บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาไทย เรื่องเทศกาลสาคัญของจีน


ผู้วิจัย : ZHANG YUAN
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : ภาษาไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์.ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาไทย เรื่องเทศกาลสาคัญของจีนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาจีนที่อ่านหนังสือเสริมประสบการณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น (3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาไทยแก่นักศึกษาจีนที่มีต่อหนังสือเสริมประสบการณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้เชียวชาญทั้ง 3 ท่านช่วยตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไป
ทดลองใช้กับนักศึกษาจีนแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหยูนนานนอร์มอลซึ่งกำลังศึกษาภาษาไทยอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย หนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาไทย เรื่องเทศกาลสาคัญของจีน จำนวน 1 เล่ม
(5เรื่อง) แบบประเมินคุณภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 1ชุด
แบบสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยให้นักศึกษาชาวจีนที่มีต่อหนังสือเสริมประสบการณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 1ชุด และแบบทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจหนังสือเสริมประสบการณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสำหรับนักศึกษาชาวจีน จำนวน 1ชุด
ผลการวิจัยพบว่า หนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาไทย เรื่อง เทศกาลสาคัญของจีน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.10/81.33 นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาไทย เรื่อง เทศกาลสาคัญของจีน อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย ( X ) คือ 4.56
และครูผู้สอนภาษาไทยแก่นักศึกษาจีนมีความคิดเห็นต่อหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาไทย เรื่อง
เทศกาลสำคัญของจีน อยู่ในระดับมากที่สุด เฉลี่ยรวม ( X ) = 4.56


ดาวน์โหลดเอกสาร