บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การส่ งเสริ มการตลาดที่ส่ งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค กาแฟสดของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : กุลธิดา ก้าวสัมพันธ์
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : บริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ปะราสี เอนก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :

บทคัดย่อ


 

การค้นคว้าอิสระคร้ังนี้ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคกาแฟ สดแฟ ร นไชส์ ในอำ เภอ เมือง จังหวัด เชี ยง ให ม่

2) เพื่อศึกษาการส่งเสริมการตลาดข อ งผู้บริ โภคกาแฟสดแฟรนไชส์ ในอำเภอเมือง จังห วัด เชี ยงใหม่ โดยท ำก ารเก็บข ้อ มูล จากร้าน
กาแฟแฟรนไชส์จ านวน 7 ร้าน จำนวนตัวอย่างท้้งหมด 385 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 21-30 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้อยู่ในช่วง10,000-15,000 บาทต่อเดือน ส่ วนมากเลือกใช้บริ การร้านคาเฟ่ อเมซอน เนื่องจากชื่นชอบในรสชาติ
ข อ ง ก า แฟ สด โด ย ส่ ว น ให ญ่ ใช้บ ริ ก า ร ร้า น ก า แฟ สด แฟ ร น ไชส์เดือนละ 2-3 ค ร้ัง แต่ ล ะ ค ร้ังมี
ค่าใชจ ้ ่ายในร้านกาแฟสดแฟรนไชส์น้อยกวา่ 100 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มาใช้บริ การ
คร้ังล ะ 2 ค น คือมาใช้บริ การพร้อมกับเพื่อน ช่วง เวลาที่ นิยม เข้ามาบริ โภคกาแฟสด คือ ช่วง เวล า 13.01-16.00 น. และมีวัตถุประสงค์เพื่อมาดื่มกาแฟหรือรับประทานของวา่ ง การทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบวา่ เพศส่ งผลต่อความคิดเห็นเกี่ ยวกับ 
ปัจ จ ัย ด้า นการส่งเสริ มการข ายอา ยุ ไม่ ส่ ง ผ ล ต่ อ ค ว า ม คิด เห็ น เกี่ ย ว ก ับ ปัจ จ ัย ด้า น ก า ร ส่ ง เสริ มการตลาดในทุกปัจจัย ระดับการศึกษาส่ งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการตลาดทางตรงอาชีพไม่ส่ งผลต่อความคิดเห็นเกี่ ยวกับปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดในทุกปัจจัย และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการตลาดทางตรง
 


ดาวน์โหลดเอกสาร