ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการจัดการความรู้การเขียนบทความ

วันจันทร์ที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการขยายการเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

วันศุกร์ที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอให้นักศึกษาที่มีชื่อดังต่อไปนี้ ส่งคำร้องขอใบสำเร็จการศึกษา ณสำนักทะเบียนและประมวลผล

วันอังคารที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ.2560


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ครั้งที่ 1 ภาคเรียน2/2559

วันพุธที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2560


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

วันจันทร์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2560


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์

วันศุกร์ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องกำหนดเวลาในการดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาเอก รหัส54 และนักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส 55

วันจันทร์ที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

วันจันทร์ที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑ

วันพุธที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญส่งผลงานนำเสนอในงานวิชาการนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น"

วันอังคารที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการพิจารณาอนุมัติผูเ้สำเร็จการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนที่ 2/2559

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ.2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ตารางสอน 2/2559

วันศุกร์ที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันเสาร์ที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกาศผลสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 ภาคเรียน 1/2559

วันเสาร์ที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา

วันศุกร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการเปิดรับสมัครทุนโครงการพวอ.รอบ 1/2560

วันเสาร์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ 2560

วันเสาร์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 10

วันเสาร์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องเชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันเสาร์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

วันเสาร์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559

วันอังคารที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติและสอบประมวลความรู้ของนักศึกาาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วันศุกร์ที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2559

วันศุกร์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง กำหนดเวลาในการดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 54 และนักศึกษาปริญญาโท รหัส 55

วันศุกร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขยายระยะเวลาให้บัณฑิต รุ่นที่40 รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2559 เพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมในงาน " ๗ ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน"

วันอังคารที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียนรายวิชาเสริม ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รอบที่ ๒)

วันจันทร์ที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รอบที่ ๒)

วันศุกร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องแนวปฏิบัติจัดระเบียบ การจอดรถ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันพุธที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2558

วันพุธที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียน 1/2559

วันจันทร์ที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 (รอบ2)

วันอังคารที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559


ข่่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การประชุมวิชาการ The 5 Th PSU Education Conference " Instructional Design for Autonomous Leamers"

วันอังคารที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่จะเข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2559

วันศุกร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียนรายวิชาเสริม ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วันศุกร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา

วันพุธที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องทุนวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)

วันจันทร์ที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

วันศุกร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง โครงการสัมมนา “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและศักยภาพในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ”

วันศุกร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2559

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559

วันจันทร์ที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องรูปแบบการเขียนอ้างอิงในวารสารวิชาการ

วันอังคารที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2558

วันศุกร์ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

การรายงานตัวเพื่อรับพระราชปริญญาบัตร รุ่นที่ 40

วันศุกร์ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องรายชื่อผู้สมัครศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 ที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการสมัครและ ไม่ได้ชำระเงินค่าสมัคร

วันจันทร์ที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

วันเสาร์ที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2559


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผลสอบประมวลความรู้ระดับปริญญาโท

วันพุธที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องโครงการรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส ระดับบัณฑิตศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ.2559


ตารางสอนสาขาการสอนวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) ภาคเรียน 3/2558

วันศุกร์ที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

วันศุกร์ที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

วันจันทร์ที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงการเก็บค่าลงบทความสำหรับลงบทความในวารสารบัณฑิตวิจัย พ.ศ. 2558

วันพุธที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559


ข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

เรื่องเอกสารประกอบในการสมัครสอบนักศึกษาใหม่

วันจันทร์ที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2558 (ฉบับที่6)

วันจันทร์ที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559


ข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

วันพุธที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร

วันเสาร์ที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการประกวดตราสัญลักษณ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สำนักหอสมุด

วันอังคารที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ.2559


ตารางสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558

วันจันทร์ที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2559


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2 ภาคเรียน 1/2558

วันพุธที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558

วันศุกร์ที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาฟิสิกส์ ภาคเรียนที่ 2/2558

วันจันทร์ที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

วันอาทิตย์ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558


ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558


ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักส่งเสริมวิชาการ

เรื่องปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2558

วันศุกร์ที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการปีการศึกษา 2558(ฉบับที่1)

วันเสาร์ที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558


ข่าวรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2/2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)

วันอาทิตย์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2558

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องตารางการสอบ Comprehensive หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

วันพุธที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสุตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วันพุธที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


ประกาศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปี2558

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2558 มารับบัตรนักศึกษาในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ บัณฑิตวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


แบบกรอกข้อมูลประวัติและผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก

วันอาทิตย์ที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญชวนลงบทความวิชาการในวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ในวันที่ 22-23 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตครั้งที่ 37

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปร่วมงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตครั้งที่ 37 วันที่ 17-18 ธค.58 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันเสาร์ที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ผลสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วันศุกร์ที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


ขอเชิญศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบันร่วมประชุมสัมมนา

วันศุกร์ที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


ประกาศจากสำนักทะเบียนและประมวลผล

เรื่องแจ้งปฏิทินการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือน ตุลาคม 2558

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


นักศึกษาสาขาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้รับรางวัลสุดยอดครู

วันเสาร์ที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องกำหนดเวลาในการดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาเอก รหัส 53 และนักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส 54

วันจันทร์ที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ประกาศแจ้งผลการเรียนโครงการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ระดับ3

วันศุกร์ที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผลสอบของนักศึกษาปริญญาโทสอบเทียบความรู้พื้นฐานก่อนเรียนรายวิชาเสริม รายวิชา คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (รอบที่ ๒)

วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบวัดคุณสมบัติ ของนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบของนักศึกษาปริญญาโทสอบเทียบความรู้พื้นฐานก่อนเรียนรายวิชาเสริม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (รอบที่ ๒)

วันอังคารที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558(รอบ2)

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558

วันอังคารที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่อง ขอเลื่อนการประกาศผลสอบการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ2) เป็นวันที่ 13 สิงหาคม 2558

วันเสาร์ที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 (รอบ 2)

วันศุกร์ที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


เชิญร่วมประชุมสัมมนา

เรื่อง "ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประชาคมอาเซียน"

วันอังคารที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ

ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจทั่วไป ร่วมฟังการสัมมนาในหัวข้อ "บริหารงาน บริหารคน สู่ผลสำเร็จ"

วันพุธที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอประกาศผลการเรียนโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ระดับ 1

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558(รอบ 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558 (รอบ 2)

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558