บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต


การประยุกต์ใช้เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสจากจิ้งหรีดเพื่อทดสอบหาสารกำจัดแมลงกลุ่มคาร์บาเมตและกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในตัวอย่างผัก

ผู้วิจัย : จำรัส เลิศศรี อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. อัจฉรียา ชมเชย ปีการศึกษา : 2560


ผลของมุมฮอปเปอร์รูปลิ่มต่อการติดขัดของวัสดุเม็ด 2 มิติภายใต้การสั่นแนวดิ่ง

ผู้วิจัย : ตะวันฉาย ตุงคะนาคร อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร ปีการศึกษา : 2560


การศึกษาองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการปั้นและหล่อพระพุทธรูปโลหะ บ้านช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : พรรณงาม โควานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ณัฏฐพร จักรวิเชียร ปีการศึกษา : 2558


การประยุกต์โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องตรวจวัด สาหรับลดขนาด การวิเคราะห์แบบไทเทรต

ผู้วิจัย : เจนจิรา จันทร์หล้า อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุฒิ สมนาม ปีการศึกษา : 2559


การพัฒนาผลิตภัณฑ์กะละแมอัญชัน

ผู้วิจัย : นางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ อาจารย์ที่ปรึกษา : ไม่มี ปีการศึกษา : 2555


การศึกษาการใช้ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ว่านสี่ทิศ

ผู้วิจัย : นางสาวเกตุนภา ไทยหนุ่ม อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก ปีการศึกษา : 2557