บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การศึกษาองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการปั้นและหล่อพระพุทธรูปโลหะ บ้านช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : พรรณงาม โควานนท์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การสอนวิทยาศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ณัฏฐพร จักรวิเชียร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย เครืออินทร์

บทคัดย่อ


การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาองค์ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการปั้นและหล่อพระพุทธรูปโลหะ บ้านช่างหล่อ

ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีและสมบัติเชิงกลของโลหะผสมหลังการหล่อ และ3) เพื่อจัดทำ

บทเรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ประกอบด้วย ปราชญ์ท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ด้านการปั้นและหล่อ
พระพุทธรูป มามากกว่า 20 ปี ขึ้นไป ของบ้านช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการในการเก็บข้อมูล ตัวอย่างชิ้นส่วนโลหะผสมหลังการหล่อ โดยการส่งไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบที่ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย จำนวน 30 คน ผลการศึกษาวิจัยพบว่า

1. องค์ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการปั้นและหล่อ พระพุทธรูปโลหะ บ้านช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยความรู้ด้านเคมีและด้านฟิสิกส์ แต่ส่วนใหญ่เป็นความรู้ด้านเคมี
2. องค์ประกอบทางเคมีของโลหะผสมในการหล่อพระพุทธรูปโลหะประกอบด้วย
ธาตุหลัก คือ ทองแดง มีธาตุผสม คือ สังกะสี ดีบุก ตะกั่ว และสมบัติเชิงกลด้านความแข็งของโลหะผสมมีค่าเท่ากับ 70
3. สร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การปั้นและการหล่อพระพุทธรูปโลหะ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ นำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีประสิทธิภาพโดยคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดจากการทา แบบทดสอบระหว่างเรียนและ คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดจากการทำ แบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 87.99/85.66 ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 และความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ทั้งด้านการออกแบบเนื้อหาและด้านความพึงพอใจ พบว่า มีความคิดเห็นด้วยในระดับมากที่สุด


ดาวน์โหลดเอกสาร