บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ค้นหา วิทยานิพนธ์
ค้นหา อาจารย์ที่ปรึกษา
ค้นหา ปีการศึกษา
ค้นหา ชื่อนักศึกษา

วิทยานิพนธ์ล่าสุด


การศึกษาผลการพัฒนาครูในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันของโรงเรียน บ้านแม่จ้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : วราภรณ์ วงษาปัน อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนา หมื่นแจ่ม ปีการศึกษา : 2561


รูปแบบสมรรถนะผู้นำโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล

ผู้วิจัย : นริศ มหาพรหมวัน อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมาน ฟูแสง ปีการศึกษา : 2561


ตัวแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน

ผู้วิจัย : นายนิวุธ มีพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ปีการศึกษา : 2559


รูปแบบการเสริมสร้างทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผ่ามูเซอแดง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : กัญญา สมบูรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล ปีการศึกษา : 2560


รูปแบบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้วิจัย : สุทัด จันทะสินธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ปีการศึกษา : 2560


การสร้างเสริมสุขภาพผู้อพยพย้ายถิ่นจากรัฐฉานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : ชนินทร์ แสงต่าย อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์ ปีการศึกษา : 2557


วาทกรรมความขาว : อัตลักษณ์ความงามของผู้หญิงลาวใน วัฒนธรรมสมัยนิยม

ผู้วิจัย : วิสิฏฐ์ คิดคำส่วน อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์ ปีการศึกษา : 2557


ภูมิปัญญาการสร้างพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ในล้านนา เพื่อการสร้างสรรค์พระพุทธปฏิมาร่วมสมัย

ผู้วิจัย : ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.สุนันทา เอี่ยมสำอางค์ ปีการศึกษา : 2556


การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำสาขาแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ชลธร ทิพย์สุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.สุธีร์ นนทภา ปีการศึกษา : 2557


ต้นทุนพลังงานสำหรับกระบวนการผลิตข้าวเหนียวของกลุ่มเกษตรกรประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ผู้วิจัย : ปรีชา มาระกะ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.สุนันทา เอี่ยมสำอางค์ ปีการศึกษา : 2557