บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การศึกษาความต้องการพื้นฐานของผู้ชายข้ามเพศในประเทศไทย


ผู้วิจัย : กนกพร อริยา
หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จิติมา กตัญญู
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร์

บทคัดย่อ


การศึกษาความต้องการพื้นฐานของผู้ชายข้ามเพศในประเทศไทย วัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อหาความต้องการพื้นฐานตามแนวคิดของมาสโลว์ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างและพัฒนาอัตลักษณ์ทางเพศ รวมทั้งช่วยลดผลกระทบต่อสิทธิที่ผู้ชายข้ามเพศควรได้รับ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ผู้ชายข้ามเพศ 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การศึกษาเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ชายข้ามเพศ และการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกอาศัยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง มีผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 8 คน (Key Information) ผลการศึกษาหากแบ่งเป็นลำดับขั้นความต้องการพื้นฐานตามแนวคิดของมาสโลว์ พบว่า ความต้องการด้านกายภาพ (Biological and Physiological Need) ผู้ชายข้ามเพศต้องการการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้ตรงกับการรับรู้ของตน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 66.7 ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (Safety Needs) สำหรับกลุ่มผู้ชายข้ามเพศทุกคนต้องการได้รับสิทธิการรับการรักษาหรือรับบริการทั่วไป โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ร้อยละ 100 ความต้องการความรักและความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น (Belongingness and Love Needs) ผู้ชายข้ามเพศส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.3 เป็นความต้องการระดับสูง เช่น ต้องการสภาพแวดล้อมในสังคม สถานที่ทำงาน สถานศึกษา  ที่มีความเป็นมิตรกับทุกเพศ ความต้องการได้รับการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) ผู้ชายข้ามเพศส่วนใหญ่ ร้อยละ 86.7 ต้องการการยอมรับจากสังคม ครอบครัว หรือคนรอบข้าง โดยไม่มีเงื่อนไข ความต้องการขั้นนี้เป็นความต้องการระดับสูงเช่นกัน และความต้องการที่จะได้พัฒนาตนเองไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนเอง (Self – Actualization) ความต้องการการประสบความสำเร็จในชีวิตในเพศสภาพที่ตนเองเลือก ร้อยละ 93.3 เช่น ด้านการทำงาน ด้านการยอมรับทางสังคมและครอบครัว ด้านการเปลี่ยนแปลงตนเอง และสามารถเป็นตัวอย่างที่ดี สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผู้ชาย  ข้ามเพศ รวมทั้งความหลากหลายทางเพศทั้งหมด ร้อยละ 90 ของผู้ชายข้ามเพศไม่มีความต้องการกลับไปเป็นเพศโดยกำเนิดของตัวเอง

คำสำคัญ  :    ผู้ชายข้ามเพศ, ความต้องการพื้นฐาน

 


ดาวน์โหลดเอกสาร