บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ค้นหา วิทยานิพนธ์
ค้นหา อาจารย์ที่ปรึกษา
ค้นหา ปีการศึกษา

วิทยานิพนธ์ล่าสุด


พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแบบโฮสเทล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : สุนทรีย์ ศิริจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ คำใจ ปีการศึกษา : 2561


กลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจ ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

ผู้วิจัย : จักรพงศ์ วงศ์พิทักษ์กุล อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ปีการศึกษา : 2561


ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการดำเนินงานด้านสุขศึกษาชุมชน ในเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ชนิดา เตชะปัน อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.สิวลี รัตนปัญญา ปีการศึกษา : 2561


การประเมินผลการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : เทียนใจ สุทะ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล ปีการศึกษา : 2561


การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา พนักงานที่ทำงานอยู่ภายในการดูแลของบริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (แมนพาวเวอร์สาขาลำพูน)

ผู้วิจัย : เอกลักษณ์ ชุมภูชัย อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา สุระ ปีการศึกษา : 2561


ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ อัพเกรด อคาเดมี่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : สมศักดิ์ หงษ์สุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล ปีการศึกษา : 2561


การศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : สิรินภา ทาระนัด อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ คำใจ ปีการศึกษา : 2561


การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านช่างหม้อ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : เฉลิมพงษ์ สุขสมพนารักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ ปีการศึกษา : 2561


ความรู้และทักษะในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : วินัย พันอ้วน อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จิติมา กตัญญู ปีการศึกษา : 2560


พฤติกรรมเสี่ยงต่ออาการปวดหลังของเกษตรกรชาวสวนลำไยที่เข้ารับการรักษาโดยวิธีกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ผู้วิจัย : สิริโชค ปะทิ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร์ ปีการศึกษา : 2560