บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา พนักงานที่ทำงานอยู่ภายในการดูแลของบริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (แมนพาวเวอร์สาขาลำพูน)


ผู้วิจัย : เอกลักษณ์ ชุมภูชัย
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา สุระ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง  การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร  กรณีศึกษา  พนักงานที่ทำงานอยู่ในบริษัทสกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด(แมนพาวเวอร์ สาขาลำพูน)  มีวัตถุประสงค์  1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานและระดับความผูกพันต่อองค์กร  2) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของ พนักงาน4) สร้างสมการพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานที่ทำงาน โดยใช้ตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทำงานเป็นตัวพยากรณ์ รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 202 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานประกอบด้วยการทดสอบค่าที การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวการทดสอบความสัมพันธ์ใช้สถิติการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการสร้างสมการพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์กร ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลวิจัยพบว่า

                 การศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พนักงาน จำนวน 202คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.97มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 1 ปี มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือต่ำกว่า  มีสถานภาพโสด ปฏิบัติงานในตำแหน่ง PC Line และส่วนมากมีรายได้สุทธิต่อเดือน ต่ำกว่า 10,000 บาท ระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานในภาพรวมของพนักงาน อยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.25ระดับความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมของพนักงาน อยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.30ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้สุทธิต่อเดือน และระดับตำแหน่งที่แตกต่างกัน จะมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คุณภาพชีวิตในการทำงานทั้ง 8 ด้านมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กร ในทิศทางเดียวกันมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01คุณภาพชีวิตการทำงานด้านธรรมนูญในองค์กร ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และสัมพันธภาพในองค์กร สามารถทำนายความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานที่ทำงานอยู่ในบริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (แมนพาวเวอร์ สาขาลำพูน) ได้

 

คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตในการทำงาน, ความผูกพันต่อองค์กร


ดาวน์โหลดเอกสาร