บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต


การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : อรพรรณ จุตตะโน อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ใจเตี้ย ปีการศึกษา : 2562


คุณภาพชีวิตและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : จันทนา สารแสง อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.สิวลี รัตนปัญญา ปีการศึกษา : 2561


สภาวการณ์การบาดเจ็บซ้ำซาก ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพแกะสลัก เครื่องเงินวัวลาย ชุมชนหมื่นสารบ้านวัวลายและชุมชนวัดศรีสุพรรณ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ณรงค์ ณ เชียงใหม่ ปีการศึกษา :


: การศึกษาความต้องการพื้นฐานของผู้ชายข้ามเพศในประเทศไทย

ผู้วิจัย : กนกพร อริยา อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จิติมา กตัญญู ปีการศึกษา : 2561


การดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : กมลพรรณ จักรแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.รพีพร เทียมจันทร์ ปีการศึกษา : 2561


การศึกษามาตรฐานส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ถนนเชียงใหม่ - ฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : สุวิชญาน์ ใจหนิม อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ณรงค์ ณ เชียงใหม่ ปีการศึกษา : 2561


ความรู้ พฤติกรรมในการจัดการขยะของประชาชน และคุณภาพการ บริการในการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ผู้วิจัย : วิภาณี อุชุปัจ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จิติมา กตัญญู ปีการศึกษา : 2561


การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียนของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : นวพร จารุมณี อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ณรงค์ ณ เชียงใหม่ ปีการศึกษา : 2561


ผลของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : เดือนฉาย ปั๋นป้อม อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร์ ปีการศึกษา : 2561


ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : วีรวัลย์ ศิรินาม อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ณรงค์ ณ เชียงใหม่ ปีการศึกษา : 2561


ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะอ้วนของสามเณรโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : พระพิษณุ อุตตมา อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จิติมา กตัญญู ปีการศึกษา : 2561


ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการดำเนินงานด้านสุขศึกษาชุมชน ในเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ชนิดา เตชะปัน อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.สิวลี รัตนปัญญา ปีการศึกษา : 2561


ความรู้และทักษะในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : วินัย พันอ้วน อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จิติมา กตัญญู ปีการศึกษา : 2560


พฤติกรรมเสี่ยงต่ออาการปวดหลังของเกษตรกรชาวสวนลำไยที่เข้ารับการรักษาโดยวิธีกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ผู้วิจัย : สิริโชค ปะทิ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร์ ปีการศึกษา : 2560


ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ผู้วิจัย : วาสนา สิทธิกัน อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร์ ปีการศึกษา : 2560


คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : พิศโสภา ทีฆาวงค์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.สิวลี รัตนปัญญา ปีการศึกษา : 2560


การพัฒนาสื่อด้านสุขภาพเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกสำหรับ แกนนำสุขภาพประจำครอบครัวชนเผ่าลาหู่ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : สงกรานต์ ลาพิมล อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ใจเตี้ย ปีการศึกษา : 2560


ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าและแนวทางการป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : อภิญญา วงค์ใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ใจเตี้ย ปีการศึกษา : 2560


: ความรู้และทักษะในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : วินัย พันอ้วน อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จิติมา กตัญญู ปีการศึกษา : 2560


ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ชนิด เอ (เอช1เอ็น1) ของกลุ่มเสี่ยงตำบลบ้านแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางสาวนารีรัตน์ วงศ์สุนทร อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา บุญญประภา ปีการศึกษา : 2553


การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการจัดการขยะมูลฝอย ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ผู้วิจัย : นายวิชัย แปงแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ณรงค์ ณ เชียงใหม่ ปีการศึกษา : 2554


พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางเพียรศรี เมฆสุทัศน์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. จิติมา กตัญญู ปีการศึกษา : 2553


ความสามารถและความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางสาวอัญมณี พรหมยศ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จิติมา กตัญญู ปีการศึกษา : 2556


พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัด เชียงใหม่

ผู้วิจัย : นายเฉลิม ใบงิ้ว อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จิติมา กตัญญู ปีการศึกษา : 2556


พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางอรุณี สายหมอก อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จิติมา กตัญญู ปีการศึกษา : 2556


การประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางอรุณี ไชยชนะ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.รพีพร เทียมจันทร์ ปีการศึกษา : 2556


การประเมินเบื้องต้นการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ของส้วมสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางแสงจันทร์ กล่อมเกษม อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ณรงค์ ณ เชียงใหม่ ปีการศึกษา : 2555


การประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยภาคประชาชน พื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางสาววิภารัตน์ ลังกา อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ปีการศึกษา : 2556


ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้น ในอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

ผู้วิจัย : นางสาวพัชรี วงศ์ฝั้น อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์วราภรณ์ ศิริสว่าง ปีการศึกษา : 2556


ผลกระทบด้านสุขภาพจากการท่องเที่ยว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : นายเฉลิมชัย จารุมณี อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ณรงค์ ณ เชียงใหม่ ปีการศึกษา : 2556


ผลสำเร็จในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นายธงชัย ไชยวงค์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ณรงค์ ณ เชียงใหม่ ปีการศึกษา : 2556


การดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเจ็บป่วย ของประชาชน ในตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : นางฟ้ามุ่ย พรหมมาเย็น อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ วริยาวรรณ คำไทย ปีการศึกษา : 2556


ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : กานต์ คงเสถียรพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จิติมา กตัญญู ปีการศึกษา : 2556


พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางสาวธัญญาภรณ์ อุทร อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.รพีพร เทียมจันทร์ ปีการศึกษา : 2556


ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ ป้องกันและควบคุมโรคเลือดออกตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นายณรงค์ศักดิ์ อินต๊ะ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตรตราจารย์ ณรงค์ ณ เชียงใหม่ ปีการศึกษา : 2557


การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ผู้วิจัย : นางนฏกร บริสุทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ณรงค์ ณ เชียงใหม่ ปีการศึกษา : 2555


ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของประชาชนในเขตตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : วัชระ กันทะโย อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ณรงค์ ณ เชียงใหม่ ปีการศึกษา : 2556


การสำรวจสภาวะสุขาภิบาลอาหารเพื่อจัดอันดับมาตรฐานร้านอาหารในอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นายสมเกียรติ์ มณีผ่อง อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์จำรูญ ยาสมุทร ปีการศึกษา : 2555


ชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการจัดการสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร : กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : นายพิสิษฐ์ ฉางข้าวชัย อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์วริยาวรรณ คำไทย ปีการศึกษา : 2556


ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสภาวะฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ธัญลักษณ์ โสภา อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ณรงค์ ณ เชียงใหม่ ปีการศึกษา : 2556


การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันมะนะ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ผู้วิจัย : นางอัมพร ไวยโภคา อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. จิติมา กตัญญู ปีการศึกษา : 2555


ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง และระดับ ของฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลเกาะ (HbA1c) ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นายมณเทียร ปุณวัตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์วราภรณ์ ศิริสว่าง ปีการศึกษา : 2556


ผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่มีต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ของเด็กวัยเรียนธาลัสซีเมีย

ผู้วิจัย : นางมุจลินท์ อิมิวัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ณรงค์ ณ เชียงใหม่ ปีการศึกษา : 2554


การป้องกันโรคพยาธิแส้ม้าของนักเรียนระดับประถมศึกษา แบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : นางอัญชลี กีฬาแปง อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์วริยาวรรณ คำไทย ปีการศึกษา : 2555


การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะแนวใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นายจิตพล พรหมมา อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์เกียรติคุณจำรูญ ยาสมุทร ปีการศึกษา : 2554


ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดของบุคลากรหน่วยงานสนับสนุนโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

ผู้วิจัย : พัฒนวดี เรืองจำเนียร อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.รพีพร เทียมจันทร์ ปีการศึกษา : 2556


การมีส่วนร่วมของภาคีสุขภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบ สุขภาพชุมชน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : นายเรวัตร วงศ์ศักดิ์ศรี อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ วริยาวรรณ คำไทย ปีการศึกษา : 2556


รูปแบบการรณรงค์เพื่อส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน บุคคลในโรงงานเฟอร์นิเจอร์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ผู้วิจัย : นางวารุณี บุญสม อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ณรงค์ ณ เชียงใหม่ ปีการศึกษา : 2554


การศึกษาการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากการขาดสารไอโอดีนของ นักเรียนใน อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางสาววิไลลักษณ์ จันทร์ศรีมา อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์วราภรณ์ ศิริสว่าง ปีการศึกษา : 2556


ผลของกระบวนการกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางวราภรณ์ บุญศิริ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ คำไทย ปีการศึกษา : 2553


การศึกษาผลกระทบเบื้องต้นต่อสุขภาพของประชาชนจากการประกอบอาชีพไม้แกะสลักบ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นายสมเพชร อรรจน์ไพสิฐ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จิติมา กตัญญู ปีการศึกษา : 2553


ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารของผู้บริการอาหาร ในเขตเทศบาลตำบลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : นายกังวาล ครองยุติ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ณรงค์ ณ เชียงใหม่ ปีการศึกษา : 2553


รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์เด็กเล็กโดยผู้ปกครอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางสาวมยุริญ สอนบาลี อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา บุญญประภา ปีการศึกษา : 2553