บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การคิดแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมแบบอริยสัจ 4 สาระเศรษฐศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนวัดกู่คำ อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : พรศรี อุ่นตุ้ม
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : หลักสูตรและการสอน
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ว่าที่ รต.สกล แก้วศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ยุพิน อินทะยะ

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ การคิดแก้ปัญหา โดยใช้เกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่6 โดยเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด และ 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ ก่อน
และหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้การคิดแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมแบบอริยสัจ 4 สาระเศรษฐศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนวัดกู่คา อำเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละผลการวิจัยพบว่า
1. ได้แผนการจัดการเรียนรู้การคิดแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมแบบอริยสัจ 4 สาระเศรษฐศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จา นวน 9 แผน และโดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.92/82.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กา หนดไว้ คือ 80/80
2. หลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้การคิดแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมแบบอริยสัจ 4 สาระเศรษฐศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6โดยภาพรวมนักเรียน

ทุกคนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดอยู่ในระดับดีขึ้นไป
3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้ได้คะแนนก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 69.83 หลังเรียนได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 81.58 และมีผลต่างคิดเป็น

ร้อยละ 11.75


ดาวน์โหลดเอกสาร