ธุรกิจมหาบัณฑิต


การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดของประชาชนตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : อนุรักษ์ วุฒิแขม อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ปีการศึกษา : 2556


พฤติกรรมการเลือกซื้อและความพึงพอใจที่มีต่อส่วนประสม ทางการตลาดของผู้บริโภคน้ำดื่มเชิงดอย ในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้วิจัย : เลิศลักษณ์ จันดาพรหม อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว ปีการศึกษา : 2556


ปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : วัลย์ลิกา จอมดวง อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริศักดิ์ รัชชุศานติ ปีการศึกษา : 2554


ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อตลาดสดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นายสี่ขวัญ พาทีทิน อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. รัชนีพร สุทธิภาศิลป์ ปีการศึกษา : 2554