บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต


ผลแรงเสียดทานของผนังต่อพฤติกรรมการพาในกลุ่มวัสดุเม็ดภายใต้ การสั่นในแนวดิ่ง

ผู้วิจัย : สุภารัตน์ หาญขว้าง อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร ปีการศึกษา : 2562


การศึกษาสัมประสิทธิ์การกระดอนของวัสดุเม็ดกลมและมุมมอง ในธรรมชาติของฟิสิกส์

ผู้วิจัย : กรวรรณ จินาเดช อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร ปีการศึกษา : 2562


ผลการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการจัด การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาเรื่องการย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายด้วยสีธรรมชาติโดยใช้สารช่วยติดชนิดต่าง ๆ

ผู้วิจัย : ยุทธนา ชัยเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์ ปีการศึกษา : 2561


กระบวนการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนสำหรับเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

ผู้วิจัย : วีระศักดิ์ ไววาง อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม นครเขตต์ ปีการศึกษา : 2561


ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อส่วนบนในนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนชาย

ผู้วิจัย : จักรกฤษณ์ พิเดช อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. อัจฉรียา กสิยะพัท ปีการศึกษา : 2561


ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ถวิลจิต ชาตะเวที อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.พสุ ปราโมกข์ชน ปีการศึกษา : 2561


ผลของการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายและความฉลาดทางการเคลื่อนไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา

ผู้วิจัย : ส่งศรี พุทธเกิด อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อัจฉรียา กสิยะพัท ปีการศึกษา : 2561


การประยุกต์ใช้เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสจากจิ้งหรีดเพื่อทดสอบหาสารกำจัดแมลงกลุ่มคาร์บาเมตและกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในตัวอย่างผัก

ผู้วิจัย : จำรัส เลิศศรี อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. อัจฉรียา ชมเชย ปีการศึกษา : 2560


ผลของมุมฮอปเปอร์รูปลิ่มต่อการติดขัดของวัสดุเม็ด 2 มิติภายใต้การสั่นแนวดิ่ง

ผู้วิจัย : ตะวันฉาย ตุงคะนาคร อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร ปีการศึกษา : 2560


การศึกษาองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการปั้นและหล่อพระพุทธรูปโลหะ บ้านช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : พรรณงาม โควานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ณัฏฐพร จักรวิเชียร ปีการศึกษา : 2558


การประยุกต์โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องตรวจวัด สาหรับลดขนาด การวิเคราะห์แบบไทเทรต

ผู้วิจัย : เจนจิรา จันทร์หล้า อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุฒิ สมนาม ปีการศึกษา : 2559


การพัฒนาผลิตภัณฑ์กะละแมอัญชัน

ผู้วิจัย : นางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ อาจารย์ที่ปรึกษา : ไม่มี ปีการศึกษา : 2555


การศึกษาการใช้ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ว่านสี่ทิศ

ผู้วิจัย : นางสาวเกตุนภา ไทยหนุ่ม อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก ปีการศึกษา : 2557