บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต


การผลิตสื่อเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดลำปาง

ผู้วิจัย : รุจิรา จูเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน ปีการศึกษา :