บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

คุณภาพชีวีตในการทำงานความผูกพันต่อองค์กร และพฤติกรรม การเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย


ผู้วิจัย : ธันวนี ประกอบของ
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : บริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ คำใจ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :

บทคัดย่อ


 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์กร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ของบุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัด

 เชี ยงให ม่ เป็ นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ความผูกพัน ต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัด เชี ยงใหม่
โด ยใช้แบบสอบถาม เป็นเค รื่องม ือในการเก ็บรวบรวม ข้อม ูลกับกลุ ่ม ตัวอยา่ ง จำน วน 153 คนวิเคราะห์โดยใช้วิธี การทาง สถิติ คือ ค วาม ถี่ ร้อยล ะ

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยง เบนมาตรฐาน t – test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way ANOVA)
ผลการศึกษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นภาพรวมต่อคุณภาพชี วิตในการทำงาน
อ ยู่ใน ระด ับมาก ซ่ ึ งด้านงานที่เป็นป ร ะโยชน์ต่อสัง ค ม มีค่ าเฉ ลี่ ยสู ง สุ ด ภ าพ ร ว ม เกี่ ยวก ับ เรื่องความผูกพ ันต่อองค์กรอยู่ในระด ับมากที่สุด ซึ่ง

ด้าน ที่ มี ค่าเฉ ลี่ ยม ากที่ สุ ด คือ ด้านความต้องการที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป และความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์กร อยู่ในระดับมากที่สุด ในด้านพฤติกรรมความสำนึกในหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่ แตกต่างกันคุณภาพชีวิตในการทำงาน ความผูกพัน ต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ ดี ข องบุคลากร
โรงเรี ยนปริ นส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัด เชียงใหม่ ไม่แตกต่างกันที่ระดบนัยสำคัญ ทางสถิติ 0.05
จากการดำเนินงานภายใต้นโยบายของการบริหารโรงเรียน พบว่า การให้ความ สำคั ญต่อค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ที่เน้นถึง ความรัก หลักศาสนา มาเป็ นจุดเชื่อมโยง ช่ วยขัด เกลา จิตใจผ่านการทำ กิจกรรมของโรงเรี ยน สามารถสร้างให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้สึกรัก มีความผูกพัน และเชื่อมั่นส่งผลในด้าน

พฤติกรรมการทา งานในองค์กรได้อยา่ งมีประสิทธิภาพ
 


ดาวน์โหลดเอกสาร