บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY


Mobile Application for Obesity Surveillance

ผู้วิจัย : Atthapong Chumkiew อาจารย์ที่ปรึกษา : Dr.Nuttiya Tantranont ปีการศึกษา : 2562


ระบบจัดการข้อมูลพลังงานสำหรับชุมชนอัจฉริยะเชื่อมต่อโครงข่าย ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ผู้วิจัย : มาโนชญ์ ตนสิงห์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ ปีการศึกษา : 2562


The Model Management Success in the Operation of Small and Medium Enterprises Chiang Mai

ผู้วิจัย : Jermkhuan Ratchusanti อาจารย์ที่ปรึกษา : Assistant Prof. Dr. Kamontip Komjal ปีการศึกษา : 2560


Community Development Model with Biogas Grid Case Study: Mae Tha Community, Mae On District, Chiang Mai

ผู้วิจัย : Phoosita Chaisombat อาจารย์ที่ปรึกษา : Dr. Hathaithip Sintuya ปีการศึกษา : 2561