บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการเช่าห้องพัก ในเขตตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่


ผู้วิจัย : ศุภามาส กอ้นพิลา
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : บริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :

บทคัดย่อ


 

การศึกษา ส่ วนประสมทาง การ ตลาด ในการเลือกใช้บริการ เช่าห้องพัก ในเขตตำบล
ช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัด เชี ยงใหม่ มี วัตถุ ประสงค์เพื่ อศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดในการ
เลือกใช้บริการเช่าห้องพักเป็นข้อมูลส่ งเสริ มในการตัดสิ นใจสำหรับการทำ ธุ รกิจห้องพัก และเพื่อสนองต่อสิ่ งที่ต้องการของผู้เช่าห้องพักในด้านผลิตภัณฑ์

ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ โดยใช้แบบสอบถามที่ มี ค่า
ค วาม น่ าเชื่ อถือ 0.940 เป็ นเค รื่ องมือในการเก็บ รวบรวม ข้ อมู ล กับกลุ่ม ตัวอย่าง จำนวน 400 คน
วิเคราะห์โดยใช้วิธีการทาง สถิติ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานและสถิติ t-test
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA)
ผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 50.50 มีอายุ19 – 24ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 68.75สถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 97.75ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 95.25
อาชีพนักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ69.75และมีรายได้ต ่อเดือน10,001 – 15,000บาท คิดเป็ นร้อยละ 53.75
ส่ วนประ สม ทางการตลาดมี ความ สำคั ญต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่ าห้อง พักในเขตตำบลช้างเผือก อำ เภอเมือง จังหวัดเชี ยงให ม่ โดยร่วม อยู่่ในระดับมาก โดยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่
ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ และ ด้า น บุ ค ล าก ร มี ค วา ม สำ คั ญต่อ ก า รตัดสินใจในการเลือกเช่าหอ ้งพักอยู่ในระดับมาก ส่ วนปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีความสำคัญต่อการตัดสินใจในการเลือกเช่าห้องพักอยู่ในระดับ ปานกลาง
ปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ์ประเด็นย่อย ความคงทนของห อพัก มีความสำคัญ มากเป็ นอันดับแรก ด้านราคาประเด็นย่อย ค่าเช่าที่ ต้องจ่ายต่อเดือน มีความสำคัญมากเป็ นอันดับแรก ด้านสถานที่

ประเด็นยอ่ ย ทำเลที่ต้้งของหอพักใกล้สถานศึกษา / ที่ทำงาน มีความสำคัญมากเป็ นอันดับแรก ด้านการส่งเสริมการตลาดประเด็นย่อย แผ่นพับ โฆษณา หอพัก และ การมอบส่ วนลดหรือสิทธิพิเศษ มีความสำ คัญมากเป็นอันดบแรก ด้านบุคลากรประเด็นยอ่ ยพนักงานที่ ให้บริ การมีบุคลิกภาพและการ
แต่งกายเรี ยบร้อย เหมาะสมมีความส าคัญมากเป็นอันดับแรกด้านกระบวนการ ประเด็นยอ่ ย ระบบ
การรักษาความปลอดภัย  ของหอพักเช่น ระบบคียก ์ าร์ด กล้องวงจรปิด มีความสำคัญมากเป็ นอันดับแรก และ ด้านลักษณะทางกายภาพ ป ร ะ เด็ น ย่อ ย

ป้าย ห อ พ ก ั มี ค ว า ม โด ด เด่ น สัง เก ต เห็ น ง่ า ย มีความสำคัญมากเป็ นอันดับแรก
ปัจจัย ส่ วนบุ คค ล ได้แก่ เพ ศ แล ะ รายได้ต่อเดือนมี ผล ต่อการให้ความสำคัญของ ส่ วนประสมทางการตลาดในการตัด สิ นใจเลือกเช่าห้องพักในเขตตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ แตกต่างกันอยา่ งมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ 0.05
 


ดาวน์โหลดเอกสาร