บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
การเตรียมความพร้อมกับการศึกษาเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน.....เตรียมการอย่างมืออาชีพ

แบบฟอร์มอื่นๆ

แบบฟอร์มคำร้องรักษาสภาพนักศึกษา
แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย
แบบฟอร์มขอออกหนังสือเชิญวิทยากร
แบบฟอร์มขอใบรับรองการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการบริหารเกรฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์-เพื่อจัดทำฐานข้อมูลอาจารย์
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์-เพื่อเสนอศักยภาพเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
แบบขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

แบบนำส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (ฉบับปรับปรุง)
แบบขอสอบวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
แบบขอทดลองเครื่องมือ / ใช้เครื่องมือ / เก็บข้อมูล วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
แบบขอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
แบบขอเลื่อนสอบ เค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ และสอบวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
แบบตรวจสอบการคัดลอกหรือการซ้ำซ้อนกับผลงานทางวิชาการของผู้อื่น ในวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
แบบขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
แบบขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
แบบขอสอบเค้าโครง วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติหัวข้อ
แบบนำส่งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (ฉบับสมบูรณ์)
แบบรายงานความก้าวหน้า วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลประวัติ/ผลงาน อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
แบบฟอร์มเอกสารเชิงหลักการ(Concept Paper From)
ตรามหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำลายน้ำ

เอกสารการบรรยาย/การค้นคว้าอิสระ

GRADUATE STUDIES in ASEAN aspects: What’s now? and what’s next???
University of GHANA
The Philosophy of Sustainable Development for the world
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ
บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ที่พึงประสงค์
เรียนอย่างไรให้จบการศึกษาตามเป้าหมาย
เกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรปี 2558
บริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ
เทคนิคการเขียนเอกสารเชิงหลักการ(concept paper)

?>

มติประชุม

การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/59
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/59
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/59
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/59
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/59
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/59
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9/59
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10/59
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/59
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8/59
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11/59
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12/59
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/60
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/60
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/60
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/60
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/60
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/60
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/60
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8/60
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9/60
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10/60
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11/60
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12/60
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 13/2560
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 1/2561
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 2/2561
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 3/2561
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 4/2561
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 5/2561
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 6/2561
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 7/2561
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 8/2561
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 9/2561
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 10/2561
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 11/2561
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 12/2561