บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะอ้วนของสามเณรโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : พระพิษณุ อุตตมา
หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จิติมา กตัญญู
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร.สิวลี รัตนปัญญา

บทคัดย่อ


การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาวะอ้วนของสามเณร และศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะอ้วนของสามเณรโรงเรียนกลุ่ม  พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามจากสามเณรที่มีภาวะอ้วน จำนวน 124 รูป วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า Chi – Square

   ผลการศึกษา พบว่า สามเณรที่มีภาวะอ้วนส่วนใหญ่ศึกษาอยู่โรงเรียนเชตุพนศึกษา   ร้อยละ 63.70 มีอายุ 14 ปี ร้อยละ 21.80 ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 41.90   มีน้ำหนักอยู่ในช่วงระหว่าง 61 – 70 กิโลกรัม ร้อยละ 33.90 มีส่วนสูงอยู่ในช่วงระหว่าง 161 – 170 เซนติเมตร ร้อยละ 50.80 เมื่อประเมินภาวะอ้วนแล้ว พบว่า มีภาวะท้วม ร้อยละ 48.40 และไม่มีโรคประจำตัว ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินภาวะอ้วนกับน้ำหนักของสามเณร พบว่า การเล่นเกมส์ เฟสบุ๊ค ไลน์ หรือ ดูโทรทัศน์ก่อนนอน และการฉันเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง อาทิ น้ำปานะ นม น้ำหวาน น้ำผลไม้ น้ำอัดลม ชาขวด กาแฟ และเครื่องดื่มชูกำลังของสามเณร มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การศึกษามีข้อเสนอแนะว่า ควรนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำให้เกิดภาวะอ้วน และสามารถนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์ต่อไป

คำสำคัญ :   ภาวะอ้วน, สามเณร, กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม

 


ดาวน์โหลดเอกสาร