บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ครุศาสตรมหาบัณฑิต


การพัฒนาการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านตุงลอย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : วสันต์ บุญประสม อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ ปีการศึกษา : 2562


การบริหารจัดการงานกิจกรรมนักเรียนแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ณัฐนนท์ ค้าขาย อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ ปีการศึกษา : 2562


แนวทางการบริหารจัดการระบบบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : เพ็ญพรรณ บางอร อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ ปีการศึกษา : 2562


การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใหม่

ผู้วิจัย : จุฑามาศ พันสวรรค์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ปีการศึกษา : 2562


การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ธีรพงศ์ เตชาติ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนา หมื่นแจ่ม ปีการศึกษา : 2562


การศึกษาผลการพัฒนาครูในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันของโรงเรียน บ้านแม่จ้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : วราภรณ์ วงษาปัน อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนา หมื่นแจ่ม ปีการศึกษา : 2561


การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับโปรแกรม The Geometer?s Sketchpad (GSP) เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย : นิภาพรรณ์ สิงห์คำ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ชมภูคำ ปีการศึกษา : 2561


การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ขนิษฐา กาตั้ง อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ ปีการศึกษา : 2561


การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ แบบร่วมมือควบคู่กับเกม เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้และคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย : ประภาศิริ ปราโมทย์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ชมภูคำ ปีการศึกษา : 2561


การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านช่างหม้อ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : เฉลิมพงษ์ สุขสมพนารักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ ปีการศึกษา : 2561


การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้วิจัย : สุเทพ ไชยวุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี ปีการศึกษา : 2560


แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

ผู้วิจัย : ภาคิม จิรจตุรพรกุล อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ปีการศึกษา :


การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : ชลธาร สมาธิ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา ปีการศึกษา : 2560


การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้วิจัย : พิชญะ กันธิยะ อาจารย์ที่ปรึกษา : องศาสตราจารย์ ดร.วีระศักด์ิ ชมภูคำ ปีการศึกษา : 2559


การคิดแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมแบบอริยสัจ 4 สาระเศรษฐศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนวัดกู่คำ อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : พรศรี อุ่นตุ้ม อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ว่าที่ รต.สกล แก้วศิริ ปีการศึกษา : 2558


ความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

ผู้วิจัย : ดำรงค์ สวัสดี อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวัติ พื้นผาสุข ปีการศึกษา : 2549


การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรระดับประถมศึกษาของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น

ผู้วิจัย : เจษฎา แก้ววรา อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล ปีการศึกษา : 2559


การศึกษาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในอา เภอแม่ลาน้อย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

ผู้วิจัย : คำ วงค์เทพ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี ปีการศึกษา : 2554


การศึกษาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูบรรจุใหม่ สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

ผู้วิจัย : กลีบจันทร์ เจริญสุข อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ประวัติ พื้นผาสุข ปีการศึกษา : 2553


การพฒ ั นาร ู ปแบบการบริหารจัดการงานระบบด ู แลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียนของโรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ปุญชรัศมิ์ พันธุวัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.สำเนา หมื่นแจ่ม ปีการศึกษา : 2560


การศึกษาสภาพการบริหารงานโภชนาการนักเรียนประจำพักนอน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

ผู้วิจัย : นางภาวิณี ปุงปี่แก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ประวัติ พื้นผาสุข ปีการศึกษา : 2553


การจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนขุนยวมวิทยา เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

ผู้วิจัย : นางสาวอรพิณ สนธิกุล อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.เรืองวิทย์ นนทภา ปีการศึกษา : 2553


การศึกษาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูบรรจุใหม่ สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

ผู้วิจัย : นางกลีบจันทร์ เจริญสุข อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ประวัติ พื้นผาสุข ปีการศึกษา : 2553


การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2

ผู้วิจัย : นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ถมรัตน์ นันทิทรรภ ปีการศึกษา : 2554


คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในอำเภอขุนยวม เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

ผู้วิจัย : นางสาวระบอบ ด้วงเฟื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ประวัติ พื้นผาสุข ปีการศึกษา : 2554


การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของ โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

ผู้วิจัย : ว่าที่ร้อยโทเสกสรรค์ หลักบุญ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์วรรณวดี ม้าลำพอง ปีการศึกษา : 2554


การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ ของโรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : นายอรรถพล กำไลทอง อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ปีการศึกษา : 2554


ยุทธศาสตร์การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ม่

ผู้วิจัย : นายวัชระ ไชยวงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงบ ประเสริฐพันธุ์ ปีการศึกษา : 2557


การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารทรัพยากร ทางการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : นายธงชัย สงวนสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพินทร์ ศิริบุญมา ปีการศึกษา : 2554


การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารการศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : นายประจวบ ลังกา อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพินทร์ ศิริบุญมา ปีการศึกษา : 2554


การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการ ประกันคุณภาพโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

ผู้วิจัย : นายศรีจันทร์ หลักฐาน อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ ปีการศึกษา : 2554


การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหาร

ผู้วิจัย : นางบุญทัน กลางประพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ นันทิทรรภ ปีการศึกษา : 2554


พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ ความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์อนุบาลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

ผู้วิจัย : นายสาคร ชูเกียรติ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ปีการศึกษา : 2554


แนวทางการพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน : กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแห้งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 1

ผู้วิจัย : นางสาวพัชรีย์ ศรีชัย อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ประวัติ พื้นผาสุข ปีการศึกษา : 2554


การส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนที่มีการขยายชั้นเรียน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : นางเยาวลักษณ์ มาส้มซ่า อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา ปีการศึกษา : 2554


การพัฒนารูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : นางพุฒชาด จันทร์ดำ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล ปีการศึกษา : 2555


ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหา ในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบคู่ขนาน ของโรงเรียนห้องสอนศึกษา

ผู้วิจัย : นายศิริชัย จิตสว่าง อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ปีการศึกษา : 2555


การศึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกาศ

ผู้วิจัย : นางสิตญา ปันทะวัง อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ปีการศึกษา : 2554


การศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน แบบมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน

ผู้วิจัย : นางสาวจตุพร อินทวงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงพยอม ชิดทอง ปีการศึกษา : 2554


การบริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : นายสมศักดิ์ เวียงคำ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อายุส หยู่เย็น ปีการศึกษา : 2554


แนวทางการพัฒนาการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนเทศบาลเมือง แม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : นายสุรพล จริยา อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี สกล แก้วศิริ ปีการศึกษา : 2555


การศึกษาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยชุมชน แม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : นางกรมณี ปาลี อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา ปีการศึกษา : 2554


การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม ความคิดเห็นของครูในอำเภอปางมะผ้าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

ผู้วิจัย : นางกาญจนา การดี อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ เสริมศักดิ์ นันทิทรรภ ปีการศึกษา : 2554


การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม ความคิดเห็นของครูในอำเภอปางมะผ้าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต

ผู้วิจัย : นางกาญจนา การดี อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ เสริมศักดิ์ นันทิทรรภ ปีการศึกษา : 2554


ความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทบาทการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอแม่สะเรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

ผู้วิจัย : นางสาวสายรุ้ง อวฤทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ เสริมศักดิ์ นันทิทรรภ ปีการศึกษา : 2554


แนวคิดการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการเรียน การสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนราชประชา นุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : นางเพชรลดา วงษ์พันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา ปีการศึกษา : 2554


การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายภูผาลีลาวดี สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

ผู้วิจัย : นายมานพ คงแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ประวัติ พื้นผาสุข ปีการศึกษา : 2554


แนวทางการบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยแบบมีส่วนร่วมของ โรงเรียนบ้านห้วยขาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

ผู้วิจัย : นายทิตย์คำ ทวิชากรสีทอง อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ ปีการศึกษา : 2554


การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ ในเขตพื้นที่อำเภอขุนยวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

ผู้วิจัย : นายสมเศียร สีบัว อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2554


การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ ในเขตพื้นที่อำเภอขุนยวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

ผู้วิจัย : นายสมเศียร สีบัว อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2555


การศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท โรงเรียนบ้านถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : นางสาวผกากานต์ กระเบา อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ ปีการศึกษา : 2554


การบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาสายใต้ (ปาย) อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : นางจีราพร อินเหลา อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ประวัติ พื้นผาสุข ปีการศึกษา : 2549


การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานอนุมัติสำเร็จการศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นายยงยุทธ แสนใจพรม อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี ปีการศึกษา : 2557


การบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาสายใต้ (ปาย) อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : นางจีราพร อินเหลา อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ประวัติ พื้นผาสุข ปีการศึกษา : 2557


การศึกษาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาและความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน กลุ่มเครือข่ายไตรมิตร อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : นายสุพัฒน์ ชัยเสนา อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ปีการศึกษา : 2555


การศึกษาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาและความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน กลุ่มเครือข่ายไตรมิตร อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : นายสุพัฒน์ ชัยเสนา อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ปีการศึกษา : 2555


การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียน ขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

ผู้วิจัย : นางสาวอุทัยวรรณ วุฒิสาร อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ ปีการศึกษา :


การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียน ขยายโอกาสสังกัดสา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

ผู้วิจัย : นางสาวอุทัยวรรณ วุฒิสาร อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ ปีการศึกษา :


การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตของ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : นางสาวนิชนันท์ ต๊ะคำ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์วรรณวดี ม้าลำพอง ปีการศึกษา : 2555


ศึกษาการใช้กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกันบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน กรณีศึกษา : โรงเรียน บ้านน้ำฮูผาเสื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

ผู้วิจัย : นายชัชวาลย์ ปันยศ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2554


การพัฒนาการบริหารงานห้องสมุดแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน บ้านยอดดอยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : นางสาวอรอุมา เชาว์เลขา อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์วรรณวดี ม้าลำพอง ปีการศึกษา : 2555


การพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ วงจร P A O R ของโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ณัฐธยาน์ ดีขำ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี สกล แก้วศิริ ปีการศึกษา : 2557


การศึกษาสภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) เขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่เขต 3 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางอุไรวรรณ ธรรมแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.หนูม้วน ร่มแก้ว ปีการศึกษา : 2547


การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ

ผู้วิจัย : นางอานงค์ ปินตา อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.สุธีร์ นนทภา ปีการศึกษา : 2552


เปรียบเทียบสภาพการบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนพักนอนทั่วไปกับโรงเรียนพักนอนในโครงการตามพระราชดำริฯ ตามทัศนะของครูผู้สอน ในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1

ผู้วิจัย : นายวิทยา เอี่ยมทุเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนูม้วน ร่มแก้ว ปีการศึกษา : 2550


ความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

ผู้วิจัย : นายมานพ วรรณภิละ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ปีการศึกษา : 2549


การศึกษาลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่ การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1

ผู้วิจัย : นายปรีชา วงศ์เสน อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ถมรัตน์ นันทิทรรภ ปีการศึกษา : 2549


พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเชียงใหม่เขต 2

ผู้วิจัย : นายปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ พีระพงษ์ บุญศิริ ปีการศึกษา : 2548


ความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

ผู้วิจัย : นายวิโรจน์ คำพลอย อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ นันทิทรรภ ปีการศึกษา : 2549


คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 1 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้วิจัย : นายนิวัฒน์ อรรคฮาต อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ปีการศึกษา : 2549


การศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของ โรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

ผู้วิจัย : นายเอนก คำจำรูญ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวันทน์ ชัยญาณะ ปีการศึกษา : 2550


การศึกษาความพร้อมในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ของผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

ผู้วิจัย : นางวราภรณ์ กิจจนศิริ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ปีการศึกษา : 2547


การประเมินการใช้หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : นางสาวเกียรติสุดา กาศเกษม อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล ปีการศึกษา : 2551


การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

ผู้วิจัย : นางดิษฐ์ลดา ปันคำมา อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ปีการศึกษา : 2551


สภาพการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนขนาดเล็ก เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

ผู้วิจัย : นายเจษฎา ธัญหมอ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนูม้วน ร่มแก้ว ปีการศึกษา : 2552


การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นายก้องภัค กุลสุทธิเสถียร อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ปีการศึกษา : 2549


ทัศนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของครูผู้สอนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ผู้วิจัย : นายประวิทย์ สุริยมณฑล อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวันทน์ ชัยญาณะ ปีการศึกษา : 2554


การประเมินกระบวนการใช้หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : นางสาวนันทิยา นิมงคล อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล ปีการศึกษา : 2555


การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติม เชียงใหม่อินไทยแลนด์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย : นางสาวอุราวรรณ์ วงศ์จำปา อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์อนงค์ศิริ วิชาลัย ปีการศึกษา : 2557


การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย : นางสาวรำพึง โนพวน อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ชมภูคำ ปีการศึกษา : 2557


การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดทรายมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่

ผู้วิจัย : สารภี พงษ์พันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ ปีการศึกษา : 2557


การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิคการสอน แบบเลือกสรร

ผู้วิจัย : นางสาวจิราภรณ์ ฤทธิชัย อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์อนงค์ศิริ วิชาลัย ปีการศึกษา : 2557


การสร้างหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติมอาชีพในท้องถิ่น : การทำเมี่ยง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย : ดลนภา อุปนันท์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์อนงค์ศิริ วิชาลัย ปีการศึกษา : 2557


การสอนอ่านออกเสียงและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด แม่กก แม่กด แม่กบ โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชาวไทยภูเขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ไลออนส์มหาจักร 9

ผู้วิจัย : ร้อยตำรวจตรีพนารัตน์ จินดากูล อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ยุพิน อินทะยะ ปีการศึกษา : 2557


การศึกษาผลประเมินการคิดวิเคราะห์ ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ สมองเป็นฐาน (BBL) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย : นางสุพัตรา ดวงแก้วกลาง อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์อนงค์ศิริ วิชาลัย ปีการศึกษา : 2557


การสร้างและใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย : นางจุไรรัตน์ สุขสถาน อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์อนงค์ศิริ วิชาลัย ปีการศึกษา : 2557


การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ใช้รูปแบบ การเรียนรู้ 4 MAT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย : นายอลงกต เรียนยอย อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ ชมภูคำ ปีการศึกษา :


การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปฏิสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย : นางสาวอมาวสี ไชยโยกาศ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี สกล แก้วศิริ ปีการศึกษา : 2557


ผลสัมฤทธิ์และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เศษส่วน ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน

ผู้วิจัย : นางสาววารุณี เพียรประกอบ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ ปีการศึกษา : 2557


การสร้างชุดฝึกสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย : นางนงลักษณ์ หาญใจ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ศิริพร ขีปนวัฒนา ปีการศึกษา : 2553


ผลของการใช้เกมประกอบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีต่อ ความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ ความคงทนในการเรียนรู้ คำศัพท์และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางสาวปรวิศา นำบุญจิตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี มณีโกศล ปีการศึกษา : 2557


การใช้สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย : นางสาวศรัญญา นาตา อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.วชิรา เครือคำอ้าย ปีการศึกษา : 2557


การใช้หลักสูตรฝึกอบรม : การพัฒนาศักยภาพอาชีวอนามัยในชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ผู้วิจัย : วีรินท์ พรหมวงค์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ยุพิน อินทะยะ ปีการศึกษา : 2557


ผลการใช้แบบบันทึกความดีที่มีต่อจิตสำนึกเชิงจริยธรรม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนพิงครัตน์ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นายคณาวุฒิ คำพินิจ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.วชิรา เครือคำอ้าย ปีการศึกษา : 2557


ผลการส่งเสริมวินัยในตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง มอนเตสซอรี่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสองภาษา ?บ้านเด็กดี? จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ทนง รุ่งโรจน์สถาพร อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล ปีการศึกษา : 2557


การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสร้างองค์ความรู้ เรื่อง แรงและ การเคลื่อนที่ สำหรับพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย : นายพิชาภพ ใจมั่น อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ ชมภูคำ ปีการศึกษา : 2556


การใช้นิทานเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี

ผู้วิจัย : นางสาวสุพัตรา สุขงามเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล ปีการศึกษา : 2555


การศึกษาผลการสอนแบบมีส่วนร่วม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน โจทย์ระคน และทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางสาวจำเรียน บัวใบ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี มณีโกศล ปีการศึกษา : 2556


การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียน ขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

ผู้วิจัย : นางสาวอุทัยวรรณ วุฒิสาร อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ ปีการศึกษา : 2555


การพัฒนาสวัสดิการสังคมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพ กรณีศึกษากลุ่มจักสานและเสื่ออ่อน ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางสาวพัชรินทร์ ศรีวิลัย อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ สมพงษ์ บุญเลิศ ปีการศึกษา : 2554