บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ค้นหา วิทยานิพนธ์
ค้นหา อาจารย์ที่ปรึกษา
ค้นหา ปีการศึกษา
ค้นหาชื่อนักศึกษา

วิทยานิพนธ์ล่าสุด


การพัฒนารูปแบบการบริหารงานแหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรม โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการคุณภาพ PDCA

ผู้วิจัย : ธีรนุช จันทร์กองแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ประวัติ พื้นผาสุข ปีการศึกษา : 2562


ผลการใช้โปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ภัทรภร ฤทธิชัย อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ณรงค์ ณ เชียงใหม่ ปีการศึกษา : 2562


กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเครื่องเงินในชุมชน พระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ผู้วิจัย : กมลชนก ชัยศิรินวกาญจน์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.นัทธ์หทัย เถาตระกูล ปีการศึกษา : 2562


การศึกษาแนวทางการพัฒนางานบริหารทั่วไปโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ฉัตรชัย ตันตรานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ประวัติ พื้นผาสุข ปีการศึกษา : 2562


: การพัฒนาคู่มือการเปลี่ยนผ่านเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : สิทธิสอน คำตุ้ย อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกตุ อุทธโยธา ปีการศึกษา : 2562


คุณลักษณะสำคัญของผู้ประกอบการธุรกิจหอพักเอกชนในเขตตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : เจษฎา จันทรา อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.วินยาภรณ์ พราหมณโชติ ปีการศึกษา : 2562


รูปแบบพัฒนาการสื่อสารเชิงคุณธรรมของผู้นำทางการศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

ผู้วิจัย : กรศิริ กรองสุดยอด อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน ปีการศึกษา : 2562


รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตภาคเหนือตอนบน

ผู้วิจัย : ธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา ปีการศึกษา : 2562


การพัฒนาภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ผู้วิจัย : นพดล บุญภา อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนา หมื่นแจ่ม ปีการศึกษา : 2562


การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำชุมชนต้นแบบของจังหวัดลำปาง

ผู้วิจัย : พรนับพัน วงศ์ตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. ณัฐิยา ตันตรานนท์ ปีการศึกษา : 2562