บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรระดับประถมศึกษาของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น


ผู้วิจัย : เจษฎา แก้ววรา
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : หลักสูตรและการสอน
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์.ยุพิน อินทะยะ

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรระดับประถมศึกษาของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นตามองค์ประกอบของหลักสูตร เป็ นการวิจัยเชิงบรรยาย ประเภทการวิเคราะห์เอกสาร โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ตารางวิเคราะห์ องค์ประกอบของหลักสูตร 7 ด้าน ได้แก่ 1) เป้าหมายหลักสูตร 2) เป้าหมายระดับรายวิชา 3)จุดมุ่งหมาย 4) เนื้อหา 5) โครงสร้างเวลาเรียน 6) การจัดการเรียนรู้ และ 7) การวัดและประเมินผล
ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านเป้าหมายหลักสูตร ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรญี่ปุ่น มุ่งพัฒนาผู้เรียนครอบคลุมด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย โดยหลักสูตรไทยเน้นการเป็นพลเมืองดีของชาติยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข ส่วนหลักสูตรญี่ปุ่น เน้นให้
ปฏิบัติตาม บทบัญญัติเบื้องต้น บทบัญญัติโรงเรียน และบทบัญญัติกฎหมายอื่น ๆ และยังเน้นถึงการเป็ นพลเมืองดีที่ต้องเคารพในศักด์ิศรีความเป็ นมนุษย์ได้ชัดเจนกว่าหลักสูตรไทย 2) ด้านเป้าหมายระดับรายวิชา หลักสูตรไทยกำหนดเป้าหมายแยกออกเป็ น 2 ช่วงชั้น คือ ช่วงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 และช่วงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยมีเนื้อหา และแนวทางการเรียนแทรกไว้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนหลักสูตรญี่ปุ่นกำหนดเป้าหมายระดับรายวิชาแบบรวมทุกชั้นปี 3) ด้านจุดมุ่งหมาย ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรญี่ปุ่นมีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้สอนใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ส่วนหลักสูตรไทยกา หนดจุดมุ่งหมายเป็นรายชั้นปี โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามสาระมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กา หนด ส่วนหลักสูตรญี่ปุ่นกา หนดจุดมุ่งหมายเป็นรายชั้นปี ช่วงชั้น และแบบผสม 4) ด้านเนื้อหา ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรญี่ปุ่นมีการกาหนด
รายละเอียดของเนื้อหา ส่วนหลักสูตรญี่ปุ่นมีการแทรกกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเกือบทุกวิชา และมีการกา หนดชั่วโมงบูรณาการสิ่งที่เรียนเป็นรายวิชาไว้ในตารางเรียน5) ด้านโครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรญี่ปุ่นกา หนดเวลาเรียนเป็ นรายคาบ คาบละ 45 นาที ส่วนหลักสูตรไทยกา หนดเป็นรายคาบ คาบละ 1 ชั่วโมง โดยมีเวลาเรียนในแต่ละชั้นปี มากกว่าหลักสูตรญี่ปุ่น 6) ด้านการจัดการเรียนรู้ ทั้งหลักสูตรไทยและญี่ปุ่นมีการบอกแนวทางในการดา เนินกิจกรรม
การเรียนการสอนเหมือนกัน แต่หลักสูตรไทยบอกแนวทางในการดา เนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้ชัดเจนและครอบคลุมกว่าหลักสูตรญี่ปุ่น 7) ด้านการวัดและประเมินผล ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรญี่ปุ่นมีความเหมือนหรือสอดคล้องกัน ในเรื่องเอกสารประเมิน แต่มีความแตกต่างกันในเรื่อง สาระที่ประเมิน วิธีการประเมิน และที่มาและแบบฟอร์มของเอกสารการประเมิน


ดาวน์โหลดเอกสาร