บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียนของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ผู้วิจัย : นวพร จารุมณี
หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ณรงค์ ณ เชียงใหม่
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร.ทรงยศ คำชัย

บทคัดย่อ


การศึกษาการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน เพื่อศึกษาการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเสนอแนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการประชุมสนทนากลุ่มย่อย โดยมีผู้แทนระดับปฏิบัติการที่รับผิดชอบงานด้านการท่องเที่ยว หรืองานด้านอุบัติเหตุ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐและเอกชนเข้าร่วมให้ข้อมูล ส่วนที่สองเป็นการตอบแบบสอบถาม โดยมีผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เข้าร่วมให้ข้อมูล และในส่วนที่สามเป็นการประชุมระดมความคิด โดยมีคณะกรรมการบริหารงานอำเภอปายและกลุ่มภารกิจ ในระดับบริหารหรือระดับปฏิบัติการ ที่ไม่ใช่บุคคลเดียวกับกลุ่มตัวอย่างในการประชุมสนทนากลุ่มย่อย

              ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านแรกด้านผู้ขับขี่เกิดจากการไม่ทราบไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรและขาดทักษะในการขับขี่ ด้านที่สองด้านยานพาหนะเกิดจากสภาพยานพาหนะที่ไม่พร้อมใช้งานและการใช้ยานพาหนะผิดประเภท ด้านที่สามด้านถนนเกิดจากสภาพผิวการจราจรที่ชำรุดและลักษณะของถนนที่คดเคี้ยว  ด้านที่สี่ด้านสิ่งแวดล้อมเกิดจากการติดตั้งป้ายและสภาพอากาศที่บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น และด้านที่ห้าด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเกิดจากบังคับใช้กฎหมายขาดความต่อเนื่องและเลือกปฏิบัติ ส่วนการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 5 หน่วยงานหลัก ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรดำเนินการตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร บังคับใช้กฎหมาย 2) กรมทางหลวงดำเนินการสำรวจและซ่อมแซมถนน อุปกรณ์ควบคุมจราจร และไฟฟ้าส่องสว่าง 3) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดำเนินการอบรมให้ความรู้และการช่วยเหลือฉุกเฉิน 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ด้านการจราจร สนับสนุนบุคลากรปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและการจัดระเบียบพื้นที่ผ่อนผันจำหน่ายสินค้า และ 5) หน่วยงานอื่น เช่น สมาคมอาสาสมัครกู้ภัยปายสามัคคีการกุศล ดำเนินการช่วยเหลืองานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงงานสาธารณภัยต่าง ๆ

              สำหรับแนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับที่ควรดำเนินการมากที่สุด ซึ่งมีข้อเสนอแนะในการผลักดันให้เกิดเป็นแผนการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ คือ 1) การจัดอบรมกฎจราจรและฝึกสอนการขับขี่อย่างปลอดภัยระยะสั้นจากสถาบันที่ได้รับการรับรองโดยมีการออกใบขับขี่ชั่วคราวรายวันให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไม่มีใบขับขี่สากล 2) การจัดทำป้ายเครื่องหมายจราจรที่มีข้อความทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 3) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลความปลอดภัยทางถนนเบื้องต้นผ่านสื่อบาร์โค้ด 2 มิติ 4) การฝึกทักษะภาษาต่างประเทศให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนน และ 5) การจัดบริการรถสาธารณะที่ได้มาตรฐานไว้ประจำจุดสถานที่ท่องเที่ยว

 

คำสำคัญ : ความปลอดภัยทางถนน, อุบัติเหตุทางถนน


ดาวน์โหลดเอกสาร