บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต


บทบาทของผู้หญิงสามัญในเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย

ผู้วิจัย : ทับทิม ชัยชะนะ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์โกชัย สาริกบุตร ปีการศึกษา : 2559


ภาพสะท้อนสังคมและกลวิธีการนำเสนอเรื่องสั้นในนิตยสาร คู่สร้างคู่สม

ผู้วิจัย : สุพิศ เอื้องแซะ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2560


สถานภาพและบทบาทของตัวละครหญิงในนวนิยายของพงศกร

ผู้วิจัย : เจตนิพิฐ ท้าวแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์นราวัลย์ พูลพิพัฒน์ ปีการศึกษา : 2559


การสร้างตัวบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้วิจัย : ไพลิน วานิชจรัสกิจ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2560


การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด ประเพณีสำคัญของชาวล้านนา

ผู้วิจัย : ชนานันทน์ ฟองศิริ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. ศศิธร อินตุ่น ปีการศึกษา : 2559


วัจนลีลาและบทบาทหน้าที่ของเพลงลูกทุ่ง

ผู้วิจัย : ขวัญใจ บุญคุ้ม อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์นราวัลย์ พูลพิพัฒน์ ปีการศึกษา : 2559


ความขัดแย้งของตัวละครในวรรณกรรมซีไรต์

ผู้วิจัย : รัตติกา กรรณิกา อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์นราวัลย์ พูลพิพัฒน์ ปีการศึกษา : 2559


ความฉลาดทางอารมณ์ของตัวละครในวรรณคดีมรดก

ผู้วิจัย : วรรณวิไล ชุ่มใจ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์นราวัลย์ พูลพิพัฒน์ ปีการศึกษา : 2559


การวิเคราะห์หนังสือบันเทิงคดีสำหรับเด็กที่ได้รับรางวัลระหว่าง ปีพ.ศ.2552 ถึง ปีพ.ศ.2558

ผู้วิจัย : LI NINGMIN อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2560


การเปรียบเทียบเรื่องขำขันไทยกับเรื่องขำขันจีน

ผู้วิจัย : MENG YAN อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2560


สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงจีนในหนังสือรวมเรื่องสั้น เสียงเพรียกที่กลบเร้น จากแผ่นดินใหญ่ THE STATUS AND ROLE OF CHINESE WOMAN IN THE SHORT STORIES COMPLIED BOOK ENTITLED SIANG PHRIAK THEE KLOB REN JAK PAN DIN YAI

ผู้วิจัย : Peng Le Shan อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ศรีวิไล พลมณี ปีการศึกษา : 2560


การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดมารยาทไทย สำหรับผู้อ่านภาษาไทย แบบข้ามวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย : สัญญา สอนบุญทอง อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์โกชัย สาริกบุตร ปีการศึกษา : 2559


การศึกษาโครงสร้างบทบาทหน้าที่และคุณค่าในพิธีกรรมของชาวไทเขิน สันป่าตอง เชียงใหม่

ผู้วิจัย : ศุภลักษณ์ ใจวัง อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2558


วัจนภาษาคำสอนในวรรณคดีไทย เรื่อง พระอภัยมณี

ผู้วิจัย : อำภาพร รินปัญโญ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์นราวัลย์ พูลพิพัฒน์ ปีการศึกษา : 2561


ท่วงทำนองทางภาษาในบทความของหนุ่มเมืองจันท์

ผู้วิจัย : บุญเรือน อุดสม อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์นราวัลย์ พูลพิพัฒน์ ปีการศึกษา : 2560


การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาไทย เรื่องเทศกาลสาคัญของจีน

ผู้วิจัย : ZHANG YUAN อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2559


นิทาน ตำนาน ภูมินามและประวัติศาสตร์ : บทบาทหน้าที่ คุณค่าและอัตลักษณ์ของชุมชนท่าผาปุ้ม อาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : รัชนี กาวิ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2558


ท่วงทำนองทางภาษาและกลวิธีการถ่ายทอดธรรมะ ในงานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลป ุ ตฺโต

ผู้วิจัย : สัญรญา นวลศิริ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา :


หลักธรรมและกลวิธีการใช้ภาษาในคอลัมน์ จุดไฟในใจคน ของหลวงพี่น้ำฝน

ผู้วิจัย : ปวรรัตน์ แดงไฟ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์นราวัลย์ พูลพิพัฒน์ ปีการศึกษา : 2560


อัตลักษณ์ของคนล้านนาจากบทเพลงลูกทุ่งคำเมืองที่ขับร้องโดย อบเชย เวียงพิงค์

ผู้วิจัย : เกษร ยอดแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์นราวัลย์ พูลพิพัฒน์ ปีการศึกษา : 2560


สุนทรียภาพในบทโขนเรื่องรามเกียรติ์

ผู้วิจัย : อังคณา ศิริวัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์เรณู วิชาศิลป์ ปีการศึกษา : 2555


เบื้องหลังความสำเร็จของชาวไทยเชื้อสายจีนผ่านสารคดีชีวประวัติบุคคลสำคัญ

ผู้วิจัย : Peng Lin อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สมพงษ์ บุญเลิศ ปีการศึกษา : 2554


การศึกษาเปรียบเทียบคำวิเศษณ์ในภาษาไทยกับภาษาเกาหลี

ผู้วิจัย : นางสาวพจนีย์ มณิปันตี อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2555


การป็นภาษาอังกฤษในนิตยสารภาษาไทย

ผู้วิจัย : นางสาวพรรณทิวา อินต๊ะ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2555


ภาษาปริศนาคำทายไทลื้อ

ผู้วิจัย : นางสาวธีระวรรณ์ เชื้อสะอาด อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2554


การปรับเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่เพื่อการดำรงอยู่ของซอ ท่ามกลางบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาคณะซอ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางพัชรินทร์ คณะนัย อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2555


การใช้ภาษาไทยในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชนทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 และช่อง 9

ผู้วิจัย : นางสาวภัชฌามน พูนศรีโชติ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สมพงษ์ บุญเลิศ ปีการศึกษา : 2554


ฟื้นวิถีชุมชนจากตำนานโคมเมืองสาตร

ผู้วิจัย : นางเนาวลักษณ์ รัตนมาลี อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2553


การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาและวัฒนธรรมไทย เรื่อง ประเพณีสำคัญของไทย สำหรับชาวต่างประเทศที่มีพื้นความรู้ภาษาไทยในระดับ เกรด 6 - 8 ของโรงเรียนนานาชาติ

ผู้วิจัย : นางชุติสรา สำราญ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ โกชัย สาริกบุตร ปีการศึกษา : 2555


อัตลักษณ์ชาวอีสานจากบทเพลงลูกทุ่งที่ขับร้องโดย ต่าย อรทัย

ผู้วิจัย : นางยุวรี กุศล อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2554


เพลงลูกทุ่งคำเมืองในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐

ผู้วิจัย : นายสมคิด เมืองวงค์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2555


การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาและวัฒนธรรมไทย เรื่อง ประเพณีสำคัญของไทย สำหรับชาวต่างประเทศที่มีพื้นความรู้ภาษาไทยในระดับ เกรด 6 - 8 ของโรงเรียนนานาชาติ

ผู้วิจัย : นางชุติสรา สำราญ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ โกชัย สาริกบุตร ปีการศึกษา : 2555


การรื้อฟื้นตำนานพระธาตุหม้อคว่ำในฐานะสื่อพื้นบ้าน

ผู้วิจัย : นายสุทธิมั่น ปิยะโกศล อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2557


ภาพสะท้อนสังคมในนวนิยายของปิยะพร ศักดิ์เกษม

ผู้วิจัย : นางสาวกัณฐาภรณ์ ขันมณี อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์โกชัย สาริกบุตร ปีการศึกษา : 2556


การใช้ภาษาในบทเพลงยอง จังหวัดลำพูน

ผู้วิจัย : นางศิริพันธุ์ อิ่มมาก อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา :


การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง มาตราแม่ ก กาและมาตราตัวสะกดในภาษาไทย

ผู้วิจัย : นางพัชรินทร์ กุลกิตติโกวิท อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์โกชัย สาริกบุตร ปีการศึกษา : 2555


คุณธรรมในปัญญาสชาดกฉบับล้านนา

ผู้วิจัย : นางศิราณี แพทอง อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2557


ความโดดเด่นของนวนิยายจีน เรื่อง เมืองชายแดน

ผู้วิจัย : นางสาว เย่ซง อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2557


การศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อความสำเร็จของธุรกิจในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : นายปฐมพงศ์ กิจเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ปีการศึกษา : 2556


ค่านิยมสังคมไทยปัจจุบันที่สะท้อนจากวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม แห่งอาเซียน ปี พ.ศ. 2546 - ปี พ.ศ. 2550

ผู้วิจัย : นางสาวจารุณี ปัญควณิช อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรณู อรรฐาเมศร์ ปีการศึกษา : 2553


การศึกษาเปรียบเทียบเทวปกรณ์จีนกับเทวปกรณ์ไทย

ผู้วิจัย : Mrs. Mou Yuehong อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2555


การศึกษาโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของนิทานพื้นบ้านไทใหญ่ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ขวัญใจ ฟองมูล อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2557


การอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยภาพยนตร์สารคดี

ผู้วิจัย : นางสาวอัญวรีย์ มณีชัยกุล อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.วชิรา เครือคำอ้าย ปีการศึกษา : 2556


ตัวละครหญิงชาวจีนและเชื้อสายจีนในนวนิยายไทย ช่วงปี พ.ศ. 2512-พ.ศ. 2541

ผู้วิจัย : นางสาว Quan Li อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2553


พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมในการจัด ประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเอกชน อำเภอเมืองเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางอุไร คนแคล้ว อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา ปีการศึกษา : 2548


กระบวนการเรียนรู้ของปราชญ์ล้านนา : กรณีศึกษานายสิงฆะ วรรณสัย (พ.ศ. 2463-2523)

ผู้วิจัย : นางสาวอุบลพรรณ วรรณสัย อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รุ่งเรืองศรี ปีการศึกษา : 2544


การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นายอำพล คำจม อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. สินธุ์ สโรบล ปีการศึกษา : 2548


ผลของการบูรณาการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนวิชาไฟฟ้าในฟาร์ม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานช่างเกษตร

ผู้วิจัย : นายอนนท์ ไทยผดุง อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี กิตติวรเชฏฐ์ ปีการศึกษา : 2548


ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จตามความคาดหวังของนักศึกษา ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางสาวเสาวภา ปัญจอริยะกุล อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีพรรณ สิทธิพงศ์ ปีการศึกษา : 2546


การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล

ผู้วิจัย : นายสุรชัย ขันติธรางกูร อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ธรรมพงษา ปีการศึกษา : 2548


การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย

ผู้วิจัย : นางสาวสุภิญญา สมเรือง อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีพรรณ สิทธิพงศ์ ปีการศึกษา : 2546


การจัดการทรัพยากรและการผลิตทางการเกษตรเพื่อยังชีพของ ชุมชนกะเหรี่ยง : กรณีศึกษาหมู่บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางสาวสุภารัช พงษ์กุล อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ นันทิทรรภ ปีการศึกษา : 2546


ทัศนะของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน อนุบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นายสมพร วรรณสวน อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวันทน์ ชัยญาณะ ปีการศึกษา : 2548


ผลของการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่มีต่อภาวะสุขภาพ ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของ ผู้สูงอายุ

ผู้วิจัย : นางวันเพ็ญ รัตนกมลกานต์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.วันทนีย์ ชวพงค์ ปีการศึกษา : 2547


การวิจัยและพัฒนาวิธีการผลิตและใช้ใบกระถินยักษ์หมักเพื่อเลี้ยง โคนมของเกษตรกร

ผู้วิจัย : นางเรณู เทพประการ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.กัลยา ธรรมพงษา ปีการศึกษา : 2544


การวิจัยและพัฒนาสารเร่งดอกลำไยที่ปลอดภัยโดยใช้โพแทสเซียม คลอเรตเป็นองค์ประกอบหลักในรูปแบบที่สะดวกกับการนำไปใช้

ผู้วิจัย : ร้อยตำรวจเอกสุรพล ใจแสน อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.สมคิด พรหมมา ปีการศึกษา : 2544


การศึกษาสภาพของชุมชนในการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรม

ผู้วิจัย : ร้อยตำรวจเอก สิทธิศักดิ์ พันธุ์พิชญานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีพรรณ สิทธิพงศ์ ปีการศึกษา : 2545


การปรับปรน เปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่ : กรณีศึกษาชาวไทยใหญ่หมู่บ้านถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : นายพิมุข ชาญธนะวัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชัน รักพงษ์ ปีการศึกษา : 2546


ความคิดเห็นของคณะกรรมการและสมาชิกต่อการดำเนินงานของ

ผู้วิจัย : พระมานพ เผ่ากันทะ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวันทน์ ชัยญาณะ ปีการศึกษา : 2547


การบริหารหลักสูตรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : พระมหาสันทัด วุฒิ (ปัญญาวุฑโฒ) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ ปีการศึกษา : 2547


การพัฒนารูปแบบกระบวนการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนา จริยธรรมเยาวชน ในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : พระจิตติชัย มาตย์วงค์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ รุ่งวิสัย ปีการศึกษา : 2547


การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง : กรณีศึกษาศูนย์วัฒนธรรมชาวเขา หมู่บ้านดอยเลี่ยม ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : นายประทีป มูลเภา อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์พีระพงศ์ บุญศิริ ปีการศึกษา : 2546


การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการตัดสินใจ

ผู้วิจัย : นายสุทัศน์ ขันเลข อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ศรีพรรณ สิทธิพงศ์ ปีการศึกษา : 2544


การผลิตคู่มือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพชุมชน รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ผู้วิจัย : นางสาวชัญญานุช สุวรรณกันธา อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สมพงษ์ บุญเลิศ ปีการศึกษา : 2557


การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก โรคเอดส์ : กรณีศึกษา ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางสาวพิมผกา นพคุณ อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. เรืองวิทย์ นนทภา ปีการศึกษา : 2547


ทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อการกระจายอำนาจงานสาธารณสุข ขั้นมูลฐานสู่องค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาอำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางสาวนริศรา รัถยาพิทักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ อเนก ช้างน้อย ปีการศึกษา : 2548


ความคาดหวังของผู้นำชุมชนแออัดที่มีต่อการบริหารงาน ของคณะเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นายธีรยุทธ คำศรีแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์พีระพงศ์ บุญศิริ ปีการศึกษา : 2546


กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายการพัฒนาเด็กแบบ องค์รวมของมูลนิธิดรุณาทร

ผู้วิจัย : นางขวัญใจ คมคาย อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สมพงษ์ บุญเลิศ ปีการศึกษา : 2556


การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของ นักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางสาวรัตนาวดี กล่อมเกลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม ปีการศึกษา : 2557


รูปแบบการสื่อสารในการเผยแผ่พุทธธรรมของพระธรรมจาริก ตำบลบ้านจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : พระผัดคำ ทิตา อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน ปีการศึกษา : 2557


ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ ของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้วิจัย : นายณัฐพงศ์ จรรยงพันธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สมจิต พรหมเทพ ปีการศึกษา : 2547


การศึกษาการบริหารกองทุนด้านเศรษฐกิจของชุมชน : กรณีศึกษา กองทุนชุมชนบ้านเหล่ามะเหยือง ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ผู้วิจัย : นายชาญณรงค์ มโนชมภู อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สมจิต พรหมเทพ ปีการศึกษา : 2546


วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ของสถาบันครอบครัว

ผู้วิจัย : นางจุรีภัทร์ ขาลสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ วรรณวดี ม้าลำพอง ปีการศึกษา : 2544


ความรู้และเจตคติของผู้นำทางการเมืองระดับท้องถิ่นเกี่ยวกับ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : กรณีศึกษาจังหวัดลำพูน

ผู้วิจัย : นางสาวกัญญารัตน์ สุริยะวงค์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ชัย พัฒนพงศา ปีการศึกษา : 2546


การศึกษาการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ของ นักศึกษา กศ.บป. สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางสาวกฤษฎาวรรณ ศิวิวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. บุลรัตน์ สิทธิพงศ์ ปีการศึกษา : 2547


การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นศิลปะพื้นบ้านล้านนา เรื่องการขับซอ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย

ผู้วิจัย : นางสาวณัฐชานันท์ มธุรสาทิส อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์ ปีการศึกษา : 2554


การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบล : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นายอัฐ ชัยมงคล อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชัน รักพงษ์ ปีการศึกษา : 2547


ภาวะผู้นำเชิงปริวรรตของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูระดับมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้วิจัย : สุวินัย น่วมเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.เรืองวิทย์ นนทภา ปีการศึกษา : 2548


การแปรรูปสมุนไพรเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษาชุมชน ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางสาวศิวดี พุทธิพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ ชูชาติ ปีการศึกษา : 2549


การใช้กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกันเพื่อส่งเสริมทักษะและเจตคติ ต่อการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย : นางวิภาพร พันเอม อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2548


การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาชุมชนบ้านปางมะโอ ตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ โดยการใช้สมุนไพรท้องถิ่น

ผู้วิจัย : นางสาวลดาวัลย์ มูลละ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ปีการศึกษา : 2548


ปัจจัยและวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน ปลอดยาเสพติด ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ผู้วิจัย : ร้อยตำรวจเอกมานพ จิตต์จรูญพันธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2546


การจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรกรรมชุมชน ริมฝั่งลำน้ำแม่ฝางตอนกลาง ลุ่มน้ำกก : อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : พันเอกโสภณ ติวุตานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.สินธุ์ สโรบล ปีการศึกษา : 2544


การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านปี้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ผู้วิจัย : พระใบฎีกาวิเชียร ใจดี อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เฮงสวัสดิ์ ปีการศึกษา : 2546


การศึกษาความเครียด วิธีการจัดการความเครียดและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน

ผู้วิจัย : นางปานรดา ปัญญาราษฎร์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ธรรมพงษา ปีการศึกษา : 2549


การเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนเส้นทางอาชีพใหม่ของหญิงขายบริการทางเพศ ในสถานบริการบาร์เบียร์

ผู้วิจัย : นางสาวปรารถนา ไมล์ถึง อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ ปีการศึกษา : 2548


พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดลำพูน

ผู้วิจัย : นางสาวบัวนำ บุญมา อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา ปีการศึกษา : 2548


ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกาแฟอาราบิก้าของ เกษตรกร อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นายสากล มีสุข อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ธรรมพงษา ปีการศึกษา : 2549


ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริยธรรมกับปัจจัยสภาพแวดล้อมทางครอบครัว สภาพแวดล้อมทางสังคม และลักษณะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้วิจัย : นางสาวธีริศรา เงินปลั่ง อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ธรรมพงษา ปีการศึกษา : 2551


ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยสภาพแวดล้อมและระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์

ผู้วิจัย : นายทวีวัฒน์ ชัยมงคล อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ธรรมพงษา ปีการศึกษา : 2549


ความพร้อมในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นายติณณภพ หลวงมณีวรรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล รักสวน ปีการศึกษา : 2547


การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของครูและนักเรียนด้วยกระบวนการ วิจัยในชั้นเรียน

ผู้วิจัย : นางสาวดาริกา แกล้วกล้า อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ธรรมพงษา ปีการศึกษา : 2549


ผลการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ว่าที่ร้อยโทไชโย ยาสมุทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ปีการศึกษา : 2549


การศึกษาความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจผ้าหม้อห้อมของชุมชน บ้านทุ่งโฮ้ง ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ผู้วิจัย : นายจตุรภัทร อิ่มเพ็ง อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. สุนันทา เอี่ยมสำอางค์ ปีการศึกษา : 2546


แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการพันธกิจของ ศูนย์บริการตอนนอก 1 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : กัลยาณี นิ่มอ่อน อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. เดช กาญจนางกูร ปีการศึกษา : 2549


กระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการจักสาน ของชุมชนในบริเวณลุ่มน้ำแม่แจ่ม

ผู้วิจัย : นายสุรินทร์ คำโมนะ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.สินธุ์ สโรบล ปีการศึกษา : 2546


การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านของชุมชนชาวมอญ : กรณีศึกษาบ้านหนองดู่ และบ้านบ่อคาว ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ผู้วิจัย : นายสิรภพ จุ้ยรอด อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์เกียรติคุณมณี พยอมยงค์ ปีการศึกษา : 2547


ประเพณีไม้ค้ำต้นศรีมหาโพธิ์

ผู้วิจัย : นายสมบัติ ธรรมขันแข็ง อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์เกียรติคุณมณี พยอมยงค์ ปีการศึกษา : 2546


ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต ของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง : กรณีศึกษากะเหรี่ยงหมู่บ้านสบอมแฮด หมู่ที่ 18 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ส.ต.อ.ณัฐพงศ์ แสงรักษาวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชัน รักพงษ์ ปีการศึกษา : 2547


การรวมกลุ่มของสตรีชาวไทพวนในการผลิตงานหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมือง : กรณีศึกษาการจัดตั้งศูนย์ทอผ้าบ้านป่าแดง ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ผู้วิจัย : นายศุภกิจ สุ่มสาย อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาพร เศรษฐกุล ปีการศึกษา : 2547


กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาการรักษาสุขภาพ ของชาวไทเขิน : กรณีศึกษาบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ศิรานุช อ่อนอ้น อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์พีระพงศ์ บุญศิริ ปีการศึกษา : 2547


การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุศึกษา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : พระอธิการธนโชติ เขื่อนเพชร อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุลรัตน์ สิทธิพงศ์ ปีการศึกษา : 2547


การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการผลิตศิลปหัตถกรรม ไม้แกะสลัก : กรณีศึกษาบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : พระรักษ์ แปงจันทร์เขียว อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ถมรัตน์ นันทิทรรภ ปีการศึกษา : 2546


วิถีคนเมืองเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมงานศพในเชียงใหม่

ผู้วิจัย : พระมหาบุญช่วย อินเทพ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ถมรัตน์ นันทิทรรภ ปีการศึกษา : 2547


บทบาทของพระสงฆ์ในการป้องกันและให้ความสงเคราะห์ ผู้ป่วยโรคเอดส์ : กรณีศึกษา กลุ่มพระสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : พระประจบ ก๋วยข้าว อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา มัธยมบุรุษ ปีการศึกษา : 2547


สภาพเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษาบ้านแก่งปันเต๊า หมู่ที่ 10 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นายศุภพันธ์ นันสุ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ธงชัย วงษ์สมบูรณ์ ปีการศึกษา : 2546


การประเมินระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจร้านขายของที่ระลึกในเขตภาคเหนือ ตอนบนของประเทศไทย

ผู้วิจัย : สุชลดา บุญเอกบุศย์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ปีการศึกษา : 2557


กลยุทธ์ในการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ผู้วิจัย : ธรรมนันท์ ไชยานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์ ปีการศึกษา : 2557


การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของชาวจีนกับคนเมืองใน จังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษาชาวจีนตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางสาวประภาศิริ ศรีภมร อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.แกมมณี เจริญวงศ์ ปีการศึกษา : 2547


การศึกษาศักยภาพและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในหมู่บ้านวัดจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด

ผู้วิจัย : นางสาวเอราวัณ เป็งมล อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ปีการศึกษา : 2554


พัฒนาการการจัดเก็บข้าวในจังหวัดลำพูน

ผู้วิจัย : นายธงชัย มหา อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ปีการศึกษา : 2547


การพัฒนาชุดประเมินการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามรูปแบบเบญจลักษณ์การเรียนรู้

ผู้วิจัย : นายถาวร วงค์คม อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.เรืองวิทย์ นนทภา ปีการศึกษา : 2546


การประเมินระดับการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความอยู่รอดในการดำเนินธุรกิจ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย

ผู้วิจัย : นางสาวถวัลย์ลักษณ์ ศรีจันทร์ดี อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ปีการศึกษา : 2554


การเปรียบเทียบความสัมพันธ์เชิงอำนาจหญิงชายในกฎหมาย มังรายศาสตร์กับกฎหมายไทยในมุมมองแนวสตรีนิยม

ผู้วิจัย : นายชายไทย รักษาชาติ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2547


การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลกระทบต่อประเพณีความเชื่อ ของชาวล้านนา : กรณีศึกษา ผีปู่ย่า

ผู้วิจัย : นางเกศริน ธรรมขันแข็ง อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ประเวศ เวชชะ ปีการศึกษา : 2546


การมีส่วนร่วมในงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางอารีรักษ์ ชัยเพ็ชร อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย ปีการศึกษา : 2547


ผลการใช้รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดย การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง กรณีศึกษา : โรงเรียนอนุบาลพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางสาวอนงค์ หาญวิริยะกิติชัย อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ธงชัย วงษ์สมบูรณ์ ปีการศึกษา : 2546


การศึกษาภาวะผู้นำกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางสุรีย์รัตน์ พรหมชนะ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ปีการศึกษา : 2548


ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหายาเสพติดของนักเรียน โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นายสมมิทธิ์ ทิพยมณฑล อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์อุเทน ปัญโญ ปีการศึกษา : 2547


พฤติกรรมความเป็นผู้นำของผู้บริหารสถาบันราชภัฏเชียงใหม่

ผู้วิจัย : สมชัย พลชำนิ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ปีการศึกษา : 2546


ความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลขนาดกลาง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางสาววิมลมาลย์ ศรีหงษ์ทอง อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพินทร์ ศิริบุญมา ปีการศึกษา : 2548


ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ผู้วิจัย : นายไพบูลย์ ชุ่มใจ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. อัมพร ศิริบุญมา ปีการศึกษา : 2548


ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางเพลินพิศ มันกระโทก อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ปีการศึกษา : 2547


ความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : เพ็ญศรี ปันชัย อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล รักสวน ปีการศึกษา : 2546


แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาสุนทรียภาพของชีวิต ใน สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางพิมลแข สุวรรณกนิษฐ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ ปีการศึกษา : 2546


สื่อวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการสร้างคัมภีร์ใบลาน เรื่อง

ผู้วิจัย : นายกิติพงษ์ ข่วงอารินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. อนาโตล เป็ลติเยร์ ปีการศึกษา : 2556


การศึกษาการมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพ โรงเรียนขนาดเล็กรูปแบบศูนย์โรงเรียน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางพัชณี ญาวีระ อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. เกตุมณี มากมี ปีการศึกษา : 2547


การอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยภาพยนตร์สารคดี

ผู้วิจัย : นางสาวอัญวรีย์ มณีชัยกุล อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.วชิรา เครือคำอ้าย ปีการศึกษา : 2556


ผลการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระยะสั้น) ด้านการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับ เด็กปฐมวัย

ผู้วิจัย : นางประไพศรี อุณหจักร อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์พีระพงศ์ บุญศิริ ปีการศึกษา : 2546


รูปแบบการพัฒนาองค์การของโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางบุษรา วรรณสวน อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองเดช วงศ์หล้า ปีการศึกษา : 2548


การพัฒนากระบวนการศิลปะการละครเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ ของนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นายภัทรศิลป์ สุกัณศีล อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสรี ปานซาง ปีการศึกษา : 2556


ความพร้อมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 5 ในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นายสุทธิพงศ์ พรหมวาส อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวันทน์ ชัยญาณะ ปีการศึกษา : 2546


แนวทางการบริหารงานเพื่อแก้ปัญหาการตกซ้ำชั้นของนักเรียนชาวเขา ในกลุ่มโรงเรียนปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางสาวสุทธิพร ณ เชียงใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ ปีการศึกษา : 2547


การพัฒนากระบวนการศิลปะการละครเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ ของนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดงมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นายภทัรศิลป์ สุกณั ศีล อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสรี ปานซาง ปีการศึกษา : 2556


การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยใช้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : นายสาคเรศ ตาวากุล อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ปีการศึกษา : 2556


การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาอนุพุทธประวัติ สำหรับ นักธรรมชั้นโท

ผู้วิจัย : นายกฤติ กิตติธารยังกูร อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ปีการศึกษา : 2553


ปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณของสถาบันราชภัฏเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางกนกวรรณ พวงลังกา อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ปีการศึกษา : 2546


ปัจจัยที่มีผลต่อการร่วมกิจกรรมของนักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางนันทนา อัคนิถิน อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ธงชัย ปีการศึกษา : 2546


การพัฒนาสารคดีวีดีทัศน์สะท้อนสภาพสังคมและวิถีชีวิตของแรงงาน ชนเผาลาหู ่ ่ในอําเภอเมืองเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นายธนิพันธ์ ไชยแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ วงศ์แปง ปีการศึกษา : 2555


พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางสาวชุติกาญจน์ ทาเกิด อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. อัมพร ศิริบุญมา ปีการศึกษา : 2548


รูปแบบการพัฒนาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษา

ผู้วิจัย : นางชินรัตน์ ม่วงงาม อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ธรรมพงษา ปีการศึกษา : 2546


การผลิตวีดิทัศน์สารคดีเรื่อง ภูมิปัญญาประเพณีการตานขันข้าวแบบล้านนา : กรณีศึกษา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : พระพงศ์ศิริ บุดดีจีน อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ ปีการศึกษา : 2557


การศึกษาการบริหารเงินนอกงบประมาณของสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2542 - 2544

ผู้วิจัย : นางสาวชมพูนุช เธียรสุภรพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. อานนท์ เที่ยงตรง ปีการศึกษา : 2546


การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ผู้วิจัย : นางสาวขวัญใจ ธรรมขันโท อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี ปีการศึกษา : 2548


ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : พระมหาบันทะชัย ภูพิมพ์ทอง อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวัติ ปีการศึกษา : 2546


ภาพยนตร์สารคดี ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา

ผู้วิจัย : นายวิทยา มาบุญธรรม อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ปีการศึกษา : 2557


พัฒนาการบานเฟี้ยมไม้สักล้านนา:กรณีศึกษาบริษัท สามชายสไตล์ จำกัด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางสาวถนอมใจ หิรัญรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2554


การสร้างสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นายณัฐพร ปิงมูลทา อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสรี ปานซาง ปีการศึกษา : 2557


วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นและการปรับตัวทางด้านสังคม วัฒนธรรมของ กลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ : กรณีศึกษาลัวะบ้านเมืองก๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ธารารักษ์ รักกะเปา อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2554


พิธีกรรมความเชื่อในการฟ้อนผีมดผีเม็งแบบล้านนา

ผู้วิจัย : นายพงศธร คัณฑมนัส อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ปีการศึกษา : 2557


การผลิตวีดิทัศน์สารคดีเรื่อง ?วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)? สา หรับค่ายเยาวชนวัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นายคเณศพงษ์ อิทธิชินบัญชร อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุฏิภัค ปีการศึกษา : 2557


วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นและการปรับตัวทางด้านสังคม วัฒนธรรมของ กลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ : กรณีศึกษาลัวะบ้านเมืองก๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นายธารารักษ์ รักกะเปา อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2554


วีดีทัศน์สารคดีเพื่อการประชาสัมพันธ์และสร้างการมีระเบียบวินัยในตนเอง

ผู้วิจัย : นายภาณุพงศ์ พื้นผาสุข อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี ปานซาง ปีการศึกษา : 2557


ความเชื่อและพิธีกรรมในชาดกเรื่อง คันธฆาฏกะ

ผู้วิจัย : นายเกรียงไกร บุญทะนา อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สมพงษ์ บุญเลิศ ปีการศึกษา : 2554


ภาพยนตร์สารคดี เรื่อง สิทธิและหน้าที่สำหรับแรงงานต่างด้าวใน จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางพจวลัญช์ ปงธิยา อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ วงศ์แปง ปีการศึกษา : 2556