักษณะชุดฝึกอบรมสาหรับผู้ฝึกสอนนักกีฬาลีลาศไทยเพื่อให้มีความสามารถระดับมาตรฐานสากล พบว่า ควรมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ หลักสูตรในการฝึกอบรมควรเป็นหลักสูตรระยะสั้น ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ วิธีการในการจัดฝึกอบรมควรมีทั้งการบรรยาย การสาธิตและการฝึกภาคปฏิบัติ มีการใช้สื่อ อุปกรณ์หรือแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสม และมีการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อประเมินความก้าวหน้าจากการฝึกอบรม
การพัฒนาชุดฝึกอบรมมีกระบวนการที่สาคัญ 8 ขั้นตอน คือ การศึกษาสภาพของผู้ฝึกสอนและแนวทางการฝึกอบรม การศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาแล้วจัดทาเป็นชุดฝึกอบรม การวิพากษ์ชุดฝึกอบรม การใช้ชุดฝึกอบรม การให้ผู้ฝึกสอนนาชุดฝึกอบรมไปใช้ การประเมินการใช้ชุดฝึกอบรม และการประเมินนักกีฬาลีลาศไทย โดยพบว่า ทักษะพื้นฐานการเต้นลีลาศของผู้ฝึกสอนนักกีฬาลีลาศไทยหลังการฝึกด้วยชุดฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา ผู้ฝึกสอนนักกีฬาลีลาศไทยสู่มาตรฐานสากล สูงกว่าก่อนฝึกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และทักษะพื้นฐานการเต้นลีลาศของนักกีฬาลีลาศไทยหลังการใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาผู้ฝึกสอนนักกีฬาลีลาศไทยสู่มาตรฐานสากล สูงกว่าก่อนฝึกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001


ดาวน์โหลดเอกสาร