บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ค้นหา วิทยานิพนธ์
ค้นหา อาจารย์ที่ปรึกษา
ค้นหา ปีการศึกษา
ค้นหา ชื่อนักศึกษา

วิทยานิพนธ์ล่าสุด


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักศึกษาจีนในการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้วิจัย : Lingyun Yang อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ คำใจ ปีการศึกษา : 2561


ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของธุรกิจการจำหน่ายเครื่องสำอางผ่านเฟซบุ๊ก

ผู้วิจัย : พัชราภรณ์ เมธีการย์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์ ปีการศึกษา : 2561


สภาวการณ์การบาดเจ็บซ้ำซาก ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพแกะสลัก เครื่องเงินวัวลาย ชุมชนหมื่นสารบ้านวัวลายและชุมชนวัดศรีสุพรรณ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ณรงค์ ณ เชียงใหม่ ปีการศึกษา :


: การศึกษาความต้องการพื้นฐานของผู้ชายข้ามเพศในประเทศไทย

ผู้วิจัย : กนกพร อริยา อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จิติมา กตัญญู ปีการศึกษา : 2561


กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับผู้เรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน

ผู้วิจัย : นภาพร แสงนิล อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ ปีการศึกษา : 2561


การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับโปรแกรม The Geometer?s Sketchpad (GSP) เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย : นิภาพรรณ์ สิงห์คำ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ชมภูคำ ปีการศึกษา : 2561


ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื้อกาแฟสดของผู้บริโภคในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ศศิธร พรมมาลา อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ปะราสี เอนก ปีการศึกษา : 2561


ผลการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการจัด การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาเรื่องการย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายด้วยสีธรรมชาติโดยใช้สารช่วยติดชนิดต่าง ๆ

ผู้วิจัย : ยุทธนา ชัยเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์ ปีการศึกษา : 2561


การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ขนิษฐา กาตั้ง อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ ปีการศึกษา : 2561


กระบวนการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนสำหรับเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

ผู้วิจัย : วีระศักดิ์ ไววาง อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม นครเขตต์ ปีการศึกษา : 2561