บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : เกษม พงษ์เดช
หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : นโยบายสาธารณะ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ร้อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ดร.จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวิจัยภาคสนาม แบบไม่ทดลอง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก ผู้ปฏิบัติงานประจาศูนย์พัฒนาเด็กและผู้ปกครองเด็กเล็กในอาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2554 จานวน 395 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ และเกณฑ์การวิเคราะห์ของ John W. Best
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี 3 ปัจจัย เรียงลาดับความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ทักษะและประสบการณ์ การสอนที่ดีของผู้ดูแลเด็ก 3) การจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เพียงพอและเหมาะสม
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอ แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2554 มีความสาเร็จระดับมาก
ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เรียงลาดับความถี่จากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณสาหรับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เพียงพอ 2) การเดินทางไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาบาก 3) อาคารสถานที่ไม่เพียงพอ ไม่เป็นสัดส่วน และห้องเรียนมีสภาพไม่ปลอดภัยต่อเด็ก 4) การดูแลเด็กไม่ทั่วถึงเนื่องจากขาดบุคลากร 5) เด็กเล็กส่วนใหญ่เป็นบุตรของแรงงานต่างด้าว รวมทั้งมีปัญหาด้านการสื่อสาร 6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีความพร้อมในทุกๆ ด้านในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีรั้วรอบขอบชิด สาหรับป้องกันไม่ให้เด็กได้รับอันตราย 8) สื่อการเรียนการสอน ไม่ตรงกับความต้องการของครูผู้สอน 9) ความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ปกครองกับผู้บริหาร 10) ขาดความสามัคคีกันระหว่างผู้บริหารกับผู้ปกครอง 11) มีเด็กฝากที่มาจากสายนักการเมือง ทาให้มีปัญหาในการบริหารจัดการ 12) ความสามัคคี ความร่วมมือในหน่วยงานมีน้อย
ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนได้ให้ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เรียงลำดับความถี่มากจากไปหาน้อย ได้แก่ 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสาหรับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีความพร้อมในการจัดการเรียน การสอน และส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กได้รับการศึกษาหรืออบรมอย่างต่อเนื่อง 3) ขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานและแบ่งเป็นสัดส่วน มีรั้วรอบขอบชิด 4) ควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ควรมีปราชญ์ชาวบ้านถ่ายทอดความรู้และวิถีชีวิต วัฒนธรรมให้กับเด็ก 5) ควรเพิ่มบุคลากรผู้ดูแลเด็ก 6) ควรให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 7) ควรให้มีรถรับส่งเด็กนักเรียน 8) ควรมีผู้เชี่ยวชาญสาหรับเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการต่างๆ 9) ผู้นาท้องถิ่นและผู้บริหารควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10) ควรมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กเล็ก


ดาวน์โหลดเอกสาร