บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ผู้วิจัย : กมลรัตน์ แสนใจงาม
หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : นโยบายสาธารณะ
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ประวัติ พื้นผาสุข

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาสมรรถนะบุคลากรที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกับสมรรถนะที่จำเป็นต้องมีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แบ่งเป็น ผู้บริหาร จำนวน 47 คน สายวิชาการ จานวน 131 คน สายและสนับสนุน จานวน 131 คน รวมจานวนทั้งสิ้น 309 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยและใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า จากการแบ่งระดับสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจากลุ่มงาน บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่จำเป็นต้องมีและที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ออกเป็น 1-5 ระดับคะแนน คือ คะแนน 1 คะแนน หมายถึง มีสมรรถนะน้อยที่สุด ระดับ 2 หมายถึง มีสมรรถนะในระดับน้อย ระดับ 3 หมายถึง มีสมรรถนะในระดับปานกลาง ระดับ 4 หมายถึง มีสมรรถนะในระดับมาก ระดับ 5 หมายถึง มีสมรรถนะในระดับมากที่สุด และการการแปรความหมายของคะแนน การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ออกเป็นช่วงคะแนน 1 – 5 คะแนน คือ ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 ระดับสมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนามากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 ระดับสมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนามาก ค่าเฉลี่ย 2.61 -3.40 ระดับสมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนาปานกลาง


ดาวน์โหลดเอกสาร