บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต


การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : เกษม พงษ์เดช อาจารย์ที่ปรึกษา : ร้อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร ปีการศึกษา : 2558


รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้วิจัย : กมลรัตน์ แสนใจงาม อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ ปีการศึกษา : 2557