บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University


แบบฟอร์มอื่นๆ

แบบฟอร์มคำร้องรักษาสภาพนักศึกษา
แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย
แบบฟอร์มขอออกหนังสือเชิญวิทยากร
แบบฟอร์มขอใบรับรองการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์-เพื่อจัดทำฐานข้อมูลอาจารย์
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์-เพื่อเสนอศักยภาพเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
แบบขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

บว 11 แบบนำส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (ฉบับปรับปรุง)
บว.10 แบบขอสอบวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
บว.9 แบบขอทดลองเครื่องมือ / ใช้เครื่องมือ / เก็บข้อมูล วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
บว.8 แบบขอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
บว.5 แบบขอเลื่อนสอบ เค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ และสอบวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
บว.6 แบบตรวจสอบการคัดลอกหรือการซ้ำซ้อนกับผลงานทางวิชาการของผู้อื่น ในวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
บว .7 แบบขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
บว .3 แบบขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
บว4.แบบขอสอบเค้าโครง วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
บว .2 แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติหัวข้อ
บว.12 แบบนำส่งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (ฉบับสมบูรณ์)
บว.13 แบบรายงานความก้าวหน้า วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลประวัติ/ผลงาน อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
บว .1 แบบฟอร์มเอกสารเชิงหลักการ(Concept Paper From)
ตรามหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำลายน้ำ


มติประชุม

การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/59
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/59
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/59
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/59
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/59
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/59
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9/59
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10/59
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/59
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8/59
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11/59
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12/59
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/60
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/60
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/60
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/60
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/60
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/60
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/60
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8/60
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9/60
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10/60
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11/60
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12/60
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 13/2560
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 1/2561
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 2/2561
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 3/2561
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 4/2561
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 5/2561
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 6/2561
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 7/2561
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 8/2561
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 9/2561
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 10/2561
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 11/2561
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 12/2561
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 1/2562
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 2/2562
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 3/2562
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 4/2562
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 5/2562
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 6/2562
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 7/2562
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 8/2562
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 9/2562