บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ สำานักงานท ะเบี ยนธุรกิจ นำเที่ยวและ มัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ เขต 1


ผู้วิจัย : ดาวสวรรค์ รื่นรมย์
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : บริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศก ั ด์ ิ สมยานะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :

บทคัดย่อ


 

การศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานทะเบียนธุรกิจนา เที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนือ เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และแสวงหาแนวทางการปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการสำนักงานทะเบียนธุรกิจนา เที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ
เขต 1 โดยกลุ่มตัวอยา่งที่ใชัในการวิจัย คือ ผู้ที่เข้า ร่วมการประมูล จำนวนทั้งหมด 297 คน เครื่องมือ
ที่ใช้คือแบบสอบถาม แล ะ สถิติที่ ใช้ใน การวิเคราะห์ข ้อมู ล ได้แก่ ความถี่ ร้อยล ะ ค่าเฉ ลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจในการใช้บริ การสำนัก งานทะเบียนธุรกิจนา เที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ เขต 1 โดยจำแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ที่ อ ยู่อาศัยระดับการศึกษา และประเภทการขอรับบริ การ ด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One – way ANOVA ผลการศึกษา พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็น เพศหญิง อ ายุร ะ ห ว่าง 3 1 - 40 ปี อาศัยอยู่ในจั งห วัด เชียง ให ม่ จ บ ก ารศึกษ าระ ด ับปริญญาตรี และ รับบริการ ต่ออายุบัตร ผล การวิเค ราะ ห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ เขต 1 โดยภาพรวมแลัว มีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมาก โดยปัจจัยยอยู่ 3 ปัจจัย มีความพึงพอใจเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับ มาก ซ่ ึงสามารถเรี ยงตามลำดับค่าเฉลี่ ย ได้แก่ ด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยมากที่ สุ ด คือ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร และด้านข้อมูลข่าวสาร ส่วนปัจจัย ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกมีความพึงพอใจอยูใ่นระดับปานกลาง
ตามลำดับ
ผล วิเค ร า ะ ห์ค ว า ม แต ก ต่ า ง ข อ ง ค่ า เฉ ลี่ ย ค ว า ม พึง พ อ ใจ ใน ก า ร ใช้บ ริการ สำ นัก ง า น
ทะเบียนธุ รกิจนา เที่ยวและมค ั คุเทศก์ สาขาภาคเหนือ เขต 1 โดยจา แนกตาม ปัจจัยส่ วนบุคคล พบวา่
เพศ อายุ ที่ อยู่อาศัยระดับการศึกษา และประเภท การขอรับบริ การที่ แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจอยา่ งมีนัยสำคัญ ทางสถิติ
 


ดาวน์โหลดเอกสาร