บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต


ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อซ้ำของผู้ใช้บริการสถานบริการน้ำมัน Mr. ปิโตรเลียมในเขตอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นพดล โกฏคำลือ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ปะราสี เอนก ปีการศึกษา : 2562


ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : อรุโณทัย ปัญญา อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.นัทธ์หทัย เถาตระกูล ปีการศึกษา : 2562


การวิเคราะห์ช่องว่างคุณภาพการบริการ: กรณีศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ภัทรพร สุวรรณพูล อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์ ปีการศึกษา : 2562


การตัดสินใจเลือกซื้อผลไม้แปรรูปของนักท่องเที่ยวจีนใน จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : LI JIAYU อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.วินยาภรณ์ พราหมณโชติ ปีการศึกษา : 2562


ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้งานระบบยื่นแบบแสดง รายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้มีเงินได้ในเขตอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ผู้วิจัย : ฟ้ารฬิณฑ์ ฟ้าฎิษฐกุล อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์ ปีการศึกษา : 2562


ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการซื้อซ้ำผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มผ้าฝ้าย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ทัศนีย์ วงค์สอน อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.วินยาภรณ์ พราหมณโชติ ปีการศึกษา : 2562


กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเครื่องเงินในชุมชน พระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ผู้วิจัย : กมลชนก ชัยศิรินวกาญจน์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.นัทธ์หทัย เถาตระกูล ปีการศึกษา : 2562


คุณลักษณะสำคัญของผู้ประกอบการธุรกิจหอพักเอกชนในเขตตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : เจษฎา จันทรา อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.วินยาภรณ์ พราหมณโชติ ปีการศึกษา : 2562


กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์ต่อ พฤติกรรมผู้บริโภค: กรณีศึกษาการขายเสื้อผ้าแฟชั่นสตรี ผ่านทางเฟซบุ๊ก

ผู้วิจัย : ฤทธิ์เดชา ตาบุญใจ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ปะราสี เอนก ปีการศึกษา : 2562


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักศึกษาจีนในการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้วิจัย : Lingyun Yang อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ คำใจ ปีการศึกษา : 2561


ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของธุรกิจการจำหน่ายเครื่องสำอางผ่านเฟซบุ๊ก

ผู้วิจัย : พัชราภรณ์ เมธีการย์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์ ปีการศึกษา : 2561


ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื้อกาแฟสดของผู้บริโภคในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ศศิธร พรมมาลา อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ปะราสี เอนก ปีการศึกษา : 2561


ความเสี่ยงในการสอบบัญชี กรณีศึกษา ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : อัมไพวรรณ หมื่นแสน อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล ปีการศึกษา :


การประเมินผลการควบคุมภายในและแนวทางการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ของเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : สรัญญา ทั้งสุข อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ คำใจ ปีการศึกษา : 2561


พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแบบโฮสเทล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : สุนทรีย์ ศิริจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ คำใจ ปีการศึกษา : 2561


การประเมินผลการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : เทียนใจ สุทะ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล ปีการศึกษา : 2561


การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา พนักงานที่ทำงานอยู่ภายในการดูแลของบริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (แมนพาวเวอร์สาขาลำพูน)

ผู้วิจัย : เอกลักษณ์ ชุมภูชัย อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา สุระ ปีการศึกษา : 2561


ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ อัพเกรด อคาเดมี่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : สมศักดิ์ หงษ์สุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล ปีการศึกษา : 2561


การศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : สิรินภา ทาระนัด อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ คำใจ ปีการศึกษา : 2561


คุณภาพการบริการ ของสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : พิรุณ ไชยเลิศ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล ปีการศึกษา : 2560


ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้ บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน้ำมันของผู้บริโภค เขตอำเภอเมือง

ผู้วิจัย : วรารักษ์ สักแสน อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ปะราสี เอนก ปีการศึกษา : 2560


ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้ออลูมิเนียมสำเร็จรูป Lynn ผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : อรรถพล ฟูไฟ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ คำใจ ปีการศึกษา : 2560


ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการ ทหารสังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7

ผู้วิจัย : ณัฐวัตร เป็งวันปลูก อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์ ปีการศึกษา : 2560


ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กับการตัดสินใจซื้อรถจักรยานของลูกค้า ในอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ผู้วิจัย : พิรุณรัตน์ เลาหกุล อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ปะราสี เอนก ปีการศึกษา : 2560


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุ

ผู้วิจัย : เฉลิมศักดิ์ บุญประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์ ปีการศึกษา : 2560


การจัดการธุรกิจและกลยุทธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ชเนรินทร์ หมดห่วง อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ คำใจ ปีการศึกษา : 2560


ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ศศิจันทร์ ปัญจทวี อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์ ปีการศึกษา : 2560


ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : อัญธิกา แก้วศิริ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ปะราสี เอนก ปีการศึกษา : 2560


การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ธัญญรัตน์ มาลัย อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ คำใจ ปีการศึกษา : 2558


ผลการสอนสาระประวัติศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้สื่อประสม

ผู้วิจัย : ธนาณัติ มากสุข อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล ปีการศึกษา : 2554


ส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการเช่าห้องพัก ในเขตตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่

ผู้วิจัย : ศุภามาส กอ้นพิลา อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล ปีการศึกษา : 2560


ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก

ผู้วิจัย : ปาณิกา กาญจนหงส์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว ปีการศึกษา : 2560


การส่ งเสริ มการตลาดที่ส่ งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค กาแฟสดของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : กุลธิดา ก้าวสัมพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ปะราสี เอนก ปีการศึกษา : 2560


คุณภาพชีวีตในการทำงานความผูกพันต่อองค์กร และพฤติกรรม การเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ผู้วิจัย : ธันวนี ประกอบของ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ คำใจ ปีการศึกษา : 2560


ความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ สำานักงานท ะเบี ยนธุรกิจ นำเที่ยวและ มัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ เขต 1

ผู้วิจัย : ดาวสวรรค์ รื่นรมย์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศก ั ด์ ิ สมยานะ ปีการศึกษา : 2560


ความคาดหวัง และการรับร ู้ ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อการท่องเที่ยว ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ZHITANG CHEN อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม ปีการศึกษา :


ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการประมูลทะเบียนรถจากกรมการขนส่งทางบกของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : เกศกนก วงศ์สำเร็จ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ ปีการศึกษา : 2560


ค่านิยมสังคมไทยปัจจุบันที่สะท้อนจากวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม แห่งอาเซียน ปี พ.ศ. 2546 ปี พ.ศ. 2550

ผู้วิจัย : จารุณี ปัญควณิช อาจารย์ที่ปรึกษา : เรณู อรรฐาเมศร์ ปีการศึกษา : 2553


การศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเอียก หมู่ 5 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : จิราวรรณ์ ชัยวงค์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน ปีการศึกษา : 2554


กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม บ้านแพะขวาง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางสาวลาวี วางโต อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สมพงษ์ บุญเลิศ ปีการศึกษา : 2553


ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกต่อคุณภาพการให้บริการ ของโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางสาวโชติกา สมหลัก อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ คำไทย ปีการศึกษา : 2553


ปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางสาววัลย์ลิกา จอมดวง อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริศักดิ์ รัชชุศานติ ปีการศึกษา : 2554


การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ สินเชื่อ เพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ยี่ห้อนิสสัน ของบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เขตภาคเหนือตอนบ

ผู้วิจัย : นายสันธิฌา ศรีวงค์วรรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ชาญชัย ปัญญาบาล ปีการศึกษา : 2553


ทัศนคติของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรต่อความสามารถการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐานภาคเหนือ

ผู้วิจัย : ขวัญดาว เมษพันธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี ปีการศึกษา : 2554


แนวทางพัฒนาคุณภาพการบริการการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลนครเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นันท์ธัชพรรณ ยอดสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริศักดิ์ รัชชุศานติ ปีการศึกษา : 2555


ความพร้อมของกลุ่มอาชีพทอผ้าสตรีศรีเมืองยู้ผลิตภัณฑ์ ชุมชนจังหวัดลำพูนในการใช้บริการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้วิจัย : นายศราวุธ ปัญญาวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ปีการศึกษา : 2555


ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน กรณีศึกษา บริษัทโตเกียว คอยล์ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้วิจัย : นายโฆษิต ไหวฉลาด อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี ปีการศึกษา : 2555


ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการการก่อสร้าง โครงการสายส่งระบบ 115 กิโลโวลต์ ของพนักงานช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศึกษากรณีช่วงสถานีไฟฟ้าแม่แตง ถึงสถานีไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : นายประเสริฐ ประจงไสย อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี ปีการศึกษา : 2555


ความพึงพอใจของลูกค้าประกันชีวิต ต่อส่วนประสมทางการตลาด ในการให้บริการของสำนักงานตัวแทน บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด (จังหวัดกาญจนบุรี)

ผู้วิจัย : นางสาวเกศรา ตั้งวิรุฬห์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว ปีการศึกษา : 2555


ปัจจัยทางด้านการตลาดที่มีอิทธิพลต่อลูกค้าในการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจร้านค้าวัสดุก่อสร้างในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ผู้วิจัย : ภาณุ เกริกสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา : ไม่มี ปีการศึกษา : 2554


การรับรู้ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางสุนีย์ ทองอินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ประวัติ พื้นผาสุข ปีการศึกษา : 2555


แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานธุรการภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้วิจัย : มนต์มนัส อินทร์วร อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ปีการศึกษา : 2555


ความพึงพอใจของนักเล่นกอล์ฟต่อสนามกอล์ฟเชียงใหม่ : ไฮแลนด์กอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ท

ผู้วิจัย : นางสาวอรทัย วรรณโคตร อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย ปีการศึกษา : 2554


ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรในส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้วิจัย : จีรัชญ์ ริมจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี ปีการศึกษา : 2556


การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดของประชาชนตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : อนุรักษ์ วุฒิแขม อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ปีการศึกษา : 2556


พฤติกรรมการเลือกซื้อและความพึงพอใจที่มีต่อส่วนประสม ทางการตลาดของผู้บริโภคน้ำดื่มเชิงดอย ในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้วิจัย : เลิศลักษณ์ จันดาพรหม อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว ปีการศึกษา : 2556


ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ธุรกิจสปาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : วิโรจน์รัตน์ ถิระพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริศักดิ์ รัชชุศานติ ปีการศึกษา : 2556


ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นายภาสกร แห่งศักดิ์ศรี อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.กาญจนา สุระ ปีการศึกษา : 2557


ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการรับรู้ระดับคุณภาพการให้บริการของผู้ใช้บริการ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน : กรณีศึกษาศูนย์บริการร่วม กระทรวงแรงงาน สาขาบิ๊กซี จังหวัดลำปาง

ผู้วิจัย : นรากร รุจินันทพรกุล อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. ปะราสี เอนก ปีการศึกษา : 2557


ความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพทางนวัตกรรม ความเป็นมืออาชีพและความสำเร็จองค์กร: กรณีศึกษา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคเหนือ

ผู้วิจัย : นางสาววณิชญา นาวะลัง อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล ปีการศึกษา : 2557


ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ ซื้อสีทาอาคารของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : วิเชียร ใหม่เงิน อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริศักดิ์ รัชชุศานติ ปีการศึกษา :


กระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

ผู้วิจัย : นางสาวพยอมรัก กันติยะ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริศักดิ์ รัชชุศานติ ปีการศึกษา :


การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยส่วนประสม ทางการตลาดบริการต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยว ชาวไทยในพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ณัฐวรีภรณ์ มัชชะ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ปะราสี เอนก ปีการศึกษา :


ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์แยมของโรงแรม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางสาวมินท์ธิชา กันเต็ง อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย ปีการศึกษา : 2556


การศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถจักรยานยนต์ของลูกค้าในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : วรินทร พัฒนจารีต อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตรจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ปีการศึกษา : 2556


ปัญหาการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : พัชรินทร์ ธัมมากาศ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริศักดิ์ รัชชุศานติ ปีการศึกษา : 2554


การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกขนาดเล็กของประชาชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นายวิรุณ ฟุ้งธนะกุล อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริศักดิ์ รัชชุศานติ ปีการศึกษา : 2554


การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาใน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางสาวสลักจิต สิทธิวงค์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว ปีการศึกษา : 2555


แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการก่อสร้าง ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 10

ผู้วิจัย : ชัยวิทย์ ลดาสวรรค์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ปีการศึกษา : 2555


ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจศูนย์บริการดูแล รถยนต์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

ผู้วิจัย : สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจชุมชนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ธรรมกิตต์ ธรรมโม ปีการศึกษา : 2555


ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อส่วนประสมการตลอดการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นิตนิรันดร์ อุ้ยฟูใจ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย ปีการศึกษา : 2554


การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของลูกค้าธนาคารทหารไทย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ณัฐคมน์ ศรีสุเทพ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริศักดิ์ รัชชุศานติ ปีการศึกษา : 2556


กำลังขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรการเงินและบัญชี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางสาววิลาวรรณ ดอนปัน อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริศักดิ์ รัชชุศานติ ปีการศึกษา : 2556


ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อข้าวกล้องงอกของประชาชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ธนมณฑล พิทักษ์พงศ์ธารา อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว ปีการศึกษา : 2553


ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับปัจจัยส่วนบุคคลของ พนักงานธนาคารออมสินภาค 8

ผู้วิจัย : ปรางทิพย์ มิกขุนทด อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริศักดิ์ รัชชุศานติ ปีการศึกษา : 2556


ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิน สาขาสามแยกสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : สุจิตรา รัตนเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สิริศักดิ์ รัชชุศานติ ปีการศึกษา : 2556


การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางสาวกรรณิกา ซาซง อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. พิชญลักษณ์ พิชญกุล ปีการศึกษา : 2556


ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา

ผู้วิจัย : จุฑาพร สิงห์ชัย อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย ปีการศึกษา : 2556


คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ในทัศนะของผู้ใช้บัณฑิตในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : พีราวัฒน์ เมืองชื่น อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ชาญชัย ปัญญาบาล ปีการศึกษา : 2556


ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ของตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ผู้วิจัย : ระพีพรรณ กาศเกษม อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริศักดิ์ รัชชุศานติ ปีการศึกษา : 2556


ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อส่วนประสม ทางการตลาดบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางสาวรินรดา นิลทพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริศักดิ์ รัชชุศานติ ปีการศึกษา : 2556


การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อ ผลไม้สดของผู้ค้าปลีกจากตลาดค้าส่งเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางสาววนัสพร อยู่เย็น อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ปีการศึกษา : 2557


ปัจจัยความสำเร็จของกลุ่มอาชีพที่ผลิตสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอดสินค้า หนึ่งตำบล

ผู้วิจัย : นายเอนก ณะชัยวงค์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม ปีการศึกษา : 2553