บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

แบบฟอร์มเอกสารเชิงหลักการ(Concept Paper From)

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


ตรามหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำลายน้ำ

วันพุธที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2560


แบบฟอร์มนำส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์(บว15)

วันพุธที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2560


แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลประวัติ/ผลงาน อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

วันเสาร์ที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559


แบบฟอร์มตรวจการลักลอกวิทยานิพนธ์

วันจันทร์ที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อ

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559


แบบฟอร์มการนำส่งต้นฉบับ(ฉบับปรับปรุง)

วันพุธที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558


แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติหัวข้อ

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


แบบฟอร์มขอเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


แบบฟอร์มเสนอชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


แบบฟอร์มเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


แบบฟอร์มขอสอบเค้าโครง

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


แบบฟอร์มใบแทรกขออนุมัติเค้าโครง (สำหรับเค้าโครงที่แก้ไขหลังสอบ)

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


แบบฟอร์มขอเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


แบบฟอร์มขอหนังสือทดลองใช้เครื่องมือ

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


แบบฟอร์มขอหนังสือเก็บข้อมูล

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (สำหรับนักศึกษา)

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


แบบฟอร์มขอสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558