บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ผลการสอนสาระประวัติศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้สื่อประสม


ผู้วิจัย : ธนาณัติ มากสุข
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : หลักสูตรและการสอน
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ยุพิน อินทะยะ

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนสาระประวัติศาสตร์ เรื่อง “พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย” สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้สื่อประสม 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนสาระ
ประวัติศาสตร์ เรื่อง “พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย” สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดย
ใช้สื่อประสมประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย จา นวน 60 คน กลุ่มตัวอย่างเป็ น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/1
โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้สาระ
ประวัติศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้สื่อประสม แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนและแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนสาระประวัติศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้สื่อประสม สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าที-เทส (t-test)
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. คะแนนระหว่างเรียน สาระประวัติศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการของ อาณาจักรสุโขทัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้สื่อประสม มีค่าเฉลี่ยร้อยละรวมเท่ากับ 83.90 โดยที่คะแนนของสาระประวัติศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด เท่ากับ 85.33

รองลงมาได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 85.00 และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 84.67 ตามลำดับ
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนสาระประวัติศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้สื่อประสมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนสาระประวัติศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้สื่อประสม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.50, S.D. = 0.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่า ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.60, S.D. = 0.99) รองลงมา ได้แก่ ด้านสื่อและวัสดุอุปกรณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.59, S.D. = 0.97) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่า สื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความสอดคล้องเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.65, S.D. = 0.97) รองลงมา
ได้แก่ กิจกรรมมีความน่าสนใจ สนุก ตื่นเต้น ได้มีการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมากที่สุด( X = 4.63, S.D. = 0.96) ตามลำดับ


ดาวน์โหลดเอกสาร