บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

กลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจ ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย


ผู้วิจัย : จักรพงศ์ วงศ์พิทักษ์กุล
หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา : ผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบทางจริยธรรมในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจ 2) กำหนดองค์ประกอบทางจริยธรรมของนักเรียน    นายสิบตำรวจ 3) จัดทำกลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบ และ   4) ประเมินกลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจ ทั้งนี้ ได้กำหนดศึกษาพื้นที่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้  1) ศึกษาองค์ประกอบทางจริยธรรมโดยการวิเคราะห์เอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    2) ศึกษาหาความจำเป็นในการกำหนดองค์ประกอบทางจริยธรรมที่เหมาะสม กำหนดศึกษาในพื้นที่   3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดประชากรที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงกับสถานีตำรวจ จำนวน 31,203 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง    ซึ่งได้สุ่มแบบหลายขั้นตอน จำนวน 400 คน และจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 20 คน 3) จัดทำกลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมโดยการสนทนากลุ่มและ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของกลยุทธ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 12 คน และ 9 คน ตามลำดับ และ 4) ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของ กลยุทธ์โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

               ผลการวิจัย พบว่า

               1.  องค์ประกอบทางจริยธรรมในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนักเรียน นายสิบตำรวจ ประกอบด้วย 1) จริยธรรมด้านความเคารพ 2) จริยธรรมด้านการบริการ 3) จริยธรรมด้านความยุติธรรม 4) จริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ 5) จริยธรรมด้านความร่วมมือ 6) จริยธรรมต่อกฎหมาย 7) จริยธรรมต่อสังคม และ 8) จริยธรรมการอุทิศตนเพื่อหน้าที่

               2.  การกำหนดองค์ประกอบทางจริยธรรมในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย พบว่า องค์ประกอบด้านที่ประชาชนคาดหวังสูงสุด คือ ด้านความซื่อสัตย์ ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ ไม่แสดงความโลภมักมากในลาภผล  และคอรัปชั่น ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่คดโกงและไม่หลอกลวงประชาชน รองลงมาคือ ด้านความยุติธรรม ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เบียดเบียนและไม่เอารัดเอาเปรียบประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันไม่เอนเอียง เข้าข้างใดข้างหนึ่ง และด้านการบริการ ได้แก่ การให้บริการประชาชนอย่างความรวดเร็วและ   ไม่เลือกปฏิบัติ แสดงกิริยา วาจาที่สุภาพ และอ่อนน้อมต่อประชาชนผู้ใช้บริการ

               3.  กลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5 ให้เป็นองค์กรการเรียนรู้คู่จริยธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจ

               4.  ผลการประเมินพบว่ากลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนักเรียน   นายสิบตำรวจในภาพรวมมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน

คำสำคัญ   :   กลยุทธ์, ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม, นักเรียนนายสิบตำรวจ

 


ดาวน์โหลดเอกสาร