บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ค้นหา วิทยานิพนธ์
ค้นหา อาจารย์ที่ปรึกษา
ค้นหา ปีการศึกษา

วิทยานิพนธ์ล่าสุด


การดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : กมลพรรณ จักรแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.รพีพร เทียมจันทร์ ปีการศึกษา : 2561


การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ แบบร่วมมือควบคู่กับเกม เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้และคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย : ประภาศิริ ปราโมทย์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ชมภูคำ ปีการศึกษา : 2561


ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อส่วนบนในนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนชาย

ผู้วิจัย : จักรกฤษณ์ พิเดช อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. อัจฉรียา กสิยะพัท ปีการศึกษา : 2561


ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ถวิลจิต ชาตะเวที อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.พสุ ปราโมกข์ชน ปีการศึกษา : 2561


การศึกษามาตรฐานส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ถนนเชียงใหม่ - ฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : สุวิชญาน์ ใจหนิม อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ณรงค์ ณ เชียงใหม่ ปีการศึกษา : 2561


Community Development Model with Biogas Grid Case Study: Mae Tha Community, Mae On District, Chiang Mai

ผู้วิจัย : Phoosita Chaisombat อาจารย์ที่ปรึกษา : Dr. Hathaithip Sintuya ปีการศึกษา : 2561


ความรู้ พฤติกรรมในการจัดการขยะของประชาชน และคุณภาพการ บริการในการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ผู้วิจัย : วิภาณี อุชุปัจ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จิติมา กตัญญู ปีการศึกษา : 2561


การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียนของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : นวพร จารุมณี อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ณรงค์ ณ เชียงใหม่ ปีการศึกษา : 2561


ผลของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : เดือนฉาย ปั๋นป้อม อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร์ ปีการศึกษา : 2561


ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : วีรวัลย์ ศิรินาม อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ณรงค์ ณ เชียงใหม่ ปีการศึกษา : 2561