ค้นหา วิทยานิพนธ์
ค้นหา อาจารย์ที่ปรึกษา
ค้นหา ปีการศึกษา

วิทยานิพนธ์ล่าสุด


ความคาดหวัง และการรับร ู้ ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อการท่องเที่ยว ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : ZHITANG CHEN อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม ปีการศึกษา :


ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการประมูลทะเบียนรถจากกรมการขนส่งทางบกของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : เกศกนก วงศ์สำเร็จ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ ปีการศึกษา : 2560


แนวคิดและกระบวนการจัดสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกในล้านนา และรัฐฉาน

ผู้วิจัย : ดิเรก อินจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ปีการศึกษา : 2560


ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบนพื้นที่สูง

ผู้วิจัย : สำเนา หมื่นแจ่ม อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงบ ประเสริฐพันธุ์ ปีการศึกษา : 2555


สุนทรียภาพในบทโขนเรื่องรามเกียรติ์

ผู้วิจัย : อังคณา ศิริวัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์เรณู วิชาศิลป์ ปีการศึกษา : 2555


เบื้องหลังความสำเร็จของชาวไทยเชื้อสายจีนผ่านสารคดีชีวประวัติบุคคลสำคัญ

ผู้วิจัย : Peng Lin อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สมพงษ์ บุญเลิศ ปีการศึกษา : 2554


การศึกษาเปรียบเทียบคำวิเศษณ์ในภาษาไทยกับภาษาเกาหลี

ผู้วิจัย : นางสาวพจนีย์ มณิปันตี อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2555


การศึกษาสภาพการบริหารงานโภชนาการนักเรียนประจำพักนอน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

ผู้วิจัย : นางภาวิณี ปุงปี่แก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ประวัติ พื้นผาสุข ปีการศึกษา : 2553


ค่านิยมสังคมไทยปัจจุบันที่สะท้อนจากวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม แห่งอาเซียน ปี พ.ศ. 2546 ปี พ.ศ. 2550

ผู้วิจัย : จารุณี ปัญควณิช อาจารย์ที่ปรึกษา : เรณู อรรฐาเมศร์ ปีการศึกษา : 2553


การป็นภาษาอังกฤษในนิตยสารภาษาไทย

ผู้วิจัย : นางสาวพรรณทิวา อินต๊ะ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ปีการศึกษา : 2555