บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การประยุกต์โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องตรวจวัด สาหรับลดขนาด การวิเคราะห์แบบไทเทรต


ผู้วิจัย : เจนจิรา จันทร์หล้า
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การสอนวิทยาศาสตร์ แขนงเคมี
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุฒิ สมนาม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร.มิกิ กัณณะ

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้ ได้พัฒนาชุดการวิเคราะห์แบบไทเทรตที่อาศัยการไหลโดยใช้โทรศัพท์มือถือเป็ นเครื่องตรวจวัด ซึ่งกล่องตรวจวัดค่าแม่สี RGB ที่พัฒนาขึ้นนั้นใช้อุปกรณ์ที่มีราคาไม่แพง และสะดวกต่อการใช้งานโดยการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์มือถือ แล้วนา
ค่าสัญญาณแม่สี RGB ที่อ่านได้จากแอพพลิเคชัน Rgb Color Picker มาคานวณค่า RGB – Based
Value และหาจุดสมมูลจากการพล็อตกราฟการไทเทรต ซึ่งเทคนิคนี้ได้นามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณตัวอย่างกรด – เบส ในชีวิตประจาวันเปรียบเทียบกับการไทเทรตแบบวัดสัญญาณด้วยแสง วิธีนี้มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ เท่ากับ 1.14 % สาหรับน้า ส้มสายชูที่มีความเข้มข้นของกรดแอซิติก เท่ากับ 0.5 % w/v (ทา การทดลองซ้า 11 ครั้ง) โดยได้นา วิธีที่พัฒนาขึ้นมาประยุกต์สาหรับหาปริมาณกรดแอซิติกในตัวอย่างน้า ส้มสายชู ซึ่งพบอยู่ในช่วง 0.517 – 0.535 %
w/v นอกจากนั้น ยังได้หาปริมาณกรดซิตริกในตัวอย่างน้า ผลไม้ ซึ่งพบอยู่ในช่วง 0.266 – 0.495 % w/v และหาความเป็ นด่างรวมในตัวอย่างน้า แร่ในรูปของ mg/L CaCO3 ซึ่งพบอยู่ในช่วง 11.50 – 18.50 ซึ่งผลการวิเคราะห์เป็นที่ยอมรับที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 เมื่อเทียบกับวิธีมาตรฐาน


ดาวน์โหลดเอกสาร