บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ค้นหา วิทยานิพนธ์
ค้นหา อาจารย์ที่ปรึกษา
ค้นหา ปีการศึกษา

วิทยานิพนธ์ล่าสุด


รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมอาชีพสำหรับเด็กด้อยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ

ผู้วิจัย : ณรงค์ อภัยใจ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง ปีการศึกษา : 2560


คุณภาพการบริการ ของสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : พิรุณ ไชยเลิศ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล ปีการศึกษา : 2560


การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้วิจัย : สุเทพ ไชยวุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี ปีการศึกษา : 2560


แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

ผู้วิจัย : ภาคิม จิรจตุรพรกุล อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ปีการศึกษา :


ท่วงทำนองทางภาษาในบทความของหนุ่มเมืองจันท์

ผู้วิจัย : บุญเรือน อุดสม อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์นราวัลย์ พูลพิพัฒน์ ปีการศึกษา : 2560


คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : พิศโสภา ทีฆาวงค์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.สิวลี รัตนปัญญา ปีการศึกษา : 2560


การพัฒนาสื่อด้านสุขภาพเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกสำหรับ แกนนำสุขภาพประจำครอบครัวชนเผ่าลาหู่ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : สงกรานต์ ลาพิมล อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ใจเตี้ย ปีการศึกษา : 2560


ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้ บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน้ำมันของผู้บริโภค เขตอำเภอเมือง

ผู้วิจัย : วรารักษ์ สักแสน อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ปะราสี เอนก ปีการศึกษา : 2560


ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้ออลูมิเนียมสำเร็จรูป Lynn ผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : อรรถพล ฟูไฟ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ คำใจ ปีการศึกษา : 2560


ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการ ทหารสังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7

ผู้วิจัย : ณัฐวัตร เป็งวันปลูก อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์ ปีการศึกษา : 2560