บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ผลของการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายและความฉลาดทางการเคลื่อนไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา


ผู้วิจัย : ส่งศรี พุทธเกิด
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อัจฉรียา กสิยะพัท
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม นครเขตต์

บทคัดย่อ


งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ต่อสมรรถภาพทางกายและความฉลาดทางการเคลื่อนไหวของนักเรียนระดับประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น อายุระหว่าง 7 – 8 ปี จำนวน 30 คนโดยแบ่ง เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มควบคุม เรียนวิชาพลศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สนามเด็กเล่น BBL จำนวน 8 สัปดาห์ ๆ ละ 5 คาบ คาบละ 60 นาที โดยใช้โปรแกรมการเล่นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์ กับสุขภาพ 5 รายการ และแบบวัดความฉลาดทางการเคลื่อนไหวร่างกาย (Physical Intelligence Quotient : PQ) ก่อนและหลังการทดลอง

   ผลการศึกษา พบว่า ภายหลังจากการใช้โปรแกรมการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL สมรรถภาพทางกายของนักเรียนชายกลุ่มทดลองในรายการ ลุกนั่ง 60 วินาที ดันพื้น 30 วินาที นั่งงอตัวไปข้างหน้า และวิ่งอ้อมหลัก ดีขึ้นกว่าก่อนการทดลอง (p < .05) และผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม พบว่า การลุกนั่ง 60 วินาที และวิ่งอ้อมหลัก ดีกว่ากลุ่มควบคุม (p < .05) ในนักเรียนหญิงกลุ่มทดลอง มีค่าดัชนีมวลกาย ลุกนั่ง 60 วินาที ดันพื้น 30 วินาที นั่งงอตัวไปข้างหน้า และวิ่งอ้อมหลัก ดีขึ้นกว่าก่อนการทดลอง (p <. 05) และผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม พบว่า การวิ่งอ้อมหลักดีกว่า      กลุ่มควบคุม (p <. 05)

   ผลการศึกษาด้านความฉลาดทางการเคลื่อนไหว จากการวัดความฉลาดทางการเคลื่อนไหวร่างกาย (PQ) พบว่า ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยของเวลาการวิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามคำสั่งและการวิ่งวิบากดีขึ้นกว่าก่อนการทดลอง (p < .05) และผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม พบว่า นักเรียนหญิงกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของเวลาการวิ่งใส่เหรียญในกระป๋องตามคำสั่งและ      การวิ่งวิบากดีกว่ากลุ่มควบคุม (p < .05) ทั้งก่อนและหลังการทดลอง

   สรุปได้ว่าการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ทำให้เด็กนักเรียนมีสมรรถภาพทางกายดีขึ้น และมีผลต่อความฉลาดทางการเคลื่อนไหว ทำให้มีความฉลาดในการเคลื่อนไหวร่างกายที่สัมพันธ์กับทักษะดีขึ้น ทั้งการเคลื่อนไหวร่างกายพื้นฐาน และโดยเฉพาะทักษะทางกลไกทั่วไปเกี่ยวกับปฏิกิริยาการตอบสนองการรับรู้และการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายตามคำสั่ง

คำสำคัญ :   สนามเด็กเล่น BBL, สมรรถภาพทางกาย, ความฉลาดทางการเคลื่อนไหว

 


ดาวน์โหลดเอกสาร