นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต


การผลิตคู่มือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพชุมชน รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ผู้วิจัย : นางสาวชัญญานุช สุวรรณกันธา อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สมพงษ์ บุญเลิศ ปีการศึกษา : 2557


กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายการพัฒนาเด็กแบบ องค์รวมของมูลนิธิดรุณาทร

ผู้วิจัย : นางขวัญใจ คมคาย อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สมพงษ์ บุญเลิศ ปีการศึกษา : 2556


การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของ นักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางสาวรัตนาวดี กล่อมเกลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม ปีการศึกษา : 2557


รูปแบบการสื่อสารในการเผยแผ่พุทธธรรมของพระธรรมจาริก ตำบลบ้านจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : พระผัดคำ ทิตา อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน ปีการศึกษา : 2557