บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ค้นหา วิทยานิพนธ์
ค้นหา อาจารย์ที่ปรึกษา
ค้นหา ปีการศึกษา

วิทยานิพนธ์ล่าสุด


: ความรู้และทักษะในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : วินัย พันอ้วน อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จิติมา กตัญญู ปีการศึกษา : 2560


ผลของมุมฮอปเปอร์รูปลิ่มต่อการติดขัดของวัสดุเม็ด 2 มิติภายใต้การสั่นแนวดิ่ง

ผู้วิจัย : ตะวันฉาย ตุงคะนาคร อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร ปีการศึกษา : 2560


การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : ชลธาร สมาธิ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา ปีการศึกษา : 2560


ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย นาฏศิลปเชียงใหม่สู่ ความเป็นเลิศ

ผู้วิจัย : แสงเดือน วงศ์ชวลิต อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ปีการศึกษา : 2559


การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้วิจัย : พิชญะ กันธิยะ อาจารย์ที่ปรึกษา : องศาสตราจารย์ ดร.วีระศักด์ิ ชมภูคำ ปีการศึกษา : 2559


การคิดแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมแบบอริยสัจ 4 สาระเศรษฐศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนวัดกู่คำ อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : พรศรี อุ่นตุ้ม อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ว่าที่ รต.สกล แก้วศิริ ปีการศึกษา : 2558


การศึกษาองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการปั้นและหล่อพระพุทธรูปโลหะ บ้านช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : พรรณงาม โควานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ณัฏฐพร จักรวิเชียร ปีการศึกษา : 2558


การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ธัญญรัตน์ มาลัย อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ คำใจ ปีการศึกษา : 2558


ผลการสอนสาระประวัติศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้สื่อประสม

ผู้วิจัย : ธนาณัติ มากสุข อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล ปีการศึกษา : 2554


ความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

ผู้วิจัย : ดำรงค์ สวัสดี อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวัติ พื้นผาสุข ปีการศึกษา : 2549