วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต


การพัฒนาผลิตภัณฑ์กะละแมอัญชัน

ผู้วิจัย : นางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ อาจารย์ที่ปรึกษา : ไม่มี ปีการศึกษา : 2555


การศึกษาการใช้ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ว่านสี่ทิศ

ผู้วิจัย : นางสาวเกตุนภา ไทยหนุ่ม อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก ปีการศึกษา : 2557