ไม่มี


การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียน ขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

ผู้วิจัย : นางสาวอุทัยวรรณ วุฒิสาร อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ ปีการศึกษา :


ผลการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ว่าที่ร้อยโทไชโย ยาสมุทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ปีการศึกษา :


การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ใช้รูปแบบ การเรียนรู้ 4 MAT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย : นายอลงกต เรียนยอย อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ ชมภูคำ ปีการศึกษา :


การศึกษาศักยภาพและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในหมู่บ้านวัดจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด

ผู้วิจัย : นางสาวเอราวัณ เป็งมล อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ปีการศึกษา : 2554


การประเมินระดับการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความอยู่รอดในการดำเนินธุรกิจ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย

ผู้วิจัย : นางสาวถวัลย์ลักษณ์ ศรีจันทร์ดี อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ปีการศึกษา : 2554