หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต


หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน