บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การประเมินผลการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : เทียนใจ สุทะ
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :

บทคัดย่อ


การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินผลการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่             2) เพื่อศึกษาปัจจัยข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลต่อคุณลักษณะซอฟต์แวร์ (Software) ที่มีคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ 89 แห่ง จำนวน 356 คน สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานประกอบด้วย การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent Samples: t-test) การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)

                 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 30-39 ปี    จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี ในสาขาการบัญชี การเงิน การคลัง หรือเศรษฐศาสตร์    เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี มีอายุการทำงานราชการ 5-10 ปี มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้วยระบบ  e-LAAS ในช่วง 1-2 ปี และเคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์     (e-LAAS) จำนวน 1 ครั้ง 

                 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อคุณลักษณะซอฟต์แวร์ (Software) ที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1) ด้านประโยชน์ใช้สอย 2) ด้านความน่าเชื่อถือ 3) ด้านความสามารถในการใช้งาน 4) ด้านประสิทธิภาพ 5) ด้านความสามารถในการบำรุงรักษา 6) ด้านความสามารถ   ในการโอนย้ายระบบ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของซอฟท์แวร์ (Software) ที่มีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก คือ ด้านความน่าเชื่อถือ (µ = 3.84, σ = 0.63) ด้านประโยชน์ใช้สอย (µ = 3.68, σ = 0.62) ด้านความสามารถในการโอนย้ายระบบ (µ = 3.62, σ = 0.87)    ด้านความสามารถในการบำรุงรักษา (µ = 3.61, σ = 0.78) ด้านความสามารถในการใช้งาน   (µ = 3.50, σ = 0.58) และด้านประสิทธิภาพ (µ = 3.49, σ = 0.70)

                 จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า เพศ อายุ ตำแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  และจำนวนครั้งในการศึกษาอบรมเกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มีผลต่อคุณลักษณะซอฟต์แวร์ (Software) ที่มีคุณภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

                 ปัญหา และอุปสรรคในการนำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านบุคลากร คือ บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบอย่างเพียงพอ  ด้านเทคโนโลยีมีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่ไม่มีคุณภาพ เข้ามาใช้งานทำให้ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านกระบวนการทำงานของระบบเมื่อ   มีผู้ใช้งานระบบมาก ระบบจะใช้งานไม่ได้ และด้านคู่มือมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยไม่เพียงพอต่อการใช้งานต้องเข้ารับการฝึกอบรมจึงจะได้รับคู่มือในการใช้งาน 

 

คำสำคัญ : การประเมิน, ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์, องค์การบริหารส่วนตำบล, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 


ดาวน์โหลดเอกสาร