บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผลของสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา


ผู้วิจัย : นายสิทธิชัย มูลเขียน
หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา : ผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.เกตุมณี มากมี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารองค์การที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่เหมาะสมกับการนามาประยุกต์ใช้เป็นรูปแบบการหารงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประชากรที่ใช้ในการศึกษา มี 2 ลักษณะ คือ กลุ่มประชากรที่เป็นสถานที่ คือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย จานวน 42 แห่ง ในปีการศึกษา 2555 และกลุ่มประชากรที่เป็นบุคคล คือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และกลุ่มองค์คณะบุคคลในการบริหารงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 แห่ง ในปีการศึกษา 2555 รวม จานวน 109,818 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 21 แห่ง ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคคลและเป็นผู้ให้ข้อมูลมี 5 กลุ่ม คือ ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อานวยการกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อานวยการโรงเรียน ครู และองค์คณะบุคคลในการบริหารงานของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ การประชุมแบบสนทนากลุ่มและแบบสอบถามความคิดเห็น ใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) เป็นค่าสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขั้นตอนที่ 2 วิพากย์องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ขั้นตอนที่ 3 สร้างรูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบและประเมินรูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ความนา ส่วนที่ 2 หลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่วนที่ 3 องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีปัจจัยหลักในด้านการบริหารจัดการ 6 องค์ประกอบ คือ 1) ภาวะผู้นาของผู้บริหาร 2) การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 3) การจัดโครงสร้างองค์การ 4) การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงสมรรถนะ 5) วัฒนธรรมองค์การ และ 6) ระบบการประกันคุณภาพการบริหารจัดการ และมีปัจจัยสนับสนุนในด้านการบริหารจัดการ 5 องค์ประกอบ คือ 1) ระบบการให้บริการ 2) ระบบการจัดการความรู้ 3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) การวิจัยและพัฒนา และ 5) การสร้างเครือข่ายการพัฒนา ส่วนที่ 4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ ส่วนที่ 5 ข้อเสนอของการนารูปแบบไปใช้ และพบว่าระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเห็นว่ารูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติทุกองค์ประกอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นพบว่าทุกกลุ่มมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05


ดาวน์โหลดเอกสาร