บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การศึกษามาตรฐานส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ถนนเชียงใหม่ - ฮอด จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : สุวิชญาน์ ใจหนิม
หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ณรงค์ ณ เชียงใหม่
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร.ทรงยศ คำชัย

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรฐานส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ำมันตามมาตรฐาน สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนหาแนวทางในการปรับปรุงส้วมสาธารณะในสถานีบริการให้ถูกหลักสุขาภิบาล คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 26 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลเบื้องต้นของส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 2) ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของส้วมสาธารณะ 3) ข้อมูลการปนเปื้อนทางชีวภาพของส้วมสาธารณะ สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ สถิติเชิงพรรณนา นำเสนอในรูปจำนวน และร้อยละ

                 ผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาพบว่า ส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงโดยรวมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) คิดเป็นร้อยละ 19.23 และ 80.77 ตามลำดับ ส่วนที่ผ่านเกณฑ์ และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความสะอาด (Healthy: H) คิดเป็นร้อยละ 88.50 และ 15.50, ความเพียงพอ (Accessibility: A) คิดเป็นร้อยละ 88.50 และ 15.50, ความปลอดภัย (Safety: S) 92.31 และ 7.69 ตามลำดับ การสำรวจหลังจากการแนะนำแนวทางการปรับปรุงให้กับเจ้าของกิจการ แล้วพบว่า มีส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 73.08

                      ผลการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ในส้วมชายและส้วมหญิง คิดเป็นร้อยละ 28.21 และ 24.62 ตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่กดโถส้วมชายมีการปนเปื้อนมากกว่าส้วมหญิงคิดเป็นร้อยละ 38.46 และ 23.08 ตามลำดับ

                 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะและการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียของส้วมสาธารณะในสถานีบริการเชื้อเพลิง จะเห็นว่า ส้วมสาธารณะที่ผ่านเกณฑ์มี 5 แห่ง โดยมีค่าเฉลี่ยของตำแหน่งไม่พบการปนเปื้อนโดยเฉลี่ย 8.40 (±0.548) ตำแหน่ง และส้วมสาธารณะที่ไม่ผ่านเกณฑ์มี 21 แห่ง โดยมีค่าเฉลี่ยของตำแหน่งไม่พบการปนเปื้อนโดยเฉลี่ย 8.00 (±1.183) ตำแหน่ง จากข้างต้นสรุปได้ว่า ส้วมสาธารณะที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน HAS มีจำนวนตำแหน่งไม่พบการปนเปื้อนโดยเฉลี่ยมากกว่าส้วมสาธารณะที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน HAS แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (P=0.306)

      

คำสำคัญ : ส้วมสาธารณะ, สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง, ความสะอาด, ความปลอดภัย, ความเพียงพอ, เชื่อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

 


ดาวน์โหลดเอกสาร