บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก


ผู้วิจัย : ปาณิกา กาญจนหงส์
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : บริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :

บทคัดย่อ


 

งานวิจัย ในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ 1 ) เพื่อศึกษาถึงระดับ ความสำคัญ ของปัจจัย ส่ วนประสมท าง ก าร ตล าด ที่ ส่ ง ผล ต่อก าร ตัดสิ นใจของ ผู้ปกครองในการ ส่ ง บุ ตร ห ล าน เข ้าศึกษ าในโรง เรี ยนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก 2) เพื่อศึกษาการตัดสินของ ผูัปกครองในการส่งบุ ตรหลานเขัา ศึกษ า
ในโรง เรี ยนน านาชาติอเม ริ กันแป ซิ ฟิ ก 3) เพื่ อศึก ษ าค วาม สัม พั นธ์ร ะ ห ว่าง ปัจจ ัย ส่ วนบุ ค ค ล ก ับการตัดสินใจของผูัปกครอง ในการส่งบุตรหลานเข ัาศึกษาในโรง เรี ยนนานาชาติอเม ริ กัน แป ซิฟิ ก 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสิ นใจของผู้ปกครอง
ในการส่ งบุตรหลานเขัาศึกษ าในโรงเรี ยนนานาชาติอเมริ กันแปซิฟิก 5) ปัญหาและข้อเสนอแนะก ลุ่ ม ต ัว อ ย่า งที่ ใช้ในการศึก ษา คือ ผู ้ปกครองนักเรี ย น

จำนวน 118 คน โดยใช้แบบสอบถามสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไค-สแคว์
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี อายุระหว่าง 41 – 50 ปี
มีอาชี พเจ้าของกิจการ มีรายได้มากกวา่ 300,000 บาท กลุ่มตัวอยา่งให้ความสำคัญกับปัจจัยส่ วนประสม
ท าง ก าร ตล าด ที่ ส่ ง ผล ต่อการ ตัดสิ นใจข อง ผู้ปกค รอ ง ในก าร ส่ ง บุ ตร ห ล าน เข ้าศึกษ าในโรง เรี ยน
นานาชาติอเมริ กันแปซิฟิก โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านสิ่ งแวดล้อมทาง กายภาพอยู่ในระ ดับมาก ด้านทำเลด้านส่ งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร พบวา่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจของ

ผู้ปกครองในการส่ งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรี ยนนานาชาติอเมริ กันแปซิฟิก พบวา่
เหตุผลที่ ใช้ในการเลือกโรงเรียนนานาชาติอเมริ กันแปซิฟิกของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ
การจัดการเรียนการสอน การรับรู ้ข่าวสารการรับสมัครนก ั เรี ยนของผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
รับรู ้จากจากการโฆษณา ฝ่ ายการตลาดของโรงเรี ยน เหตุผลที่ มี ส่ วนช่วยในการประเมินทางเลือก
โรงเรี ยน คือ โรงเรี ยนมี ความน่าเชื่ อถือ สาเหตุของการตัดสิ นใจเลือกโรงเรี ยนนานาชาติอเมริ กัน
แป ซิฟิ กข อง ผู้ตอบ คือ นักเรียนที่ มี ความ รู ้ความสามารถและ ผู้ตอบ แบบสอบ ถามส่ วนให ญ่ยินดี
ที่จะแนะนา โรงเรี ยนต่อผู้อื่ น
ผลการศึกษาความ สัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ส่ วนบุ คคลกับ การตัดสิ นใจของผูัปกครองใน
การส่ งบุตรหลานเขัาศึกษาในโรงเรี ยนนานาชาติอเมริ กัน แปซิฟิก พบว่ามีความสัมพันธ์กันทุกด้าน
ยกเว้น ด้านเพศ และผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งปัจจัย การสื่ อสารการตลาดกับการตัด สิ นใจ
ของผู้ปกครองในการส่ งบุ ตรหลานเข ้าศึกษาในโรงเรี ยนนานาชาติอเมริ ก ันแปซิ ฟิ ก พบว่า มีความ
สัมพันธ์กันอย่างมี นัยสำ คัญ ทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ผลการศึกษาปัญหาและขัอ เสนอแนะ ในแต่ละ
ด้า น พ บ ว่า ด้า น ผ ลิต ภัณ ฑ์ ค ว ร เพิ่ ม ป้าย โฆ ษ ณ าให้ม าก ข้ึน แล ะ ค วร ใช้ห นัง สื อ เรี ย น ที่ เป็ น เล่ ม
ต้นฉบับจริง ด้านราคา พบวา่ ลดราคาค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าจองสิทธ์ ิ์ ด้านทำเลที่ ต้ังพบวา่ ที่ ตั้ง
ของโรงเรี ยนว่าอยู่ไกลก่อให้เกิดปัญหาในการเดินทางมาร่ วมกิจกรรม ด้านส่ งเสริ มการตลาด พบวา่
อยากให้ปรับป รุ ง เว๋บไซด์ของโรงเรียนเพื่อง่ายต่อการเข้าถึงและ ควรจัดทำ เว็บ ไซด์ให้เป็ นข อ ้ มู ล
ปัจ จุ บ ัน ด้า น บุ ค ล า ก ร พ บ ว่า ผู ้ป ก ค ร อ ง อ ย า ก ให้พ นัก ง า น ผู ้ให้บ ริ ก า ร สื่ อ สา ร ไ ด้ห ล า ย ภ า ษ า
ด ้า น ก ร ะ บ ว น ก า ร ให ้บ ริ ก า ร พ บ ว ่า มี ค ว า ม ล่า ช้า ใน ด ้า น เอ ก สา ร ที ่ เกี ่ ย ว ข อ ้ ง ก บ ั ท า ง โร ง เรี ย น
ด้าน สิ่ ง แว ด ล ้อ ม ท า ง ก ายภ าพ อ ยา ก ให้ท าง โร ง เรี ยน จ ด ั ให้มี ที่ จ อ ด ร ถ ส า ห รับ ผู ป ้ ก ค ร อ ง อี ก ท้ัง
ควรเพิ่มที่จอดรถ และทางโรงเรี ยนควรจัดให้มีกล้องวงจรปิดด้านหน้าประตูโรงเรี ยน
 


ดาวน์โหลดเอกสาร