บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต


ท่วงท านองทางภาษาและกลวิธีการถ่ายทอดธรรมะ ในงานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลป ุ ตฺโต

ผู้วิจัย : สัญรญา นวลศิริ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา :


หลักธรรมและกลวิธีการใช้ภาษาในคอลัมน์ จุดไฟในใจคน ของหลวงพี่น้ำฝน

ผู้วิจัย : ปวรรัตน์ แดงไฟ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์นราวัลย์ พูลพิพัฒน์ ปีการศึกษา : 2560


อัตลักษณ์ของคนล้านนาจากบทเพลงลูกทุ่งคำเมืองที่ขับร้องโดย อบเชย เวียงพิงค์

ผู้วิจัย : เกษร ยอดแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์นราวัลย์ พูลพิพัฒน์ ปีการศึกษา : 2560


สุนทรียภาพในบทโขนเรื่องรามเกียรติ์

ผู้วิจัย : อังคณา ศิริวัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์เรณู วิชาศิลป์ ปีการศึกษา : 2555


เบื้องหลังความสำเร็จของชาวไทยเชื้อสายจีนผ่านสารคดีชีวประวัติบุคคลสำคัญ

ผู้วิจัย : Peng Lin อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สมพงษ์ บุญเลิศ ปีการศึกษา : 2554


การศึกษาเปรียบเทียบคำวิเศษณ์ในภาษาไทยกับภาษาเกาหลี

ผู้วิจัย : นางสาวพจนีย์ มณิปันตี อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2555