บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
การเตรียมความพร้อมกับการศึกษาเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน.....เตรียมการอย่างมืออาชีพ

แบบฟอร์มอื่นๆ

แบบฟอร์มคำร้องรักษาสภาพนักศึกษา
แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย
แบบฟอร์มขอออกหนังสือเชิญวิทยากร
แบบฟอร์มขอใบรับรองการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการบริหารเกรฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์

แบบฟอร์มการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

แบบฟอร์มนำส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์(บว15)
แบบฟอร์มการนำส่งต้นฉบับ(ฉบับปรับปรุง)
แบบฟอร์มขอสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (สำหรับนักศึกษา)
แบบฟอร์มขอหนังสือเก็บข้อมูล
แบบฟอร์มขอหนังสือทดลองใช้เครื่องมือ
แบบฟอร์มขอเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
แบบฟอร์มใบแทรกขออนุมัติเค้าโครง (สำหรับเค้าโครงที่แก้ไขหลังสอบ)
แบบฟอร์มขอสอบเค้าโครง
แบบฟอร์มเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อ
แบบฟอร์มเสนอชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มขอเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติหัวข้อ
แบบฟอร์มตรวจการลักลอกวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลประวัติ/ผลงาน อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
แบบฟอร์มเอกสารเชิงหลักการ(Concept Paper From)
ตรามหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำลายน้ำ

เอกสารการบรรยาย/การค้นคว้าอิสระ

GRADUATE STUDIES in ASEAN aspects: What’s now? and what’s next???
University of GHANA
The Philosophy of Sustainable Development for the world
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ
บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ที่พึงประสงค์
เรียนอย่างไรให้จบการศึกษาตามเป้าหมาย
เกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรปี 2558
บริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ

?>

มติประชุม

การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/59
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/59
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/59
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/59
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/59
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/59
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9/59
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10/59
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/59
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8/59
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11/59
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12/59
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/60
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/60
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/60
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/60
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/60
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/60
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/60
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8/60