ค้นหา วิทยานิพนธ์
ค้นหา อาจารย์ที่ปรึกษา
ค้นหา ปีการศึกษา

วิทยานิพนธ์ล่าสุด


ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบนพื้นที่สูง

ผู้วิจัย : สำเนา หมื่นแจ่ม อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงบ ประเสริฐพันธุ์ ปีการศึกษา : 2555


สุนทรียภาพในบทโขนเรื่องรามเกียรติ์

ผู้วิจัย : อังคณา ศิริวัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์เรณู วิชาศิลป์ ปีการศึกษา : 2555


เบื้องหลังความสำเร็จของชาวไทยเชื้อสายจีนผ่านสารคดีชีวประวัติ บุคคลสำคัญ

ผู้วิจัย : นางสาว Peng Lin อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สมพงษ์ บุญเลิศ ปีการศึกษา : 2554


การศึกษาเปรียบเทียบคำวิเศษณ์ในภาษาไทยกับภาษาเกาหลี

ผู้วิจัย : นางสาวพจนีย์ มณิปันตี อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2555


การศึกษาสภาพการบริหารงานโภชนาการนักเรียนประจำพักนอน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

ผู้วิจัย : นางภาวิณี ปุงปี่แก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ประวัติ พื้นผาสุข ปีการศึกษา : 2553


ค่านิยมสังคมไทยปัจจุบันที่สะท้อนจากวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม แห่งอาเซียน ปี พ.ศ. 2546 ? ปี พ.ศ. 2550

ผู้วิจัย : จารุณี ปัญควณิช อาจารย์ที่ปรึกษา : เรณู อรรฐาเมศร์ ปีการศึกษา : 2553


การป็นภาษาอังกฤษในนิตยสารภาษาไทย

ผู้วิจัย : นางสาวพรรณทิวา อินต๊ะ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2555


การจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนขุนยวมวิทยา เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

ผู้วิจัย : นางสาวอรพิณ สนธิกุล อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.เรืองวิทย์ นนทภา ปีการศึกษา : 2553


ภาษาปริศนาคำทายไทลื้อ

ผู้วิจัย : นางสาวธีระวรรณ์ เชื้อสะอาด อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2554


การปรับเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่เพื่อการดำรงอยู่ของซอ ท่ามกลางบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาคณะซอ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นางพัชรินทร์ คณะนัย อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2555