บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมเรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ วันที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในระดับบัณฑิตศึกษา กลยุทธิ์การพัฒนาทางวิชาการในระดับบัรฑิตศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 9.00-16.30 น. ณ บัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมการประชุมอนุกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและการพิจารณาศักยภาพการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระหลัก/ร่วม ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมระหว่างประธานอบต.ป่าแป๋และกลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียน ในต.ป่าแป่ ในเรื่องความต้องการการบริหารวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2560 ในวันที่ 16 มีนาคม 2560


คลิกดู

อาจารย์ประจำสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมโครงการ QA สัญจร ของหน่วยงานสำนักมาตราฐานการศึกษา ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 27136 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13


คลิกดู

การประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยเข้ารับฟังการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์2560 เวลา 13.00-14.00 น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยยินดีต้อนรับคณะติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชนบ้านป่าเมี่ยง ต. ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อนำข้อมูลความต้องการของท้องถิ่นมาประกอบโครงการการบริการวิชาการแก่ชุมชน ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ อบต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย(ชั้น13)


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดงานเสวนา หัวข้อเรื่องการสร้างเสริมความเชี่ยวชาญ และประสิทธิภาพในรายวิชาเสริม ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12/2559 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับสำนักงานตรวจสอบภายใน เปิดหน่วยตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานบัณฑิตศึกษา ภายในปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑฺตศึกษา เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมกองต้า โรงแรมลำปางรีสอร์ท จังหวัดลำปาง


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงรายวิชาเสริมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเสริมในระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 18 พฤสจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร ในหัวข้อเรื่อง การพิจารณาการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการติดตาม ความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2559 เวลา 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

การประชุมผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย(ชั้น13)


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมสัมมนาการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30-16.30น. ณ ห้องประชุมดอยเหนือ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยเข้ารับการประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปี 2558 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30-16.30 น ณห้องประชุมเอื้องคำ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 -16.30 น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องการทำวิทยานิพนธ์ และการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งเตรียมงาน บัณฑิตานุสรณ์โดยมี่ นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ประจำหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมประชุมกัน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ จัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา รู้อย่างไรให้เด็กฉลาด ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนายชวลิต ขอดศิริ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้รับรางวัลการนำเสนอสื่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ special ในด้านศิลปวัฒนธรรม ชุมชน และศาสนา ในงานการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15-16 กันยายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ56พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการศึกษา ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามและตรวจเยียมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก จากสภาคณะกรรมการอุดมศึกษา ในวันที่ 18 กันยายน 2559 เวลา 8.30 -16.30น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 15 กันยายน2559 เวลา 8.30-16.30น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 13


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมอาจารย์ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

การประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

สาขาลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา เข้ารับการประเมินคุณภาพทางการศึกษา ระดับหลักสูตร ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมจัดบูธนิทรรศการ ในหลวงกับการศึกษา ในงาน 7 ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน ในวันที่ 18 -20 สิงหาคม 2559


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8/2559 ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการการสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่27กรกฏาคม2559 เวลา 8.30-17.00น. ณ ห้องประชุมศิริวารี โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ทแอนด์สปา เชียงใหม่


คลิกดู

การประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 26 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กรกฏาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีชมภู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ และ Adicet ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2559 ณวัดข่วงสิงห์


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2559 ในวันที่ 13 กรกฏาคม 2559 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัย ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา ในวันที่ 13 กรกฏาคม 2559 ณ วัดกู่เต่า จ.เชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2559 วันที่ 11 -12 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2559 ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยโครงการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและศักยภาพในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2559 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ วัดช้างสี จ.ลำพูน


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ สำนักดิทิตัลและอาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 -16.30 น. ณ ชั้น 12 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2559 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

การประชุมผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่4/2559 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการการประชุมการจัดการความรู้การจัดทำวิทยาธิพนธ์บนระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์(E-thesis) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าประชุมเปิดหน่วยและรับการดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2559จากหน่วยงานสำนักงานตรวจสอบภายใน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา


คลิกดู

การประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและภายนอก รอบสี่ ในวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเมอร์เคียว


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ สัมมนาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในระดับบัณฑิตศึกษา : กลยุทธ์การพัฒนาทางวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา ในวันที่ 24 เมษายน 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมประเพณีปี๋ใหม่เมือง พิธีสระเกล้าดำหัวฯ ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2559 ณ ลานจตุรคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย รดน้ำดำหัวและขอพรเนื่องวันปีใหม่เมืองจาก ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 22 เมษายน 2559 ณห้องประชุมมอญไข่ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย รดน้ำดำหัวและขอพรเนื่องในวันปีใหม่เมืองจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

น.ส.ตะวัน อ้วนสมบูรณ์ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ ได้มารายงานตัวกลับเข้าศึกษาต่อหลังจากที่ได้รับทุนจากโครงการ Monbukagakusho ของมหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น นาน 18 เดือน


คลิกดู

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกันรดน้ำดำหัวคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 13.30น. ณ หอประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงาน JOB AND EDUCATION FAIR 2016 มหกรรมแนะแนว หางานทำ และการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 18-19 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คลิกดู

สาขาผู้นำการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ประชุมสาขาผู้นำทางการศึกษาและบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ทำการจัดประชุมอาจารย์บริหารหลักสูตร เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องหลักสูตร ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 9.00- 12.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

การประชุมผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีชมภู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมอาจารย์ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 9.30-12.30น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับและร่วมประชุมกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี รอบปีที่ 3 ในวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 13.30 -16.30 น. ณห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี วันที่ 8 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมสามัญ สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทยประจำปี 2558 วันที่ื 17 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมแสนหวี ม.ราชภัฏเชียงราย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่37 วันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


คลิกดู

การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2558 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด


คลิกดู

การประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่11/2558 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2558 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คลิกดู

การประชุมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 -16.30 น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

พิธีบัณฑิตานุสรณ์ ประจำปี 2558 และได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อ.เมือง จ.เชียงใหม่


คลิกดู

การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่5/2558 วันที่ 11 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 -15.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบของที่ระลึกและ ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์และคณะทำงานทุกท่านในโอกาสที่ครบวาระ 4 ปี ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ณ บัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยเข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับเทียบเท่าคณะ ประจำปี2557 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 10.00 -13.00 น. ณห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 9 กันยายน 2558 ณห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Thesis Writing System (E-Thesis) วันที่ 9 กันยายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC12 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยเข้ารับรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปี 2558 จากสำนักงานตรวจสอบภายใน วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

การประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2558 หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2558 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คลิกดู

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 21-23 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี2558 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ ทิศทางการพัมนาทรัพยากรมนุษย์ในประชาคมอาเซียน ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จัดโดยหลักสุตรสาขาผุ้นำทางการศึกษาฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏจัดสัมมนา บริหารงาน บริหารคน สู่ผลสำเร็จ วันที่ 9 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ โดยวิทยากร คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร คุณวีระ เจียรนัยพานิชย์ คุณณรงค์ คองประเสริฐ


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558(รอบ2) วันที่ 8 สิงหาคม 2558 ณชั้น12 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

นายพิสิษฐ์ แก้ววรรณะ นักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา ได้รับรางวัลผู้นำเสนอดีเด่นภาคบรรยาย ในงานการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2558


คลิกดู

นายเอกสิทธิ์ ผดุงชัย นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การก๊ฬาและการออกกำลังกาย ได้รับรางวัลผู้นำเสนอดีเด่นภาคบรรยาย ในงานการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2558


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบีณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 15 ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนางานเพื่อดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปี2558 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิว


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการการสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ "การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาวิทยานิพนธ์อย่างมีคุณภาพ" ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่


คลิกดู

การประชุมสัมมนาระบบและกลไกลการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว ห้องป่าสักหลวง


คลิกดู

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


คลิกดู

งานเลี้ยงรับรองการประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษาภาคเหนือ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556


คลิกดู