บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาอังกฤษศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน