บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน


ผู้วิจัย : ศิริพงษ์ นวลแก้ว
หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา : ผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวันทน์ ชัยญาณะ

บทคัดย่อ


การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ทุรกันดารในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1 ) ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ทุรกันดาร 2) เพื่อกาหนดรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ทุรกันดาร ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบผสม(Mixed Methodology Research) ใช้เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปพร้อม ๆ กัน โดยเลือกเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 และเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 สาหรับสถานศึกษาที่ใช้เป็นตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง ได้แก่สถานศึกษาในอาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และอาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นกรณีศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา จานวน 4 คน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 9 คน ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 9 คน ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 709 คน หัวหน้างานวิชาการสถานศึกษา จานวน 709 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 1,440 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีจานวน 6 ชุด ได้แก่ แบบบันทึกการศึกษาเอกสาร แบบบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบบันทึกการสังเกตและสอบถาม แบบบันทึกการอภิปรายกลุ่มเฉพาะ แบบบันทึกการประชุม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา จากนั้นนาเสนอคาอธิบายเป็นความเรียงผลการวิจัย มีดังนี้
1. ผลการศึกษาพบว่า สภาพและปัญหาในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ทุรกันดาร พบว่าด้านวิชาการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนการเรียนรู้ ขาดแคลนสื่อการเรียนรู้ ขาดการนิเทศ ติดตาม ด้านงบประมาณ ขาดแคลนงบประมาณ ปัญหาด้าน ระเบียบ กฎเกณฑ์บางอย่างไม่เอื้ออานวยต่อการพัฒนา ปัญหาผู้รับผิดชอบด้านการเงิน/การบัญชี และพัสดุไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน ด้านบุคคล มีการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรบ่อย ขาดครูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีใน สาขาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การจัดประชุม อบรม มีมากเกินไปส่งผลให้ครูเสียเวลาในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ขาดโอกาสและความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู ด้านการบริหารทั่วไป ปัญหานักเรียนขาดเรียนบ่อย การย้ายที่เรียน การออกกลางคัน ปัญหาการติดต่อสื่อสารยากลาบาก
2. รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่ทุรกันดาร คือ SPECIFIC Model โดยมีคาอธิบายประกอบดังนี้ S = Special การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ทุรกันดารควรมีลักษณะพิเศษเฉพาะ P = Plan มีการวางแผนปฏิบัติการประจาปีร่วมกันทั้งในระดับเขตพื้นที่กับสถานศึกษาและระดับสถานศึกษาด้วยกัน E = Empowerment ควรมีการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ และเพิ่มสวัสดิการสาหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ทุรกันดาร C = Cost การลงทุนสิ่งก่อสร้างควรมีรูปแบบให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และลงทุนสร้างครูในพื้นที่ I = Instructional Package จัดทาชุดการเรียนสาเร็จรูปเพื่อพัฒนาสนองความต้องการของผู้เรียนรายบุคคลและเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนครู F = Fit เน้นความพอดี ความเหมาะสม และมีเหตุผล ในการบริหารจัดการด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง I = Insurance ควรมีการรับประกันความมั่นคงในการทางานเช่นการจ้างครูเป็นรายปี และ C = Calendar ปรับปฏิทินการทางานให้สอดคล้องกับบริบท


ดาวน์โหลดเอกสาร